سایت ایرانی ما: به هیچ گروه وابسته نیست                        www.iranima.com                              آدرس تماس با ما: iranima@hotmail.com

   برای چاپ                                                                                                                                                             2008/07/23

جلد اول               جلد دوم             جلد سوم

 

"تاريخ مختصر حزب کمونيست  (بلشويک) شوروی" اثری ارزنده و آموزنده در جنبش کمونيستی جهان است. هر کمونيستی بايد اين اثر تاريخی را که سرشار از تجارب مبارزه بلشويکهاى قهرمان شوروی است بيآموزد.

کمونيستهاى ايران که در شرايط خفقان و سرکوب در ايران فعاليت می کردند به اين اثر تاريخی نام "تاريخ تمدن" را داده بودند و به حق اين اثر داهيانه، تاريخ تمدنی است که دروازههاى آن برای نخستين بار به روی بشريت در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی گشوده شد. 

در اين اثر شما با مواردی سرشار از تجارب گرانبهای کمونيستهاى روسيه و سپس شوروی در مبارزه با دشمنان خارجی و طبقاتی در خارج از حزب و با دشمنان داخلی در درون حزب مواجه می شويد. شما می بينيد که مشکلات انقلاب چگونه تأثيرات طبقاتی خويش را در درون حزب می گذارد و رفيقان نيمه راه و مأيوس و متزلزل که منشاء طبقاتی خرده بورژوائی و بورژوائی دارند بنای ندبه و زاری را گذارده و پيشنهاد عقب نشينی و تسليم به ضد انقلاب را ميکنند. شما می بيند که دشمنان داخلی حزب به لباس "کمونيسم"، "دموکراسی" و... در آمده و وقتی تئوریهاى بی پايه شان با شکست روبرو ميشود و ديگر برنامهاى ندارند تا به حزب برای تحول جامعه و ساختمان سوسياليسم ارائه دهند، به آدمهاى خرابکار، دسيسه گر و جاسوسان دشمن بدل می شوند.  

در اين اثر شما با اهميت برخورد اصولی و کمونيستی به مسائل هر چند خُرد مواجه می شويد زيرا از خُرد است که کلان بر می خيزد و بی توجهی به مسائل پر اهميت از ترس دلخوریهاى شخصی و ليبراليستی چه عواقب وحشتناکی می تواند برای انقلاب، حزب و کشور و جنبش جهانی کمونيستی داشته باشد. 

در اين اثر شما با تلفيق عالی مارکسيسم  لنينيسم با شرايط مشخص در مراحل مختلف تاريخ تحول حزب روبرو می شويد. می بينيد که حزب چه راه سختی را برای تأسيس و نيل به وحدت طی کرده است و برای اين کار با چه نيروهائی بايد در عرصههاى تئوريک و سياسی به مبارزه بر می خاسته است. 

شما می بينيد که حزب چگونه بايد مستمر و پيگير برای پاکيزگی مارکسيسم- لنينيسم مبارزه کند تا اين مشعل راهنما در جلوی پای بشريت همواره بدرخشد. شما می بينيد که حزب چگونه شعارهای مراحل مختلف انقلاب و تحولات دموکراتيک را با توجه به تناسب قوای طبقاتی بر اساس سياست جلب دائمی اکثريت برای انفراد اقليت اجراء کرده و مفهوم واقعی ديکتاتوری پرولتاريا را نشان داده است. شما می بينيد که چرا ساختمان سوسياليسم در کشور واحد ممکن است و چگونه جبهه ضد انقلاب جهانی در روسيه ترک بر می دارد و بشريت راه ترقی و پيروزی را می يابد . "تاريخ مختصر حزب کمونيست (بلشويک) شوروی" سرشار از تجارب گرانبهاست. سرشار از حقايقی است که تروتسکيستها، اکونوميستها، کائوتسکيستها و همه دشمنان مارکسيسم  لنينيسم درپی تحريف آن هستند. اين تاريخ دست دشمنان کمونيسم را رو ميکند و بهمين جهت است مورد کينه و نفرت ضد کمونيستهاست. تنها کمونيستها در جهان از "تاريخ تمدن" که تاريخ خانوادهى کمونيستی آنهاست حمايت می کنند. 

رويزيونيستها و تروتسکيستها که دشمنان سوسياليسم هستند، کوشيدند که اين اثر تاريخی و ارزشمند را به لجن بکشند، کاری کنند که اين اثر به فراموشی سپرده شود. رويزيونيستها اين اثر را از همۀ کتابخانههاى خويش حذف کردند و چاپ آن را قدغن نمودند. همۀ بورژوازی جهانی تلاش دارد اين اثر جاودانی را به فراموشی بسپارد تا سوسياليسم و امکان ساختمان آن از خاطرهها برود. 

سازمان مارکسيستی  لنينيستی توفان برای نخستين بار اين اثر رفقای شوروی را بعد سقوط شورویها به منجلاب رويزيونيسم و قدغن کردن اين اثر تکثير کرد و توزيع نمود. امروز نيز حزب کار ايران (توفان) با تلاش خستگی ناپذير، پيگير و ارزنده پارهاى از رفقا، از روی نسخه قبلی توفان، اين اثر را در شبکه ى اينترنت قرار می دهد تا تمام دسيسه هاى دشمنان کمونيسم را که آرزوی نابودی اين اثر را داشته و حاضر نيستند از آن ياد کرده و در شبکۀ اينترنت دربارۀ آن تبليغ کنند، خنثی سازد. حال کمونيستها امکان دارند که چهره منفور تروتسکيستهاى ضد انقلابی و دشمنان کور رفيق استالين معمار بزرگ سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی را بشناسند و به دروغهاى آنها در جنبش کمونيستی پی ببرند اين اثر معياری برای شناختن دوستان کمونيسم از دشمنان کمونيسم است.  

  بازگشت                                                                                                                                                                               برای چاپ