iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟

م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتیفرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)

 


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد

----------------

رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر  |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر  |   سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

iranima@hotmail.com


سایت اختصاصی برای آزادی منصور اسانلو

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

02.08.2006 09:46

اخبار روز  شنبه 29 ژولای 2006

سایت ایرانی ما به هیچ حزب و سازمانی وابسته نیست

جنایت امپریالیست آمریکا ورژیم صهیونیست اسرائیل درلبنان و فلسطین جنایت علیه بشریت است         
اکنون نزدیک به دوهفته است که رژیم نژاد پرست و صهیونیست اسرائیل با حمایت بی شائبه از طرف آمریکا و با بی اعتنائی کامل نسبت به واکنش و اعتراضات عمومی جهان و تمامی موازین برسمیت شناخته بین المللی به بمباران و قصابی مردم لبنان و فلسطین مشغول است. این جنایکاران تروریست و" متمدن" به یک جنگ تمام عیارعلیه مردم بیدفاع فلسطین و لبنان دست زده و با بمباران شهرها و مردم غیرنظامی سبعیت صهیونیسم را نشان میدهند. طبق گزارشات رسمی مطبوعات و رسانه های غربی بیش از پانصد نفر درلبنان تا کنون جان باخته، نزدیک به دوهزار نفر مجروح و قریب به هفتصد هزار نفر از خانه و کاشانه خود تارانده شدند. این وضعیت غیر انسانی و خشونت وحشیانه علیه مردم همچنان ادامه دارد و خشم ونفرت عموم مردم جهان را برانگیخته است.

اکنون بر همگان روشن است که تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان و فلسطین و خطر گسترش این آدم کشی در منطقه نمی تواند در محدوده ربودن سه سرباز اسرائیلی در نوار غزه و جنوب لبنان مورد تحلیل قرارگیرد. آمریکا مدتهاست که در باتلاق جنگ عراق و افغانستان گیر کرده و عملا شکست خورده است. اکنون هیچ چشم انداز روشنی برای امپریالیست آمریکا و متحدین جنایتکارش برای خروج از بحران در عراق و افغانستان نیست و لذا باید افکارعمومی جهان را ازعراق و افغانستان به لبنان و فلسطین کشاند تا شاید فرجی شود. از سوئی آمریکا و اسرائیل طرح تجاوز نظامی به ایران را در سر می پرورانند و با انگشت اتهام بسوی ایران و سوریه در لبنان و فلسطین زمینه را برای ماجراجوئی های خطرناکی آماده میکنند. بعد از اشغال نظامی کامل لبنان و خلع سلاح جنبش حزب الله احتمالا نوبت ایران و سوریه فرا خواهد رسید. اینها ازگفتار دیپلماتیک و دوپهلوی رایس و بوش در مصاحبه های مطبوعاتی است و بسیاری از خبرنگاران کارکشته نیز بدان پرداخته اند. آمریکا با این هدف استراتژیک و چنگ اندازی بر چاه نفت ایران و اعمال سر کردگی بر سایر رقبا، به سرپل اسرائیل درمنطقه هنوز نیاز دارد و از طریق این غده سرطانی می تواند به ایجاد نفاق و تشتت در منطقه و دست اندازی به قفقاز، شمال آفریقا، و سراسر خاورمیانه پرداخته و پایگاه مطمئنی برای سرکوب جنبشهای استقلال طلبانه و انقلابی و کمونیستی باشد.
صهیونیستها می خواهند فلسطینی ها را وادار کنند که بعنوان زندانی و اسیر درشکم اسرائیل تن در دهند. مردم قهرمان فلسطین به زیر بار این زورگوئی ها نمی روند و بی باکانه میرزمند و حمایت بیدریغ مردم جهان را بدنبال دارند.
امروز روشن است که سیاست بنیاد گرایان صهیونیست به بهانه " حق حیات" و" امنیت" برای قتل عام مردم فلسطین و لبنان و شکست روحیه مبارزاتی آنها با شکست مفتضاحانه ای روبرو خواهد شد و جز این نیز نخواهد بود. امروز دیگر نمی شود به بهانه جنایات نازیها به تکرار همان جنایات نازیها علیه مردم فلسطین و لبنان مرتکب شد و آن را توجیه نمود. تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل و منافع انحصارات امپریالیستی مسبب تمامی نابسامانیهای مردم در لبنان ، فلسطین، عراق و افغانستان..... و منطقه و جهان است . باید مقابل فاشیسم،ا مپریالیسم و صهیونیسم ایستاد.

حزب کارایران(توفان) خواهان قطع فوری قتل عام مردم فلسطین و لبنان توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل است.
حزب ما خواهان خروج بی قید و شرط سرزمینهای اشغالی و پرداخت خسارت به مردم منطقه از جانب اسرائیل است.
حزب ما صهیونیسم را همدست امپریالیسم دانسته و آن را نژاد پرستی صرف میداند.
حزب ما توطئه و تجاوز به لبنان ، سوریه، ایران و هر کشوری در منطقه توسط اسرائیل و آمریکا را محکوم میکند و خواهان آن است که به این افسارگسیختگی صهیونیسم و امپریالیسم لگام زده شود.
حزب ما از مبارزات مشروع و عادلانه مردم فلسطین و لبنان برای آزادی و استقلال ملی حمایت میکند.
حزب ما امنیت مردم منطقه را ازراه کشتار جمعی و حذف فیزیکی محکوم میکند و خواهان امنیتی است که حقوق همه مردم منطقه را عادلانه برسمیت بشناسد. تا این حقوق متحقق نشود شعله مبارزه مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان خاموش نمی شود و سراسر منطقه را دربرمیگیرد.

بررفقای حزبی در خارج از کشور است که با شرکت فعال و سازماندهی در تظاهرات های ضد امپریالیستی ، ضد اشغال و تجاوز به فلسطین و لبنان و با برجسته کردن اهداف شوم امپریالیسم و صهیونیسم درمنطقه از مبارزات مشروع، دفاعی و عادلانه مردم لبنان و فلسطین حمایت نمایند.

دست رژیم صهیونیست اسرائیل وامپریالیست آمریکا از جان و مال مردم بی
دفاع فلسطین و لبنان کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)
چهار مرداد 1385
www.toufan.org
toufan@toufan.org


مردم شلاغ خورده خلق لبنان نان قندی رایس را نمی خواهند و  وعده ده میلیون دلار کمک آمریکا به ارتش لبنان به مفهوم پاچیدن فلفل بر روی زخم های مردم آن کشور است  و آمدن رایس به بیروت بار دیگر خشم آنان را بر انگیخته است.

خبرگزاری فرانسه، شنبه 29 ژولای 2006

"آمریکا می خواهد 10 میلیون دلار برای مدرن کردن ارتش لبنان به پردازد           

Tom Casy سخن گوی وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه در واشینگتن آن خبر اعلام نمود وسنای آمریکا ابتدا این کمک را تصویب کند."

این بار،   بار دوم است که رایس به بیروت می رود. این بار هم  با انزجار فراوان مادران داغ دیده و افراد باقی مانده خانواده های ای که  در زیر ساختمان های ویران شده جان خود را از دست داده اند روبر خواهد شد . مردم لبنان به پا خواهند خواست و نفرت عظیم خود را به رایس که حامی اسرائیل و نمایند دیپلماسی  تروریستهای کاخ سفید می باشد، بیان خواهند نمود.  از شمال تا جنوب از مسلمانان شیعه تا سنی ، مسحیان کلیسای ارتدکس ،  از مردم آواره فلسطین بخش چشم گیر جمعیت لبنان را تشکیل می دهند، همگی می گویند : "خانم رایس از کشور ما بیرون رو . شما دشمن مردم لبنان می باشید. شما آورنده صلح به کشور ما نخواهی بود. مرگ بر رژیم اسرائیل و مرگ بر امپریالیسم آمریکا."

چنین است زندگی مردم  لبنان،  لبنانی که در آتش می سوزد و از پیکره او خون جاریست و مدت 16 روز است که امپریالیسم آمریکا نمی خواهد  صدای زوزه و انفجار بمب های ویران گر را بر روی مردم آن کشور را بشنود،  گوشش در مقابل صدای گریه کودکان و ناله مادران کر می باشد   وچشمان خود را  بر روی اجساد کودکان در جاده ها قرار دارد و از زیر آوار بمب ها بیرون آورده شده که توسط هواپیمای  بمب افکن ، بالگردهای و سلاحهای  آمریکا یی  به قتل می رسند بسته است.

 منافع امپریالیسم آمریکا  فروش انواع سلا ح های جنگی به اسرائیل است و همچنین نیاز به سیاست تجاوزگرانه اسرائیل برای کشتار خلق فلسطین و خلق لبنان و دیگر خلق ها دارد. بدین خاطر از آغاز تولدش کر و کور بوده و خود جنگ آفرین، اشغالگر و خلق کش  می باشد.

تنها غریزه وحشی او  بوئیدن است که به دنبال مناطق نفتی در خاورمیانه و کشورهای همجوار دریای خزر است. هر کجا پای می نهد نیروی  خود را مستقر و پایگاه نظامی می سازد. کشورهای مستقل را اشغال نظامی می کند . عراق و افغانستان با خاک یکسان و تمدن بربرمنشانه مدل جرج بوش را برپا می نهد.

رایس به لبنان نرفته است که صلح را در آن کشور بر قرار کند. رایس به لبنان پای می نهد تا صف  متحد ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی را بعد از کشتار مردم لبنان توسط دست آهنین خود که اسرائیل است بر هم زند. او با وعده 10 میلیون دلار کمک به ارتش لبنان به آنجا رفته است ، .ولی نیرنگ او رنگی نخواهد گرفت.

خون ریخته شده میلیشیای  لبنان،  بهایی است که برای استقلال و تمامیت ارضی آن کشور پرداخته شده است. مردم لبنان به ارتشی که ژنرال های آن از پنتاگون و وزیر جنگ اسرائیل دستور گیرند و فرمان برند  نیازی ندارد. ارتشی که حامی منافع امپریالیسم آمریکا در لبنان است و برعلیه  خلق آزاده آن که سابقه مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی او سنت مردم خاورمیانه گشته است ،  مورد استفاده قرار گیرد، احتیاج ندارد.

مردم لبنان ارتشی نمی خواهند که در جنگ بر علیه مردم فلسطین و مردم سوریه ، یاور ارتش  اسرائیل بوده و تمام امکاناتش را در اختیار آنان قرار دهد.

مردم لبنان ارتشی می خواهند که از تمامیت ارضی کشور خود در مقابل اسرائیل تجاوزگر دفاع کند و همچنین هیچ گونه کمکی از کشورهای امپریالیستی و مخصوصا آمریکا دریافت نکند.

این ارتش امروز در سنگر مبارزه در جنوب لبنان ، تبدیل به  ارتش آزادیبخش می شود و شکل و فرم می گیرد. هم توانایی ارتش متحرک چریکی دارد که بر ارتش صهیونیستی ضربه وارد کند  و آنان را تا میانه خاک دشمن تعقیب نموده  و هم می تواند به انواع سلاح های سنگین مسلح شود و پایدار از مرزها دفاع نماید.

مردم شلاغ خورده خلق لبنان نان قندی رایس را نمی خواهند و  وعده ده میلیون دلار کمک آمریکا به ارتش لبنان به مفهوم پاچیدن فلفل بر روی زخم های مردم آن کشور است  و آمدن رایس به بیروت بار دیگر خشم آنان را بر انگیخته است.


اخبار روز جمعه 28 ژولای2006 

ابعاد جنایات ارتش اسرائیل غیر قابل تصور  و خشم مردم جهان را بر انگیخته است.

شیردل

حمله سخت هوایی و زمینی اسرائیل در طول دو هفته گذشته، باعث مرگ تعداد بیشماری از مردم غیر نظامی لبنان شده است. دولت اسرائیل جنگ را بر علیه مردم غیر نظامی به پیش می برد و مردم بی پناه مورد هدف آتش ارتش اسرائیل  واقع می شوند.

ارتش اسرائیل در مقابل چشمان مددکاران صلیب سرخ و خبرنگاران انگلیسی یک کاروان پناهجویان جنگی را با راکد مورد حمله قرار می دهد. ارتش آنکشور قبلا با پخش اعلامیه از طریق ریختن آن بر روی مناطق مسکونی ، مردم را از منازل خود فرار داده و بعدا آنان را مورد هدف قرار می دهد و همچنین ارتش اسرائیل در 15 ژولای مردم دهکده " مرحوین" را در جنوب لبنان با توسط پخش اعلامیه از خانه هایشان بیرون آورده و آنان در محل جلوی دهکده جمع شده، که بتوانند از آن منطقه از طریق استفاده وسایل حمل و نقل خود را از زیر آتش نجات دهند. ارتش اسرائیل به آن جمعیت متمرکز حمله نموده و ده ها زن و کودک را به قتل رسانده است.

در هنگامی که جهان در اثر این حادثه متاثر و خشمگین می شود، اخبار دیگری از جنایات ارتش اسرائیل در مطبوعات انگلیسی زبان که در سرتاسر جهان می توان و بدان دسترسی داشت، منتشر می شود.

خانواده "سائیتا" هم مانند دیگر جنگ زدگان پناهجو از منزل خود بیرون آمده که مورد هدف راکد اسرائیلی قرار گرفته و در اثر آن سه نفر از اعضای خانواده او در محل کشته  و شانزده نفر دیگر سخت مجروح می شوند. تماشای این صحنه غیر قابل فراموش است. " فرزند 12 سال او که نام او "علی سائیتا" است به مادرش می گوید:" خواهش می کنم ، مادر زنده بمان، مادر زنده بمان ..."

همانطور که روزنامه گاردین می نویسد: "تمام جاده اصلی این منطقه پر از اجساد جنگ دیدگان پناهجو هستند که در اثر برخورد راکد های ارتش اسرائیل جان خود را از دست داده اند."

همچنین سازمان صلیب سرخ از محل حادثه گزارش می دهد: " که ده اتومبیل و چهار موتور سیکلت که  جنگ دید گان را حمل می کرده، مورد هدف قرار گرفته شده و همگی جان خود را از دست داده اند."

جان انگلند مسئول سازمان ملل در لبنان  می گوید: "دولت اسرائیل با شدت و خشونت غیر قابل تصور بر علیه مردم غیر نظامی در لبنان رفتار می کند و به صورت کامل تمام قوانین بین المللی را در باره حفظ جان  آوارگان جنگی و افراد غیر نظامی زیر پا می نهد. "

غیر قابل قبول

خبرگزاری فرانسه -پاریس

سازمان کمک رسانی " کمک های پزشکی بدون مرز" (MSF ) به خاطر حملات نظامی اسرائیل که شرایط بسیار سختی را برای کمک رساندن به مجروحین و بیماران ایجاد نموده است، اعتراض نمود و اعلام خطر کرد که کمک های پزشکی و مدد یاری به بازماندگان بمباران ها که افراد زخمی ، کودکان و کهن سالان می باشند، انجام نیافته است و ورود افراد غیر نظامی در مناطقی که در اطراف ان جنگ است غیر ممکن است.

سازمان "کمک های پزشکی بدون مرز" مفواد بالا را در روز پنجشنبه در اطلاعیه خود در پاریس انتشار داد و در تیتر درشت در بالای اطلاعیه آورده شده است - غیر قابل قبول


اخبار روز پنج شنبه 27 ژولای 2006 

87% از مردم لبنان از مبارزه مسلحانه حزب الله در آن کشور بر علیه نیروهای اشغالگر اسرائیل دفاع می کنند.

خبرگزاری آلمان، ساعت 12:8 بعد از ظهر روز پنج شنبه 27 ژولای 2006 ، بیروت- نیویورک

برطبق  موسسه آمارگیری  لبنان 87% از مردم آنکشور از مبارزه میلیشای لبنانی که حزب الله است، دفاع می نمایند. "مرکز آمار، و اطلاعات لبنان"  که نام آو BCRI  می باشد  دست به کار تحقیق زده است.  در ورقه سئوال آورده شده: "تجاوز ارتش اسرائیل در روز 22 ژولای به جنوب خاک کشور لبنان شروع گشت و حزب الله دوسرباز اسرائیلی را دستگیر کرد، آیا شما موافقید با این عمل ؟"  از نفر 800 سئوال کننده 70% پاسخ می دهند آری. در سئوال دیگر مطرح میشود :" آیا موافقید که حزب الله از مرزهای جنوبی لبنان در مقابل تهاجم اسرائیل دفاع کند؟" پاسخ مردم آن کشور چنین است. 87% از مردم لبنان از مبارزه مسلحانه حزب الله دفاع می نمایند درآن کشور بر علیه نیروهای اشغالگر اسرائیل دفاع می کنند.

 آری، برای نخست وزیر اسرائیل هر روز هدیه می آورند!

خبرگزاری آلمان- پنج شنبه 27 ژولای 2006 - ساعت 1:24 صبح - بیروت

"چشم اندازی به پایان جدال نظامی در لبنان دیده نمی شود. دیروز ارتش اسرائیل بزرگترین خسارت را دیده است. بر حسب گزارش ارتش آنکشور،  بار دیگر 22 سرباز اسرائیلی کشته و تعداد زیای زخمی شده اند و همچنین جنگ سختی در منطقه نوار غزه ادامه دارد."

ولی آمار اعلام شده از طرف ارتش اسرائیل سانسور شده و ارقام تلفات و مجروحین سربازان و نظامیان اسرائیل بالاتر و چند برابر آن است که سخنگویان ارتش اسرائیل بیان می کنند. ولی این را باید گفت اگر امپریالیست آمریکا گورکن خود در عراق تبدیل شد و کار جرج بوش تابوت سازی و بدرقه روزانه  اجساد "جی آیز"  (سربازان آمریکایی) است . در لبنان وضع بهتر از آنچه در عراق است برای رژیم جنایتکار تل آویل نخواهد بود.  صهیونیست های اسرائیلی به جای گرفتن بلند های و پستهای نظامی،  میلیشیای لبنانی  آنان را  در دام تله های مرگ در کمین گاه های خود جلب می کند. قلب دشمن منفور صهیونیستی را هدف قرار می دهند و آنان را کشته واز کشته آنان پشته می شود. حال جهود "اِلمرت" خود باید میخ های تابوت را زند و جانماز کلیمی ها را بر روی تابوت پهن نماید و دست دعا به آسمان دراز کرده و برای آنان دعاکند. آری ، برای نخست وزیر اسرائیل هر روز هدیه می آورند!                                          شیردل

 پیش به سوی مرگ


اخبار روز چهارشنبه 26 ژولای 2006 

خبرگزاری آلمان- روز چهار شنبه ، 26 ژولای 2006- بیروت

چهار نفر از اعضای پست مراقبت سازمان ملل در جنوب لبنان در شهر "خیام"، که در منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل قرار دارد، در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شده اند.

کوفی عنان به اصطلاح "سخت اسرائیل را مورد بازخواست قرار داد و خواهان بررسی مرگ چهار نفر شد. مامورین دیدبانی در پست مستقر که توسط بمب های اسرائیلی به قتل رسیده اند، از کشورهای اطریش، کانادا، چین و فنلاند بوده اند ." در عکسی که سایت ایرانی ما آمده است نشان می دهد که آن پست در دل یک منطقه سکونی و همراه با آن با خاک یکسان شده است.

آقای کوفی عنان صحبت از تبانی  خود و سازمان ملل می کند. این تبانی از ماه ها قبل انجام یافته و آقای عنان از نقشه حمله به نوار غزه و لبنان اطلاع داشته است. بنا بر گفته خود از دولت اسرائیل می خواهد که نیروهای مستقر شده سازمان ملل را مورد هدف قرار ندهند. " چند هفته پیش بار دیگر شخصا از  آقای نخست وزیر اسرائیل خواستم که پستهای نظامی مورد هدف ارتش آن کشور واقع نشود."  آیا جان سربازان نیروهای سازمان ملل ارزشی برای رژیم صهیونیستی  ندارد؟ باید پاسخ داد که بی ارزش است و تمام پست های کنترل نظامی بر روی نقشه سالهاست مشخص شده و همچنین ماهوارها و هواپیماه های جاسوسی آمریکا و اسرائیل دقیقا از آن اطلاع داشته اند. پس اسرائیل عمدا این پست نظامی را مورد هدف قرار داده است. اگر کوفی عنان سربازان سازمان ملل را  از مناطق مرزی بیرون می آورد ، حزب الله لبنان و دولت آن کشور متوجه می شدند ، که خطر حمله اسرائیل به لبنان  موجود است و می تواند در طول چند ماه آینده به اجرا در آید. کوفی عنان با مصاحبه خود، دقیقا از برنامه حمله نظامی اسرائیل به لبنان صحبت کرده است و باید او هم مسئولیت مرگ چهار نفر سرباز سازمان ملل را بر عهده گیرد.

شیخ حسن نصرالله شخصیت سیاسی و محبوب مردم لبنان است. در تظاهرات دیروز که روز سه شنبه 25 ژولای بود در شهر بیروت برگزار شده، همه جا، عکس او در میان مردم دیده می شد و مردم لبنان فراروی مذهب و رنگ و خوی قومی،  او را سمبل دفاع از وحدت و تمامیت ارضی کشور لبنان شناخته اند. او مصاحبه ای با تلویزیون لبنان در بیروت نمود است که مختصری از آن را برای خواندگان می آورم: حمله نظامی اسرائیل به لبنان از زمان پیش تنظیم شده و نقشه آن توسط آمریکا و اسرائیل ریخته شده است. این نقشه برای نظم جدید در خاورمیانه می باشد. و تاریخ اجرای آن میان ماه سپتامبر و اکتبر بود که به اجرا در آید. ولی از آنجائی که ربودن دو سرباز اسرائیل برای آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی و لبنانی و اعضای کابینه دولت فلسطین و نمایندگان مجلس آن کشور می باشد و توسط ارتش اسرائیل ربوده شده بودند، بهانه ای به دولت اسرائیل و آمریکا داد ، تا نقشه تدوین شده را کمی زودتر به اجرا در آورند. شیخ حسن نصرالله اضافه نمود: ما توانایی آنرا داریم که هدف های نظامی را  فراتر از بندر حیفا  دراسرائیل را مورد حمله موشکهای خود قرار دهیم  و می توانیم تا دورترین نقطه در خاک اسرائیل هدف گیری کنیم.


اخبار روز سه شنبه 25 ژولای 2006 

خبرگزاری فرانسه - سه شنبه -بیروت- اورشلیم

جهود " اِهود المرت" نخست وزیر اسرائیل در ملاقات با وزیر خارجه آمریکا خانم "رایس" که به اسرائیل آمده است می کوید " اسرائیل مصمم است جنگ را با حزب الله ادامه دهد"، ودر ادامه می گوید:" مبارزه ما بر علیه دولت لبنان نیست ، بر علیه خلق لبنان نیست، مبارزه بر علیه حزب الله است"

این دیدار دو همپالکی  است که در این لحظه بنیاز دارند که بر شانه همدیگر بکوبند و همدیگر را مورد عطوفت قرار داده و در مقابل دوربین ها  حمایت  جنایتکارانه امپریالیسم آمریکا از غصاب و میرغضب خاورمیانه که دولت صهیونیستی اسرائیل است ، بیان شود و دولت اسرائیل تاکید می کند که مجری محلی سیاست امپریالیسم آمریکا در تغیر خاورمیانه بزرگ می باشد. حال نگری بر نظرات  جهود- اهود المرت انداخته و به بینیم در پشت کلامات او چه نهفته است.

 به نظر شیردل -  تحلیل گر سایت ایرانی ما :  شعار   " اسرائیل مصمم است جنگ را با حزب الله ادامه دهد"  بی محتوی می باشد. و هدف آن تزلزلی است که توسط اعمال جنایتکارانه  اسرائیل که بر علیه خلق فلسطین و خلق لبنان   در صف صهیونیست ها افتاده و ایجاد شده است. لغت تزلزل واژ های بسیار دقیق برای آن است و اگر به فرهنگ لغت بزرگ یاد دهخدامراجعه نمائیم ،  چنین آورده شده است: اضطراب ، لرزیدن، آشفتگی و شاید لرزیدن نفس در سینه هیات  سیاسی صهیونیست ها باشد. و شاید بتوان شعر پرمغز و فریخته فیلسوف جهان دیده ما سعدی  را شاهد گیریم که آنهم نیشخندی است که سعدی  آنرا با هوشیاری و تردید به آنچه امروز هست می نگردد. بنیاد خاک بر سر آب است از این قبیل- (منظور شوینیسم و قدرت طلبی است)                            خالی نباشد از خللی یا تزلزلی . آری مجموعه دستگاهی که بر پایه قلدری و حاکمیت زور وزر است پوشالی است . رژیم صهیونیستی در گرداب تضاد ها و مشکلات غوطه ور است. بحران اجتماعی و وضع نا آرام و بهم خورده اسرائیل است که هرروز عده ای آن کشور را ترک می کنند. کشوری که رهبران آن با جنایت زندگی را بر مردم فلسطین تنگ و هر روز با اشغال نظامی و ساختن دیوار جدا سازی تنگ تر شده است. حال باید خوشه های خشم و انتقام را خود و با دست خود درو نمایند. نبود امنیت در داخل اسرائیل بزرگترین اظطراب را در سخنان نخست وزیر ایجاد نموده است و با "شعار جنگ را ادامه می دهیم" نشانه ترس و وحشت در کلام المرت است. اسرائیل   هر چه بیشتر پای در جنگ نهد، ضربات بیشتر سیاسی را خواهد خورد. او در گردابی فرو رفته است که راه خلاصی در آن نیست. افکار عمومی جهان با مردم فلسطین و مردم لبنان هست . هر لحظه -  بیشتر پرده از روی جنایات اسرائیل برداشته می شود. بیشتر در افکار عمومی منزوی می شود. حتی سیاستمداران کشورهای اروپایی به صورت مستقیم از اعمال و رفتار جنایتکارانه اسرائیل که حمله هوایی به لبنان و لشکر کشی به جنوب آنکشور است  دفاع نمی کنند .

دولت اسرائیل نمی تواند میان دولت لبنان و حزب الله نقاق اندازد زیرا حزب الله هم در مجلس نشسته است و هم در کابینه ، حزب الله، یعنی شعیان لبنان و همان بخش بزرگی از خلق لبنان است و غیر قابل تفکیک از فرهنگ و سنت ، مذهب ، تاریخ خلق  آن کشور می باشد . این را المرت خوب می داند. پس آنچه گفته است برای ساده لوحان و فریب خودی ها می باشد.                                                                 

"در پشت وراجی زیاد بی عملی پنهان است"

این جمله سر تیتر روزنامه "دیلی استار" که روزنامه بیروتی است و در صفحه اول آورده شده است  و همچنین  در مقاله به سفر رایس  به لبنان اعتراض نموده و تمام پیش شرط های اجرای قرار داد آتش بس را که  وزیر خارجه آمریکا را برای حزب الله گذاشته  است و همچنین خلع سلاح آن حزب می باشد،  لغو نموده است . تظاهرات پر شکوهی در بیروت برگزار شد و اعتراضات وسیعی به آمدن رایس که حامی جنایتکاران صهیونیست و نماینده امپریالیست آمریکا می باشد به عمل آمد.در عکس نشان می دهد که  همه از رهبر حزب الله دفاع نموده و تنها مذهبیون و شیعیان نیستند که عکس او را حمل نموده اند، بلکه  دیگر مردم لبنان هم عکس او را در دست گرفته اند و بنا بر این اصل که هرکسی مبارزه قاطع، چه نظامی و چه  سیاسی  بر علیه صهیونیستهای اسرائیلی انجام دهد ، مورد محبوبیت مردم لبنان است. 

تمام ادعای ارتش اسرائیل در باره ی گرفتن بلندی " بیست چببیل"  تا ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی دروغ بوده و همچنان این نبرد ادامه دارد. بنا بر گفته سخنگوی ارتش اسرائیل 14 سرباز اسرائیلی زخمی و 2 سرباز حزب الله کشته شده است. آمار گفته شده از طرف ارتش اسرائیل نادرست است. ارتش اسرائیل کوشش می نماید تمام آمار واقعی تلفات سربازان  خود را مخفی نگهدارد. زیرا انتشار آن باعث ضعف روحیه سیاستمداران صهیونیست و نظامیان ارتش خواهد شد.

در اثر حمله اسرائیل به شهر نباتیه در جنوب لبنان یک خانواده هفت نفری به قتل رسیده است. ایستگاه تلویزیونی آینده در بخش گزارشات خبری می آورد: برخورد یک راکت یک خانه را ویران و تمام اعضای خانواده و کودکان آن کشته شده اند.

تاکنون از آغاز حمله هوایی و لشکر کشی زمینی ارتش صهیونیستی 390  نفرجان خود را از دست داده اند.

خبرگزاری فرانسه- ADC اتحادیه مهاجرین عرب در امریکا به خاطر عدم حمایت از هم زبانان خود در لبنان از بوش ، رایس و رامسفلد به دادگاه شگایت کرده است. در روز دوشنبه ،  آن سازمان می خواهد  که دولت آمریکا به اسرائیل اسلحه نه فرستد و فرستادن تسلیحات نظامی کمکی به ارتش اسرائیل خواهد بود که آنرا در جنگ بر علیه لبنان به کار خواهد گرفت و با کار برد آنان جان شهروندان لبنانی به خطر خواهد افتاد. بوش قول فرستادن بمب سنگین بونگر شکن را در گفتگوی خود با نخست وزیر اسرائیل به  رژیم صهیونیستی داده است و بدین خاطر اعراب مقیم آمریکا از بوش ، رایس و چنی به دادگاه شکایت کرده اند  .

سازمانهای دیدبانی حقوق بشر در نیورک (HRW ) ، دولت اسرائیل را برای استفاده دیگر از بمب هاب خوشه ای بر حذر داشته اند.

مامورین بررسی که به محل رفته و در روز 19 ژولای در منطقه لبنانی بیلدا پوکه یا بهتر بگویم مخزن آن بمب را پیدا نمودند. در اثر انداختن آن یک نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شده اند. آنان از مخزن بمب عکس تهیه نموده اند که در کنار این گزارش  دیده می شود. استفاده از این بمب ها مورد قبول کارشناسان نظامی سازمان ملل نیست و در لیست مهمات ممنوعه می باشد.

این بمب  اغلب مناطق در مناطق مسکونی انداخته شده و بیشتر کودکان جان خود را از دست می دهند. در زبان انگلیسی به این بمب  می گویند ( Cluster Bombs ) و مواد انفجاری آن که بمب های کوچک می باشد و تعداد بسیار زیاد در بر دارد و  در مخزنی جا سازی می شود. در هنگام پرتاب  در فضا پخش شده و به صورت هزاران قطعه و در شعاع بسیار بزرگ، باعث کشتار مردم می شود. اولین کشوری که استفاده از بمب ها را ممنوع نمود کشور بلژیک می باشد و سپس کشور نورژ هم به صف ممنوع کنندگان بمب های خوشه ای پیوست.


اخبار روز دوشنبه 24 ژولای 2006   

خبرگزاری فرانسه - ساعت 19:30

وزیر خارجه آمریکا، خانم کوندولیسا رایس در هنگاه پرواز به سمت بیروت می گوید: " ما معتقد هستسم جنگ قطع شود، ولی حزب الله باید خلع سلاح شود."

 بر عکس گفته او ، کشورهای عربی و اروپایی مخالف خلع سلاح نمودن حزب الله  می باشند و خواست  آمریکا آزاد گذاشتن دست اسرائیل است که هر عملی را انجام دهد. افکار عمومی جهان سخت مخالف حمله نظامی اسرائیل و کشتار مردم لبنان است. "آقای " جان انگلند"  نماینده ارسالی سازمان ملل اعمال دولت اسرائیل را در گشتار مردم لبنان را  محکومکرد."

تونی بلر در مصاحبه مطبوعاتی می گوید: " در طول روزهای آینده با طرح برنامه ای می توان به خشونت پایان داد."

همان حرفهای پوش، همان حرفهای بوش و  سران کشورهای امپریالیستی اروپائی می باشد، که  در حمایت از اسرائیل تجاوز کار  دست بر روی دست گذاشته اند. آنان  حزب الله ، دولت لبنان ، سوریه و ایران را متهم می کنند. در حقیقت حامیان جنگ  آنان می باشند. گفته های وزیر خارجه آمریکا برآن است که  جنگ پایان نیابد و تا آنجا که ممکن است به مردم لبنان خسارت وارد شود . شهر ها ویران شود. تونی بلر هم یار و مدد کار امپریالیسم آمریکاست ، اگر کلامی به گونه دیگر می گوید ، همان سیاست فریب کارانه و ارایش چهره آدم کش خود در عراق می باشد . مردم انگلستان همه او را می شناسند . او به  پایان مرگ سیاسی خود رسیده است . زیرا تا خرخره، خود  و حزب ضد کارگرش در رشوه خواری فرو رفته است و ما تنها سایت فارسی زبان می باشیم که پرده از ارتشاد او برداشتیم و در قسمت پائینی سایت ما ، گزارش دقیقی از دزدی او آمده است.

در جنوب لبنان جنگ تن به تن بر علیه سربازان اشغالگر در گرفته است. ضربات سختی میهن پرستان لبنانی بر آنها وارد نموده اند. تنها در مدت چند ساعت روز دوشنبه بنا بر گفته سخنگوی ارتش اسرائیل 35 سرباز اسرائیلی کشته شده است . ولی ارقام کشته شدگان سربازان اسرائیلی بیشتر از آن است که اسرائیل بیان می دارد.

خبرگزاری آلمان -بیروت روز دوشنبه 24 ژوئن- وزیر امور خارجه آمریکا به صورت برق آسا به بیروت آمده  و با نخست وزیر لبنان " سینیورا " گفتگو کند. هنوز از محتوی مذاکرات میان رایس و آقای سینورا خبری در دست نیست.

خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه  24 ژوئن -  بیروت،  "جان انگلند"  در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که کمک فوری به مبلغ   150 میلیون دلار برای 800.000 نفر در طول سه ما ه آینده پرداخت خواهد شد. چه کمک شایانی و چه بخشش بزرگی که بر طبل کمک های خیریه سازمان ملل می زنند. کافیست مبلغ 1.500.000 را بر تعداد مصیبت دیدگان  جنگ که رقمش بیش از 800.000 نفر است تقسیم کنید، به هر نفر 18 دلار می رسد. با آن چه می توان کرد. خسارات حاصله بر لبنان تاکنون بالغ 11 ملیارد دلار تخمین زده اند. حال با تقسیم  این کمک بین مردم ، یک وعده غذا هم با وجود  کمبود  خواربار و مواد غذایی در هنگام جنگ  نمی توان تهیه نمود و این کمک تنها یک بار می باشد .


اخبار روز یکشنبه 23 ژولای 2006

مدت دو هفته است که ارتش اسرائیل بر سرمردم لبنان بمب می ریزد و کشتار کرده و به جنوب لبنان حمله نموده است. دهکده های لبنانی و یک شهر را در نوار مرزی اشغال کرده است. بسیاری از شهر های لبنان به تلی از خاک تبدیل شده و هر گجا را اشغال می نمایند ، به هیچ موجود زنده رحم نمی کنند. خانه ها را آتش زده ، دام و طیور را همراه خود می برند. حتی به حیوانات بی آزار مانند سگ و گربه هم رحمی  نمی کنند. هیستری کشتن آنان هم حگایت از ترس بزدلان سربازان اسرائیلی می باشد.  بسیاری از مردم لبنان در زیر ویرانه ها مدفون شده و عده دیگر در زیر زمین های خود پنهان. آب و برق قطع شده است. تمام ذخایر مواد غذایی به پیایان رسیده است. بیمارستانها از آب و برق محرومند. در سرد خانه ها اجساد انباشته و زخمی ها بر روی زمین در راهروها جا داده اند و هیچ تخت آزادی برای آنان نیست. خانواده های بسیاری برای نجات جان خود، چند پتو با خود برداشته و دل بر دریا زده و سوار اتومبیل شده که خود را به بیروت رسانند و اغلب مسافرین مورد بر خورد راکد های اسرائیلی شده و جان خود را از دست می دهند.

این اخبار بخش کوچکی از جنایات اسرائیل می باشد که توسط مطبوعات که بخش بزرگی در انحصار سرمایه داران صهیونیستی در اروپا و آمریکا می باشد. بخش بزرگی اربابان جراید یهودیان صهیونیست می باشند و سرمایه داران صهیونیست مطبوعات را تهدید می کنند که اگر مطالبی در باره جنایات ارتش اسرائیل گفته و یا بیان نمائید، به رسانه تلویزیونی و مطبوعاتی آگهی تجارتی نخواهیم داد. حیات  مطبوعات و رسانه های تلویزیونی و رادیوئی وابسته به آگهی های تجارتی است.

به خاطر وسعت  و عمق جنایات ارتش اسرائیل در کشتار مردم لبنان نمی توان همه آنرا از چشم مردم جهان پنهان نمود و عاقبت این روزنامه و آن ایستگاه تلویزیونی اخبار را پخش می نموده اند . ولی  گزارشات سانسور شده است.

بنابراین دولت جنایتکار اسرائیل سخت مورد اتهام واقع شده و بسیاری از کشور ها خواهان مجازات او می باشند. نفرت عمیقی در میان مردم جهان بر خاسته است و همه بدون اشتثناء رژیم اسرائیل را محکوم می کنند. برای اسرائیل هیچ آبروی سیاسی نمانده است. جنبش ضد جنگ ، شورای نویسندگان، اتحاد یه های هنرمندان، حتی کلیسا و سازمان و احزاب چپ دولت اسرائیل  را محکوم و مخصوصا نخست وزیر اسرائیل "اِهود المرت" را به عنوان جانی جنگ ، مقصر دانسته و خواهان اشد  مجازات برای او می باشند.

حال دولت صهیونیستی اسرائیل تلاش می نماید با پرداخت مخارج سنگینی بتواند سیاست آدم کشانه خود را توجیح نمود و از  بی آبروئی و انزوای بیشتر جلوگیری نماید.

 خبر گزاری فرانسه ،  روز یکشنبه 23 ژولای دولت اسرائیل  کابینه فوری و فوق العاده خود را تشکیل داد و تلاش نمود چاره اندیشی نماید. از اعضای کابینه خواست مصاحبه های پی در پی تشکیل دهند. مطبوعات را دعوت کنید . تمام جنایات حزب الله را نشان دهند. او میگوید علیرغم آنکه کمک های وسیع و کلان از سرتاسر جهان می شود، در تنگنای سختی بسر می بریم. جنگ بدون تبلیغات ، به معنی نداشتن حمایت پشت جبهه از جنگ ماست. همانگونه که جنگ  برای  ما هزینه دارد ،  تبلغات برای ما هزینه خواهد داشت و باید به پردازیم و باز می گوید : ما از دفاع از موضع خود ، در شرایط سختی به سر برده و باید بتوانیم توضیح دهیم. باید در هنگام مصاحبه عصبی نشده وبا متانت ، با خونسردی  و  لبخند بر لب   در مقابل خبرنگاران قرار گیریم. جزوه ای روزانه  تهیه میشود و اخبار و مواضع ما را در باره مسائل روز در اختیار شما قرار می دهد  و باز هم تکرار می کنم  مواظب گفته های خود باشید.  


اخبار روز شنبه  22  ژولای 2006

امروز ده ها هزار نفر بر علیه ترور بمب های اسرائیلی به   خیابان آمدند.

 روز جمعه تنها 7 هزار نفر بر علیه بمباران کشور لبنان توسط ارتش اسرائیل در برلین  به خیابان آمدند.. در  اطلاعیه و پیام های  سازمان و حزب سیاسی بودند آورده  بودند " دستها کوتاه از لبنان" و" آزادی برای فلسطین" . تظاهرات دیگری  امروز شنبه در شهرهای مویخ ، فرانکفورت  ، دوسلدورف،  برمن و دیگر شهر ها انجام یافت.

در شهر برن کلان شهر کشور سوئد 1200 نفر به خیابان آمده و پس از گذشت نقاط مختلف شهر در میتینگ پایانی خواهان پایان  همکاری نظامی دولت سویس با دولت اسرائیل شدند. و همچنین در بیانیه آمده بود که باید حمله نظامی اسرائیل به کشور لبنان که با هیچ  یک از تعهدات بین المللی مطابقت نداشته قطع گردد و باید برروی دولت صهیونیستی اسرائیل فشار آورد. ما در باره تظاهرات برلین و برن از طر یق پست الکترونیکی سایتمان مطالب بسیاری دریافت کردیم که در فرصتهای بعدی اگر در میان تعقیب حوادث روز های آینده وقت داشته باشیم ، خواهیم آورد و مقالات بسیاری در باره واقیع اخیر به زبان انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسوی دریافت و به خاطر حجم بسیار زیاد آن نمی توانیم به دان نظری افکنیم.

سرائیل زندگی مردم  فلسطین را در نوار غزه را دشوار کرده است.

زندگی در دوران قبل از حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه دشوار بود . این منطقه باریک و دراز که وسعت آن 365 کیلومتر مربع است ، در زیر آتش بمبها و راکتهای ارتش اسرائیل می سوزد. تانک های اسرائیلی مناطق مسکونی را در شهر ها و دهات به محاصره در آورده اند. ارتتش اسرائیل تمام کنترل این مناطق را در دست گرفته و هیچ رفت و آمد میان شهر ها و دهکده ها امکان پذیر نیست. اقتصاد خرابتر  و زندگی مردم  دچار مشکلات بسیاری شده است.درآمد متوسط  سرانه هر فرد در این مناطق به سطح بسیار پائین سقوط کرده است. 1.4 میلیون مردم این مناطق در زیر فقر می باشند و در آمد آنها بیشتر از 2 دلار نمی باشد.

شکوفایی اقتصاد آدم کشی و ویرانی شهر ها و تمدن ها!

در دو هفته قبل در بزرگترین نمایشگاه هواپیما در جهان در شهر "فارن برو، در انگلستان برگزار شد. در این نمایشگاه قرارداد های کلانی برای تسلیحات نظامی در قسمت هوانوردی بسته شد. این قرار داد ها نشان از بحران اقتصادی کشور های بزرگ صنعتی و بحران سیاسی که امپریالیسم آمریکا و کشورهای امپریالیستی اروپایی در سرتاسر جهان ایجاد کرده اند می باشد و ازطریق جنگ بازار های بسیار پر سودی را برای فروش اسلحه ایجاد نموده اند. شرکت  EADAS   که یکی از بزرگترین شرکت تسلیحات نظامی در زمینه هوانوردی است، بزرگترین فروشنده  به وزارت دفاع آمریکا می باشد. اگر به اطلاعیه آن شرکت  توجه کنیم  ، چنین نوشته شده است. فروش  352 بالگرد ارتشی به ارزش 3 میلیارد دلار به ارتش آمریکا . شرکت MTV در همان نمایشگاه  اعلام می نماید که قرارا داد ساختن موتورهای  مخصوص جت را  برای هواپیما های  جنگنده   414 F  را دریافت نموده و به امضا رسانده است . آدمکشان حرفه ای در فن ساختن تسلیحات نظامی هوایی ، نام این هواپیما را" شاخ معظم" نامیده اند.

گزاری فرانسه- روز شنبه 22 ژولای 2006 - سخنگوی کاخ سفید می گوید: " امنیت بغداد خجالت آور است"

گفته سخنگوی کاخ سفید زیان گویایی است از ورشکستگی سیاست اشغال نظامی و ایجاد یک حکمت مزدور است. حکومتی که در پناه نیروی نظامی امریکا و از طریق مزدوران آن بر پا شده و  از نخست وزیر تا اعضای کابینه، از رئیس مجلس تا نمایند گان آن دست نشانده می باشند. رئیس جمهور ، نخست وزیر، اعضای دولت ، نمایند گان مجلس ، در حقیقت اجساد سیاسی بوده که از خمیر وارفته سیاست مزدوری برای منافع امپریالیسم آمریکا شکل گرفته اند. کار آن ها وراجی و حدود فعالیت آنان در بازداشگاه خلق عراق که توسط مردم مبارز آن کشور بوجود آمده است می باشد و به آن منطقه سبز می گویند .

در کابینه دولت بر سر کار گذاشته شده عراق بر روی اطاق  فرمانده ارشد نظامی آمریکا باز می شود و نخست وزیر هر روز قبل از آن که جلسه کابینه را تشکیل دهد ، می بایست به اطاق رئیس وارد شده و برنامه کار جلسه و مسائل مطرح شده را کتبی دریافت دارد. هنوز لحظه ای نه گذشته است ، که صدای برخورد یک خمپاره ، همه اعضای کا بینه  را به زیر میز هایشان می کشاند و در دفتر فرمانده اثری از فرمانده نظامی آمریکا که با ده ها مدال ونشان از او  نیست . ولی در حقیقت او هم هنوز در زیر میز پنهان  است . پرچم آمریکا از کنار دیوار بر زمین افتاده  و شیشه های پنجره اطاق فرماندهی  شکسته است.و عکس رئیس جمهور بوش بر زمین افتاده و شیشه قابش شکسته و در  چشم سمت راست بوش  سوراخی دیده میشود و به مانند کوری تبدیل شده است.

این واقعیت روزانه  است که برای اربابان ونوکران  اتفاق می افتد .  ارتش اشالگر آمریکا و دولت بیکار که توسط مردم از کار بر کنار شده است،  در نگرانی بسر می برند.

 ترس و وحشت جانیان، حاصلش  نداشتن خواب است و اگر خوابی باشد  با کمک دارو های خواب آور است  که همرا با کابوس وحشتناک  آنان را همراهی می کند . استعمال مواد مخدر کار روزانه است نه تنها در میان سربازان آمریکایی، بلکه در میان فرماندهان ارشد و به صورت وسیع دیده می شود. چهره زشت مرگ در اعماق گودی صورت آنان و مخصوصا در چاله چشمشان  دیده می شود . به اجسادی نبمه جانی  تبدیل شده اند که حرکتی مرگ وارانه دارند . آنان خوب می دانند که چگونه با فرمان دادن ، جنایت  می کنند. این قاتلین لباس شخصی و نظامی ، "عراقی" و  چه آمریکائی می دانند که نفرت مردم عراق بر علیه آنان بی حد است و راهی برای نجات آنان نیست .  محدوده منطقه سبز که پادگان نظامی آنان و حدود و چهار دیواری حکومت آنان است. در خارج از ان  حق تردود ندارند . هر کجا چشمان باز، کنجکاو  مردم بر روی آنان افتد شناسایشان می کنند و  مورد هدف انقلابیون عراقی قرار میگرند. اگر از سوراخشان بیرون آیند، لحظه ای بعد جسد آنان دراز شده در کنار خیابان است.


اخبار روز جمعه 21  ژولای 2006

سازمان خاسوسی آلمان "بی ان دی" در اجرای نظامی طرح خاورمیانه بزرگ به امپریالیست آمریکا و سگ هار او در منطقه  اسرائیل می باشد کمک بزرگی می رساند.

آقای یونگ وزیر جنگ آلمان می گوید:" شرکت ارتش آلمان را یک امر بزودی امکان پذیر در میان نیروهای  سازمان ملل متحد در جنوب لبنان می داند."

در پشت این گفته وزیر جنگ آلمان چه نهفته است؟ در این باره نیاز کامل  به دانستن اهداف پلید بوش است که همان ایجاد " خاورمیانه بزرگ" و جزیره آرامش در اقیانوس توفان ها است . جزیره ای که در آن بتوان مقاومت مردم فلسطین را برای دفاع از سرزمین های خود درهم شکست و به مستعمره و بخش الحاقی به خاک اسرائیل اضافه گردد. رهبران جنبش مقاومت به قتلگاه برد و در پناه سکوت مرگ بار رسانهای امپریالیستی در زندان ها اعدام و اجساد آنان مانند شیوه شکنجه گران نازی های آلمانی  سوزانده و خاکستر آنها را بر باد دهند. خلق فلسطین را از خانه و کاشانه آواره و راه تبعید را بر گزینند. در لبنان تمام مخالفین رژیم تل آویل را که جبهه وسیعی از سازمان های چپ،  دموکراتیک ،مبارز و مجاهد است ، از میان برداشته و به خلع سلاح نیروهای مسلح آنان پرداخته و مانند سال 1982 از وجود آنان پاک سازی نمایند و رژیم منفور دست نشانده که امروز در قدرت است، با کمک ارتش نظامی آمریکا و اسرائیل باز سازی نماید و حکومت دست نشانده  در پناه سایه سرنیزه سربازان آمریکایی   و زیر ، فرمان ژنرالهای آمریکایی  محافظین منافع شرکتهای بزرگ و فراملیتی آمریکایی در لبنان خواهد بود .

در پشت اهداف نظامی امپریالیسم آمریکا در لبنان ، اهداف اقتصادی کوتاه مدت و دراز مدت نهفته است. برپایی ارتشی در لبنان است که بدست متشاران نظامی آمریکا ساخته شود. این ارتش به انواع سلاح های آمریکایی ، مخصوصا هواپیما های بمب افکن، شکاری، بالگرد های سنگین، تانک ، زره پوش ، انواع سلاح های سبک، لوجیستیگی، مهندسی ، درمانی و غیره برخوردار باشد. این یکی از اهداف و رویای شیرین آمریکا در لبنان می باشد و احتیاج به وقت زیاد، قطع کردن مخالفین سیاست استعماری آمریکا در فلسطین و  لبنان است. گرگ ها امپریالیستی اروپایی گرا یشات مختلفی را دارا می باشند. فرانسه به صورت سنتی بر روی لبنان و سوریه نفوذ سیاسی و اقتصادی  داشته است و نشان میدهد که بخش وسیعی از مردم تحصیل کرده لبنان به زبان فرانسوی مسلط  می باشند. شهر بیروت پاریس خاورمیانه  از سنتهای  پوسیده طبقه بورژوازی فرانسه کپی برداری شده بود و بعد از جنگ  و اشغال نظامی اسرائیل در سال  1982 با کمک امپریالیست آمریکا  کوشش نمود، نفوذ خود را باز سازی نماید.  شرایط  سیاسی  لبنان به آنها این اجازه را نمی داد،  بیشتر از آنچه امکان دارد ، پایشان را از گلیمشان دراز تر کنند. سرمایه داران آمریکایی وحشت داشتند که سرمایه های خود را به لبنان وارد کرده و سرمایه گذاری کنند.

 حزب الله لبنان پایگاه وسیعی در میان مردم لبنان داشته و شیعیان لبنان بخش وسیعی از جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند. نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی بر روی شعیان لبنان بزرگ می باشد و امروز دولتی که در کنار دولت بیروت به نام  دولت حزب الله حیات دارد   .حزب الله دارای تمام تشکیلات خود گردانی است و بخشی از بازار کالا را در دست دارد.  بنیاد های اجتماعی که شامل  کمک رساندن به مشکلات مردم لبنان است که  شامل بیمارستان ،مهد کودک ، دبستان، دبیرستان، دانشگاه  اسلامی و غیره است ایجاد نموده است.  در کنار آن بانکهای خصوصی جمهوری اسلامی در آن کشور دارای شعبه می باشند.

بدین خاطر این تشکیلات وسیع اقتصادی و مالی و بنیاد های کمک رسانی و در کنار آن قدرت نظامی و متحرک چریکی حزب الله ، سدی در مقابل بازار کالا و سرمایه گزاری آمریکا گشته و کشور های صنعتی اروپا هم از آن رنج می برند. بدین خاطر فرانسه خواهان کوتاه شدن نفوذ حزب الله در لبنان می باشد و از آن طرف ، وحشت در آن دارد که در آینده آن کشور  به مستعمرات  جدید آمریکا مانند عراق و افغانستان  ملحق گردد.

کشور سوریه هم سابقه نفوذ فرهنگی و زبانی بر روی مردم لبنان است  و در بلوک جبهه کشورهای مخالف نفوذ امریکا در لبنان، در منطقه خاورمیانه  و همچنین متحد نظامی ایران می باشد.

راهی که امپریالیسم امریکا برای ایجاد نفوذ سیاسی در لبنان طی نماید   دراز مدت است و بر پایه دیپلماسی استوار است و نمی تواند به راحتی این راه پر سنگلاخ را طی شود. لذا کوشش می کنند که با زبان جنگ و قلدری  در لبنان پای نهد و از طریق حمله اسرائیل و اشغال نظامی  شرایط را در آن کشور مهیا نماید. ولی مخالفین او حزب الله و کشورهای حمایت کننده از او سوریه و لبنان و بخش وسیعی از مردم کشورهای عرب زبان و اسلامی در کنار حزب الله قرار دارند. بخشی از مردم لبنان و مردم سوریه را مردمی از  فلسطین تشکیل می دهند  که از سرزمینهای اشغال شده مادری خود توسط ارتش اسرائیل به بیرون رانده شده اند. حال تمام خلق لبنان و خلق سوریه حامی و پشتیبان مبارزین فلسطینی می باشند. دفاتر سیاسی آنان در لبنان و سوریه و جود دارد و به عنوان سفارت خانه های مردم فلسطین با زبان همبستگی با خلق خود در ارتباط با جهان می باشند بر پا نموده اند.تجربه از سال 1982 تاکنون نشان داده است که مردم  لبنان به اسرائیل صهیونیستی و امپریالیست آمریکا اجازه نخواهند داد ، که شرایط  کشور عراق در لبنان حاکم کنند. مبارزه خونی برای استقلال مردم لبنان در خواهد گرفت که گورستان دیگری برای دفن همیشگی امپراطوری امریکا خواهد شد. مرگی که روند آن بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی جامعه کشور آمریکا را در جنگ طبقاتی خود جوش فرو برده و خواهد سوخت. امید داریم که طبقه کارگر آمریکا بتواند انقلاب را سامان دهد و جنگ داخلی را برای سرنگونی رژیم نژاد  پرست ، جنگ طلب امپریالیستی  در کاخ سفید فراهم آورد.

حال طرح بزرگ نفوذ سیاسی امپریالیسم آمریکا  در خاورمیانه با سیاست اشغال نظامی آمریکا و فرود چماق و قلدری است و از این طریق بتواند ، رژیم حزب بعث سوریه را از قدرت براندازد و در میان کاخ سفید مزدوران خود را از  میان مخالفین رژیم دمشق انتخاب نموده و در مشاوره مستقیم با آنان در واشینگتن ، جای مخصوصی به نام دفتر سیاسی به آن ها داده و از کمک های پر محبت آدمکشان در کاخ سفید بر خوردارند. این مختصری از تحلیل رفقای سایت ایرانی ما در باره نفوذه آینده امپریالیسم آمریکا در لبنان و سوریه خواهد بود و حالا ادامه  به تحللیل و گزارشات جنگ خواهیم پرداخت.

 نیروی نظامی وسیع ناتو و همچین آلمان که لباس ارتش کشور های خود را  با لباس نظامی سازمان ملل تعویض نموده و کلاه نظامی آبی آن سازمان را بر سر خود می گذارند.  آن فرستادگان  پیک های مرگ به "فرشتگان صلح!"  تبدیل می شوند و هرروز در جلوی ارتش اشغالگر  نقش دید بانی ، جمع آوری اطلاعات در باره تمرکز نیروهای جنبش مقاومت خلق لبنان و توانایی نظامی ، پایگاه های آنها تهیه می نمایند و اسرائیل از طریق هواپیما و بالگرد های خود آنان را مورد حمله قرار می دهد.

"سازمان جاسوسی آلمان هفته های طولانی در اسرائیل به سر می برد." این جمله را "جیگال پالمور" که سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل است می گوید. او در برنامه گزارشات خبری صبحگاهی در مقابل دوربین تلویزیون zdf  ظاهر می شود.

تلاشهای دولت امپریالیست آلمان با اسرائیل  برای خلع سلاح نیروهای مبارز فلسطینی و لبنانی یک تبانی است. سازمان جاسوسی آلمان هفته های قبل  در کشور اسرائیل به سر برده  و با لباس مینانجی گری وارد سرزمینهای فلسطینی شد. ولی در حقیقت کسب اطلاعات برای پیدا نمودن سرباز اسرائیلی است که توسط نیروهای انقلابی فلسطین دستگیر شده است. آن آقای سخنگوی در مقابل سئوال خبرنگار می پرسد که چرا اسرائیل با چنین خشونت به نوار غزه و لبنان حمله نموده می گوید:" حق استثنایی برای اسرائیل در نظر گرفته شده که از خود دفاع کند." این حق استثنایی اسرائیل  است که جنگ اعلام نشده را در صبحگاه  روز چهار شنبه 28 ژوئیه شروع نموده  واز زمین و هوا مناطق مسکونی مردم فلسطین را مورد هدف بمب ها و راکد ها  قرار دهد و تانکها اسرائیلی شهر و دهکده ها را محاصره  و با ایجاد پستهای نظامی به جلوگیری دارو و مواد غذایی  برای ارسال به مردمی که جانشان به خطر و در گرسنگی به سر می برند ،کمک نرسد.

- این حق استثنایی   ارتش اسرائیل است که مدت  9 روز  شهر لبنان را بمباران میکند  و بیش از 312 نفر در اثر حمله های هوایی در بیروت و دیگر شهرهای لبنان کشته و تعداد بسیاری زخمی می شوند. در میان کشته و زخمی شدگان  کودکان بسیاری می باشند.

- این حق استثنایی را سالها  اسرائیل دارد و از عمر آن 61 سال می گذرد. 61 سال آتش برسرمردم فلسطین ریخته و61 سال کشتار، اشغال نظامی ، راندن مردم فلسطین از سرزمین های خود  انجام می دهد

- این حق استثنایی اسرائیل می باشد که مفواد   قطعنامه های سازمان ملل را  که در آن قطع حمله نظامی و اجرای فوری خروج نیروهای نظامی آن کشور قید شده، زیر پاگذاشته و اجرا نکند.

جنگ را آنقدر ادامه می دهیم، تا " هنگامی که عملیات نظامی ارزش خود را از دست دهد." این هم گفته المرت نخست وزیر اسرائیل است. خود قضاوت کنید (بدون تفسیر!)


اخبار روز پنج شنبه 20 ژولای 2006

بمباران اسرائیل بر علیه مردم بی پناه لبنان 100 ها کشته و هزاران زخمی به خا گذاشته است.

سازمان حمایت از کودکان (UNICEF ) وسازمان  جهانی برای سلامت و بهداشت ( WHO ) از بیروت گزارشی تهیه نموده اند  و در آن آورده شده که " 500.000 نفر از مردم لبنان جنگ زده می باشند و حمله نظامی آنان را مجبور نموده که محل زندگی و کار خود را ترک نمایند و آن دو سازمان درخواست فوری پایان جنگ و بمب باران کشور لبنان را نموده اند" و در ادامه می آورد ، باید  راهرویی ک برای انتقال زخمی ها و رساندن وسایل کمک پزشکی باز شود."

 آب و برق بیروت قطع گردیده و مردم در نداشتن آب آشامیدنی در گرمای تابستان رنج می برند.

بر طبق گزارش نیورک تایم و گاردین: واشینگتن از حمله نظامی اسرائیل مطلع بوده و چراغ سبز برای بمباران لبنان زده است. بعد از بمباران وسیع که باعث کشتار مردم و ویرانی لبنان خواهد شد ، رایس  وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه مسافرت  خواهد نمود، تا با دریافت حمایت از نیروهای سازمان ملل که به نام کلاه آبیان آن معروف می باشند، 9 کیلومتر در داخل لبنان منطقه حفاظتی برای اسرائیل بوجود آورده و بخشی از خاک لبنان را جدا نماید. ورود ارتش اشغالگر اسرائیل به خاک لبنان بخشی از سیاستی که برای ایجاد نوار حفاظتی خواهد بود. در روز چهار شنبه 19 ژولای ارتش اسرائیل وارد خاک لبنان شده و بر خورد سختی میان واحد های نظامی اسرائیل و واحد های دفاع کننده از خاک لبنان که به نام ارتش حزب الله لبنان معروف است در گرفته است.

در پایان روز گذشته 54 نفر در اثر حمله نظامی اسرائیل جان خود را در لبنان از دست داده اند و برای اولین بار اسرائیل صهیونیست داخل شهر لبنان را بمب باران نموده است.

امپریالیست آمریکا با فشار بیشتر توسط حمله نظامی اسرائیل کوشش می نماید با جدا کردن لبنان و نابودی حزب الله لبنان    سوریه  و ایران را بیشتر ایزوله نماید. بوش در سحنان دیروز خود گفته است که  راه بازگشتی برای ارتش سوریه نیست. بوش حزب الله را محصولی از ایران نام نهاده است!

در نشست مخصوص دولت لبنان که در روز سه شنبه  شب در بیروت تشکیل شد ، آقای "فواد سیورا"،   نخست وزیر لبنان بیان نمود: که " ارتش لبنان تنها یک دشمن واقعی دارد که اسرائیل می باشد. حمله نظامی یک خلق کشی است که بر علیه مردم لبنان انجام می یابد. وزیر دفاع بار  دفاع از کشور را در هنگامی که ارتش اسرائیل ئارد خاک ما شود ، به عهده خواهد گرفت و برای دفاع در جنگ بر علیه  ارتش اشغالگر اسرائیل شرکت می کند.


خلق های فلسطین و لبنان جنگ نمی خواهند و هو دار بر اندازی جنگ می باشند . تا هنگامیکه سیستم سرمایه داری در جهان حاکم  و امپریالیستها جنگ می آفرینند،  نمی توان به جنگ پایان داد.  ولی جنگ اشغالگرانه  را می توان بوسیله جنگ خلق  پاسخ داد. پس باید گفت برای آن که از تفنگی شلیک نشود ، باید تفنگ در دست گرفت. 

" ِاهود ُالمرت"  نخست وزیر اسرائیل می گوید: کشور ما دو حمله را شروع نموده است، یکی برای اشغال مجدد نوار غزه و دیگری برای اشغال نظامی لبنان".

عربده های نخست وزیر اسرائیل  با شعار "مبارزه با تروریسم " اعلام جنگ  برعلیه خلق های کشورهای عربی و اسلامی است . او  می گوید: که " این تروریستها کمک های خود را از دوکشور سوریه و ایران در یافت می کند و این دو کشور محور شرارت می باشند."

بوش جرج دبلیو بوش در هنگام برگزاری نشست سران گروه 8 کشور اعلام نمود: که" اسرائیل حق خود می داند که از خود دفاع کند" . حال این جمله بوش اعلام حمایت از اشغال نظامی لبنان و کشتار مردم، آوراگی و  و یرانی حاصل از آن است. گفته بوش بیان رسمی و دیپلماسی امپریالیسم آمریکا ست که هر جنایتی که ارتش اشغالگر صهیونیستی  لازم می داند، بر علیه مردم فلسطین در نوار قزه و  همچنین در لبنان انجام دهد. گفته بوش نشان روشنی از هماهنگی سیاست جنگ طلبانه اسرائیل،  با سیاست اشغالگرانه امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه، مخصوصا در عراق می باشد و قبلا مورد تائید بوش و رامسفلد وزیر جنگ آمریکا قرار گرفته است.

"بوش در شکست جنگش در عراق اعتراف دارد و برای آنکه شکست او در افکار عمومی مردم آمریکا مورد توجه قرار نگیرد ، در ظاهر اخبار اشغال نظامی لبنان توسط ارتش اسرائیل کمکی به او می باشد" . اما حقیقت چیز دیگری است که به ظاهر مطبوعات آمریکا و رسانه های مزدوری مثل "سی ان ان" بیان می نمایند.

سیاست خارجی آمریکا سالهاست که بعد از به رسمیت شناختن کشور اسرائیل حمایت از آن کشور است . رژیم های که در گذشته و امروز در تل آویل بر سر قدرت آمده اند ، حامیان منافع امپریالیست آمریکا و سر پست او در خاورمیانه می باشند.

 بوش و شرکای جنگ طلب او که اسرائیل است ،  جبهه جدید جنگ را در عراق و افغانستان گسترش داده و  به کشور لبنان کشانده اند. این تهاجم همچنین  برای سرکوبی جبهه متحد  مردم آن کشور است  که در حمایت از مبارزات  مردم فلسطین برای بدست آوردن سرزمین های اشغالی خود از دست ارتش اشغالگر  اسرائیلی  و همچنین حمایت از مبارزات  مردم  کشور عراق می باشد که امپریالیسم آمریکا آن کشور  را اشغال نمود و به ویرانی کشانده است.  اشغال نظامی لبنان تهدید نظامی  برای کشور سوریه  است و همچنین تهدید رژیم تهران می باشد.

 با گسترش جنگ در لبنان، ناوگانهای نظامی آمریکا وارد آب های دریای مدیترانه خواهند شد ( اطلاع یافتیم که ناوگان آمریکا در دریای مدیترانه وارد شده است)  و در هنگام حمله نظامی ارتش تجاوزگر اسرائیل به سوریه وارد عملیات نظامی ، بمباران سوریه و پیاده نمودن تفنگداران دریایی در خاک کشور لبنان و همچنین در کشور سوریه می شوند.

اگر به پرونده جنایات ارتش اسرائیل و همکاری ارتش آمریکا با آن رژیم صهیونیستی مراجعه نمائیم ، خواهیم دید که ریگان رئیس جمهور آمریکا  بود که در سال 1982 در برنامه تنظیم شده با دولت تل ۀویل به  ناوگان دریایی آمریکا در دریای مدیترانه فرمان داد تا به جنوب لبنان حمله  نماید و هواپیما های آمریکایی مناطق وسیعی از خاک لبنان و مخصوصا شهر بیروت را بمباران کردند. ولی این بار مطامع امپریالیسم آمریکا به خاطر آن که آمریکا تنها  یگانه قدرت سرکرده نظامی در سرتاسر جهان است با گذشته فرق نموده و میل بسیار برای برقرای یک حکومت جهانی و از بین بردن رقبای امپریالیستی خود برای رقابت بر سر دست یافتن به منابع انرژی و ثروت های طبیعی کشورهای جهان است. اشغال افغانستان اشغال عراق و تعویض رژیم های آن برنامه تدوین توسط کاخ سفید می باشد. آمریکا با بازوی نظامی خود در لبنان توسط ارتش اسرائیل به این سیاست دست می زند  تا در لبنان مخالفین خود را از صحنه سیاسی محو نموده، حزب الله لبنان را از میان برده و یک رژیم مزدور و کاملا وابسته را در لبنان و سوریه  بر سر کار آورد  و هم زمان کوشش می نماید با حمله نظامی به ایران و تعویض یک رژیم مزدور در تهران، به صورت کامل منطقه خاورمیانه تحت کنترل نظامی داشته و به صورت مستقیم تمام منابع نفتی  را در اختیار خود بگیرد.

ولی سردمداران کاخ سفید و نوچه محلی او که دولت صهیونیستی اسرائیل می باشد، همیشه کور بوده و خواهند بود. یک واقعیت را نمی توانند به بینند و آن مقاومت  و مبارزه مردم کشورهای  منطقه خاورمیانه است. درلبنان بعد از حمله نظامی آمریکا، مبارزات مردم لبنان و مبارزات مردم فلسطین از بین نه رفت ،  بلکه رشد و اعتلا یافت . امروز بیشتر از گذشته خواست اجتناب پذیر مردم فلسطین  برای پس گرفتن سرزمینهای خود و اخراج  ارتش اشغالگر از سرزمینشان بیشتر شده است. مردم فلسطین تجربه جمع نموده اند و  دریافته اند که دو پیمان کمپ دیوید برای دادن فرصت به اسرائیل، برای ادامه  اشغال سرزمین های فلسطینی بوده و طرح " نقشه راه" دیگر فریبی بود تا دیوار آپارتای را دولت صهیونیستی در میان سرزمین های فلسطینی کشیده و خانه و کاشانه آنان را ویران نماید . مردم فللسطین بار دیگر تجربه نموده اند که هدف اسرائیل نابودی دولت فلسطین است و باز هم تجربه نمودند که چگونه عرفات را به قتل رساندند و وزرای دولت جدید و اعضای مجلس آن را ربوده و به زندان افکنندند.

مبارزه مردم فلسطین، مردم لبنان، مردم عراق، مردم افغانستان و مردم ایران بخشی از حلقه زنجیر به هم پیوسته مبارزات ضد امپریالیستی مردم جهان بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی می باشد. جبهه وسیعی در جهان از این مبارزات دفاع کرده و هر بار بوش ، شرکای او به کشورهای مختلف  مخصوصا در اروپا مسافرت می نمایند با خشم  وسیع مردم اروپا روبرو می گردند.

جنبش مقاومت فلسطین و مبارزات آن و مبارزه آینده مردم لبنان بخشی از پیکار و جنگ عادلانه است که بر علیه جنگ غیر عادلانه و تحمیلی  امپریالیستها و متحدین مرتجع آنان است.

جنگ، اشغال نظامی، کشتار خلقهای کشورهای جهان سیاست یکباره و یک ساله آنان نیست. و به جنگ سرد وابسته نبوده است که مرتجع معروف منصور حکمت بیان می دارد و هنوز مورد نشخوار دو باند حزب "کمونیست" کارگری و حکمتیسم می باشد. حکمت صهیونیسم مرد و تئوریهای او هم به گور سپرده شد. ولی خلق های جهان در پیکار بر علیه امپریالیسم آمریکا و متحدین او مبارزه را ادامه می دهند. امپریالیسم در توطئه و فتنه گری دست بر نخواهد داشت . تا زمانیکه حیات دارد،   دست از نیرنگ حقوق بشری ، انقلابات مخملی، جنگ،   تجاوز ، کشتار خلقها و کودتای نظامی دست بر نخواهد داشت. در بسیاری از تجاوزات با پوزه خونین و زوزه کنان میدان را خالی می نماید. جنگ در کره ، جنگ  در ویتنام، لائوس و کامبوج نشان داد که می توان کمر بزرگترین ماشین نظامی را شکست و می توان غول پا گلی از سرزمین خود فرار داد. این اراده خلقها می باشد. این نشان از حقانیت در امر مبارزه آنان است. این یک اصل مارکسیستی است که سرشت امپریالیسم در وحشیت و درنده خوبی تغیر نا پذیر است، اصلی است صادق و غیر قابل نفی می باشد. هر سازمان سیاسی که برای صهیونیستها و امپریالیستها حساب خصوصی باز می کند و در پشت تئوریهای پوسیده به تبرئه آن جنایتکاران می پردازد چه سلطنت طلب ، چه  مجاهد ، چه باند های حکمتیستی، محکوم به مرگ سیاسی می باشند.

مبارزه و  شکست در امر رهایی خلق فلسطین  و سرانجام پیروزی چنین است منطق  خلقها . مخصوصا در این دوران که  شناخت بشریت کره خاکی برای  صلح واقعی به درک اینکه که امپریالیسم و سیستم سرمایه داری دشمن بشریت است ، تا نا بود نشود صلحی برقرار نخواهد شد ارتقاع می یابد.  انقلابات پس از انقلابات دیگر در بسیاری از کشورهای جهان با قدرت تشکل  دهی احزاب کمونیست بوقوع خواهد پیوست. این قانونی است مارکسیستی نه تنها برای مردم فلسطین و لبنان صدق می کند ، برای مردم  ایران هم صادق می باشد. جمهوری اسلامی ترمزی برای رشد انقلاب مردم در ایران است. رژیمی که مدافع منافع سرمایه داران و امپریالیست  است و سیاست فروش کشور و چوب حراج خصوصی نمودن  آن به دست رهبر آن بر ثروت طبیعی کشور ، کارخانه ها و بنگاهای تولیدی زده شده است. در امر غنی سازی اورانیوم هم بزودی  تسلیم آنها  و برده مطیعی خواهد شد. ولی مبارزه ضد امپریالیستی خلق ایران برای دفاع از حقوق ملی خود و گرفتن  آن ادامه خواهد یافت.

نیکسون ، ریگان ، بوش، شارون  و "اهود المرت" خواهند آمد و خواهند رفت. رفتار جنایتکارانه این مرتجعین مورد قضاوت نسل های آینده خواهد بود و پیکار در امر رهایی بشریت از بردگی سرمایه ادامه پیدا می کند و بزودی شاهد خواهیم بود که گرایش اصلی در جهان در چند سال آینده نزدیک انقلابات عظیم سوسیالیستی در کشور های مختلف خواهد بود.

امروز و فردا نه قطعنامه های  سران 8 کشور امپریالیستی جهان و نه ترقند های سازمان ملل  که ابزاری برای توجیح جنایات امپریالیسم و صهیونیسم است ، می تواند کاری افتد. ما در عصر تضاد های آشتی ناپذیر در جهان زندگی می کنیم ، تنها و تنها انقلابات سوسیالیستی می تواند  تضاد های آشتی ناپذیر را حل نمایند و  صلح ، آبادانی، نان، شغل و کار، رفاه اجتماعی و سلامتی را به ارمغان آورند . پیشرفت تکنولوژی ، علم و دانش ، کار ساختن جهان نوین را آسان نموده است  و با تجربه بسیار پر بها در امر بهبودی محیط زیست بدست آورده ایم ، می توان به ترمیم محیط زیست  پرداخت و از نابودی حیات حیوانات ، گیاهان و انسان جلوگیری کرد و با شتاب بیشتر می توانیم  قوانین  طبیعت را برای به سازی آن کشف نماییم.


خبرگزاری فرانسه، شنبه 15 ژولای 2006

اروشلیم- بیروت

"اسرائیل جنگ اعلام نشده را بر علیه لبنان با وحشیت و خشونت سختی ادامه می دهد."

بر طبق گفته مسئولین دولتی لبنان، حداقل 35 نفر افراد غیرنظامی گشته و تعداد  بسیاری زخمی شده اند. یک بلگرد، کامیون آورگان بیروت را مورو حدف قرار داد. در نزدیکی بندر تیروس 9 کودک و 9 بزرگ سال جان خود را از دست میدهند. دو پایگاه حزب الله و حمس در بیروت مورد برخورد هدف بمب های هواپیمایی اسرائیلی واقع شده. همچنین مناطق مرزی سوریه بمباران شده است.سخنگوی ارتش اسرائیل مسئولیت مرگ 18 نفر در بندر "تی رو" را به عهده نمی گیرد..

ارتش اسرائیل راه های ارتباطی و  پل های  بین سوریه و لبنان را بمباران نموده است.

بعد از آن که دولت جنگ طلب اسرائیل نتوانست شایعه انتقال دو سرباز ریوده شده  اسرائیل را به ایران در افکار مردم جا اندازد، کشور سوریه را بر روی صندلی اتهام نشاند و اعلام نمود که دو سرباز ربوده شده در سوریه در زندان می باشند و بر پایه این بهانه راه های ارتباطی  و مناطق مرزی را  سوریه بمباران کرد.  اسرائیل رهبر حزب الله را در لبنان مورد حمله راکد  قرار داد  و  ساختمان آن به طور کلی ویران شد.


زبان دیپلماسی آدم کش ها

شیردل

آن گونه که زبان دیپلماسی برای آدم کش ها متداول  است ،  آقای "فرانک والتر اشتین مایر" وزیر خارجه آلمان از حزب مرتشد سوسیال دموکرات  در بخش  برنامه خبری "مطالب روز" در برنامه تلویزیون اول آلمان به نام "  ARD  " معروف است و همچنین در برنامه "گزارش رویداد   امروز " از کانال دوم آن کشور که به نام "  ZDF  " نام دارد، رفتار با وقار گانگستر های سیاسی را نشان می دهد.

او تهدید های خود را برعلیه ایران چنین بیان می دارد،" ما ابتدا ایران را در محاصره اقتصادی قرار میدهیم ولی اکنون نمی توان از محاصره نظامی صحبت کرد ."

این گفته انتقام جویانه آن سوسیال  دموکرات که خائن به منافع مردم آلمان است در آن  چه نهفته است.؟ آیا دست دوستی با خلق ایران ، یا  ویرانی اقصاد مرد م آن کشور ، کدام راه؟ فردا قبل از  فرمان حمله نظامی ،  بخش وسیعی از بودجه آن کشور  برای خرید اسلحه و آدم کشی پرداخت خواهند کرد. بالا رفتن قیمت نفت ، تاثیر عمیقی در بالا رفتن قیمت ها، اجاره خانه ، مخارج حمل و نقل خواهد داشت ، قیمت کالا ها به صورت سرسام آوری  بالا خواهد رفت . فقر بیشتری در جامعه کشورهای اروپایی و آمریکا حاکم خواهد شد . تورم  ابسار خواهد گسیخت و بسیاری از کارخانه ها از تولید باز خواهند ایستاد . تعداد بیکاران به صورت سرسام آوری بالا خواهد رفت  و بحران کامل اقتصادی  کشورهای جنگ طلب را فرا خواهد گرفت . تنها طبقات محروم باید بهای خرید اسلحه های جنگی  و مخارج جنگ را به پردازند  و فرزندان آنان گوشت جلوی توپ آنان می شوند. 

در بیان وزیر خارجه  تهدید است بر علیه مردم ایران .تهدید برای مرگ تدریجی  میلیون ها کودکان ایرانی  توسط محاصره اقتصادی ، به خاطر  جلوگیری از فرستادن شیر خشک ، دارو   و غیره است .

 جرج دبلیو بوش و پدر او  از سال 1991 تا آغاز آخرین  حمله نظامی که در 20 ماه مارس 2003  به عراق آغاز  گشت،  از سیاست اتهام زنی شروع نمودند که عراق دارای بمب شمیایی می باشد ، عراق دارای  کارخانه های مخفی برای غنی کردن اورانیوم هست . دستگاه تبلیغاتی امپریالیستها هر چه بیشتر  سیاست اتهام زدن را ادامه دادند. سالها در عراق به دنبال بمب اتمی و میکروبی گشتند ، ولی چیزی پیدا نکردند و حتی به گزارشات مامورین ارسالی سازمان ملل هم توجه نکردند. سیاست دیپلماسی برای جنگ بوش و دار ودسته او ، همان سیاستی است بر علیه ایران مدت بسیاری شروع شده و به  قدم به قدم به اجرا در می آید .زبان دیپلماسی برای آدم کشی و جنگ ، همان زبان دیپلماسی جنگی بوش می باشد که از زبان "اشتین مایر" بیرون می آید . بعد از محاصره اقتصادی ، نوبت  محاصره نظامی ایران است  و سرآغازی برای آماده شدن برای  استفاده از پایگاه های نظامی آمریکا برای بمباران ایران در کشورهای همجوارآن  و آوردن تمام ناوگانهای آمریکا ،انگلستان ، فرانسه ، آلمان و اسرائیل به آبهای خلیج فارس است . تا کشور را در محاصره نظامی کامل در آورده  و به آن حمله نمایند.

مردم آلمان طرفدار جنگ بر علیه ایران نخواهند بود و نفرت عظیمی به جنگ و جنگ طلبان دارند. در آلمان حرکت وسیع سیاسی در جامعه شروع خواهد شد و شرایط انقلابی را به وجود خواهد آورد. ترس و وحشت آنان از آگاهی مردم است. باید جنبش وسیع زد جنگ را سازمان داد و نیروی چند میلیونی را به خیابان آورد و خواب آرام را از جنگ طلبان نه تنها در آلمان بلکه در آمریکا و از رژیم امپریالیستی آمریکا گرفت. مبارزات ضد امپریالیستی مردم جهان و مخصوصا مردم کشورهای بزرگ صنعتی بخشی از مبازه طبقاتی می باشد . باید مشعل  پیکار ضد امپریالیستی هر چه بیشتر فروزان نگاه داشت.

رسوا باد عاملین امپریالیسم و ایادی آنان که حزب کمونیست کارگری در میان اپوزیسیون یکی از آن ها می باشد . این سازمان زرد ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در خارج از ایران است. ننگ و نفرت بر او که سیاست سازشگرانه و کاسب کارانه  را به نام خط سوم بیان می دارد. در حقیقت دو راه موجود است ، یا باید تصمیم و برده و فرمانبر بوش و شرکای امپریالیستی  او گشت و یا  باید از حقوق ملی ، از سواد، فهم و دانش و فناوری خود استفاده کرد و باید نشان دهیم این حق ماست که با استفاده درست و صلح آمیز از اتم ، باید انرژی مصرفی  آینده ایران را برای کودکانمان  فراهم نماییم.

 داشتن ترس و بزدلی و همچنین کرنش به امپریالیستها خیانت است . امروز ایران پیک اول و پیشاهنگ بزرگ در مبارزه ضد امپریالیستی در جهان گشته است و باید آن پرچم را هر چه بیشتر به اهتزاز در آورد و به خلقهای جهان نشان داد که امپریالیستها ،ببر های کاغذی می باشند  و خلقهای کشور های جهان  و طبقه کارگر آنان  سازنده تاریخ آینده می باشند.


اسرائیل شهر بندری بیروت در کشور لبنان و همچنین جاده ارتباطی میان بیروت  و دمشق را مورد حمله راکد قرار داد.

در اخبار حاصله از بیروت آماده است که ارتش تجاوزگر اسرائیل کوبیدن هدف های نظامی را که از طریق بمب باران انجام می دهد.

هواپیما  های بمب افکن اسرائیل   جاده ی ارتباطی میان بیروت و دمشق را مورد هدف بمب افکن های خود قرار دادند. و شب دیروقت (پنجشنبه شب به روز جمعه) از طریق کشتی های نظامی 12 بار شهر بندری بیروت و فرودگاه آن مورد بر خورد راکتهای ارتش  صهیونیست واقع شده است.


کدام؟   بسته هویج برای ایران یا حمله نظامی امپریالیست آمریکا و محاصره اقتصادی بر علیه کشور ما؟- شیردل

"نیورک خبرگزاری (AP )  جمعه چهاردهم  ژولای 2006 ، در محل سازمان ملل برای اولین بار ریزه های بسته تنظیم شده که با گذشت از بخشی از مواضع پنج کشور عضو دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند ، منتشر شد.

این نظرات تنظیم شده برای از میان بردن دعوای اتمی ایران می باشد..."

حال باید از تنظیم کننده این خبر سئوال نمود که پنج کشور امپریالیستی که سازمان ملل را با حق وتوی خود در انحصار دارند، چرا به عنوان یک طرف معامله اجباری و تهدید آمیز ، باید به  تنها خواست جرج بوش و شرکای جنگ طلب آن در کاخ سفید تن در داده اند  و کشور ایران را مجبور نموده  که پروتکل را امضا نماید؟ و کشور ایران را که خواهان دعوای اتمی است معرفی می نمایند. آیا بهتر نیست از آدمکش کاخ سفید سئوال نمائید این اتهام را به کشور عراق زدید و عراق دارای تشکیلات غنی کردن اورانیوم می باشد و از این طریق مدت 12 سال عراق در محاصره اقتصادی کردند و امپریالیسم آمریکا از فرستادن شیر خشک برای کودکان شیر خوار  و جلوگیری از فرستادن مداد برای نوشتن در دبستان ها خوداری کردند و بوق و کرنای رسانه های تبلغاتی دمیدند که عراق می تواند از آنها برای غنی کردن اورانیوم استفاده نماید. پس جرج بوش و شرکای او بودند که از آب زلال برای حمله نظامی و اشغال عراق کره گرفتند و به لقمه تبدیل کردند  و امروز از حلقوم گرفته آنان پائین نمی رود و هر روز بیشتر باد کرده و بزودی حلقوم انان خواهد ترکاند.

"سپس ایران تکنولوژی مدرن و امکان دریافت یک رآکتور تحقیقاتی بدست خواهد آورد؟  به شرطی که در مقابل ایران از غنی کردن اورانیوم دست برداشته است..."

کدام تکنولوژی که صحبت از آن می شود؟ اگر رآکتورهای اتمی با کار کرد آب سبک می باشد، که آن سیستم عقب افتاده و دارای تکنولوژی کهنه ای می باشد

آن  سیستم  دارای نقاط بسیار ضعیف برای پیش گیریهای از انتشار اشعه اتمی از طریق حمل کنند ه هایی مانند: آب ، هوا و غیره موجود است و می تواند بخش وسیعی از اشعه اتمی توسط حمّال ها به محیط زیست و زندگی انسان وارد و آسیب ایجاد نماید. عمر این رآکتورها کوتاه بوده و باید تمام تجهیزات آن نو آوری گشته و مخارج سنگینی به همراه خواهد آورد. رآکتورهای جدید از طریق آب سنگین تولید برق نموده و دارای تاسیسات چند گانه حفاظتی و ارتباطی می باشد و در هنگام خطر در هر کدام کوره ها،  فورا مجموعه آن از کار خواهند افتاد و هیچ کنترلی در دست مامورین و مسئولین در اطاق کنترل نخواهد ماند، تا هنگامی که رفع علت نشود.

در پایان رفع عیب حاصله ،  دو تیم از  ماموران حفاظت جان شهروندان برای سانحه و کارشناسان محیط می بایست پروتکل رفع عیب در کارخانه اتمی را امضا نمایند و گزارش آن در چند  پایگاه حفاظتی و مراکز تحقیقی علمی در فناوری تهیه برق از طریق کارخانه های اتمی، فرستاده  می شود.

حال باید ایران از تکنولوژی قدیمی و خطرناک استفاده و کشور ما باید بنجل های تکنیکی را از روسیه خریداری نماید. 

همچنین در اوراق منتشر شده ، تضمین گشته که " ایران  اورانیوم غنی شده را با همکاری روسیه تهیه و از طریق آن کشور به ایران فرستاده خواهد شد. "

حال با رقابتی که میان قدرتهای بزرگ امپریالیستی وجود دارد، امتیاز فروش اورانیوم به روسیه داده شده است. تا از این طریق ایران به بازار مواد اولیه برای تولید انرژی اتمی به روسیه وابسته باشد و قیمت آنرا در بازار های بورس و بنا بر هر چه بیشتر بالا بردن قیمت آن به  کشورما دیکته نمایند  و از آنجایی که به هر صورت از حمل تکنولوژی در سطح بین المللی برای داشتن و استفاده  محروم خواهیم بود .

بنا بر آنچه که در بسته آورده شده، اگر ما  پروتکل  منع غنی کردن اورانیوم را امضا کرده باشیم ، نخواهیم توانست ، به  یک استقلال صنعتی در تولید و تبدیل مواد خام به مواد لازم برای استفاده برای تولید انرژی اتمی  دست یابیم و همیشه کشورهای امپریالیستی در تبلیغات رسانه ای خود کشور ما را متهم می نمایند که تلاش دارد علیرغم امضای پروتکل منع غنی کردن اورانیوم به کار آن به پردازد. تمام گزارشات و حتی حمل اخبار آن  یک طرفه می باشد. یا باید برده خوب بود و به تمام امیال و مطامع امپریالیستها تن در داد و یا باید آزاده بود و سر خم نکرد.

خلقهای ایران آزادگی و سربلندی می خواهند و آیا رژیم جمهوری اسلامی می تواند نماینده آن باشد، این خود سئوالی خواهد بود که آینده پاسخ گوی آن خواهد بود.

بسته پیشنهادی به ایران تحویل داده شد  و 5 هفته از عمر آن برای پاسخ گویی گذشته است و صحبت از هویج تشویق کننده در آن آمده که ایران راه به "سازمان تجارت جهانی "  که نابود کننده اقتصاد کشورهای در حال رشد است خواهد یافت و میتواند هواپیما و دستگاه های مخابراتی برای کشور خود وارد نماید.

حال 5 هفته از تاریخ تحویل بسته به ایران گذشته است و تاکنون ایران پاسخ مثبتی به خواست آنان نداده است.    


رهبر حزب کارگر انگلستان که نخست وزیر آن کشور است و نام او آقای بلر می باشد، به امر رشوه خواری کلان متهم گشته است. 

رشوه خوار متهم اول لرد میشائیل لووی

رشوه خوار متهم دوم تنی بلر

میلیونر انگلیسی در روز چهار شنبه توسط  "اسکاتلند یار " دستگیر و مورد باز جویی قرار گرفت. نام این شخص لرد "میشا ئیل لووی" می باشد. اتهام او بر او چنین در مطبوعات انگلستان آورده شده است که: " آقای لووی مبالغ هنکفتی برای حزب کارگر انگلستان تهیه نموده است ، ولی مشخص شده که چه کسانی آن رشوه کلان را به کلاهبرداران سیاست مدار سرمایه دار پرداخته اند. اسکاتلند یارد بیان می دارد که " سه حزب سیاسی در انگلستان دچار رشوه خواری می باشند و از میان سه حزب ، حزب کارگر انگلستان یکی از آن احزاب است." حزب کارگر با نخست وزیری تونی بلر مدت  9 سال است که قدرت سیاسی را در انگلستان در دست دارد. رشوه خواری حزب کارگر بالغ بر رقم 7 میلیون پوند استرلینگ می باشد. این رشوه از یک گروه سرمایه داری کلان در انگلستان بوده که تعداد  آن را 4 نفر اعلام نموده اند.

وظیفه تاریخی آقای میشا ئیل لووی آن بوده که نفوذ سیاسی اتحادیه کارگری در انگلستان را که از طریق جمع آوری کمک های مالی از کارگران بوده از بین ببرد و در پناه آقای تونی بلر سیاست دفاع از منافع بزرگترین کارتل نفتی انگلستان و شرکتهای بزرگ فراملیتی آن کشور با تصویب قوانین و شرکت وتبانی تونی بلر با جرج دبلیو بوش برای محاصره اقتصادی ، حمله نظامی ، اعزام سربازان انگلستان برای جنگ به عراق و اشغال آن، دفاع نماید.

حال چگونه دوستی و نزدیکی آقای بلر با لرد میشائیل لووی شروع گشت؟ این سئوال جالبی بوده و بیشتر کنجکاوی خواننده سایت ایرانی ما را بدان معطوف می شود.

این آشنایی در سال 1994 در ضیافتی برای شام بوده است که توسط آقای "گیدون مایر" که یک بزرگ ثروتمند اسرائیلی است پدید آمده و آقای بلر با آقای لرد میشائیل لووی آشنا می شود.

لرد وارد حزب کارگر می شود و بزرگترین معتمد تونی بلر می گردد.

حال تمام مطبوعات و همچنین حزب محافظه کار "توری" زره بین های خود را از جیب بیرون آورده تا آن اسرائیلی ثروتمند را به شناسند. ولی این کنجکاوی یک صحنه سازی مسخره چیزی بیش از آن نیست.

در هنگام حکومت دولت تاچر، خانم تاچر در یک رشوه خواری فر رفت و نام او و نام حزب توریش به لجن کشیده شد. این خانم سنگدل که تمام دولت رفاه اجتماعی را در انگلستان خشک نمود  و فرمانبردار  دزدان بزرگ سرمایه دار در بریتانیا بود. این خانم مبلغ 20 میلیون پوند استرلینگ رشوه دریافت می کند. در پشت رشوه خواری مارگارت تاچر یک گروه واسطه به نام گروه " گوونر" می باشد.

هر دوحزب کارگر و حزب محافظه کار "توری" آلوده کامل به رشوه خواری بوده و اعتماد مردم بریتانیا به این احزاب دزد سرمایه داری،  از میان رفته است.

این رسوایی برای سیاستمداران سرمایه دار و احزاب آنها می باشد که با فریب مردم و رای آنان به قدرت می رسند و جیب های خود را با پول سرمایه داران انباشته و برای منافع آنان در مقابل مردم در مجالس  قوانین بر ضد منافع  کارگران و زحمتکشان در  بریتانیا تصویب می کنند.

اعتماد کامل مردم انگلستان از احزاب مزدور و رشوه خوار از بین می رود و اقلیت کوچکی به پای صندق انتخابات می روند. بلر در هنگام آغاز روی کار آمدن خود به عنوان نخست وزیر از ارزشهای جدیدی دفاع نمود که توسط شخصی به نام " آنتونی گیدننز" است که به باز سازی حزب مرتشد و خیانتکار سوسیال دموکرات پرداخت و برای فریب مردم انگلستان آن را راه سوم نامید. بلر از روی فریاد های مدنی نوشته های او آموخت . از مدنیت و جنتل منی سرمایه داران انگلیسی دفاع نمود و صحبت از ادامه تمدن بریتانیای کبیر، ایلات متحده و اروپای تاریخ دار کرد و طرفداران آن جهان متمدن ، منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری بودند کلام " آنتونی گیدنز" را ربودند و به دنبال آن  با موعظه ، صحبت از شفاقیت و نگاه باز مردم بر کارهای  حزب "کمونیست" کارگری کردند.

همچنان که احزاب رشوه خوار باید حساب خود را در مقابل مردم پس دهند، حزب کمونست کارگری بر روی صندلی اتهام  در مقابل مردم ایران مسئول است.

ما از افکار مترقی و سازمان های سیاسی می خواهیم کمیته بررسی برای مخارج  و کمک های مالی تشکیل دهند.  حزب کمونیست کارگری باید بعد از انشعاب اول خود و مهاجرت به خارج تمام فیش های بانکی  شماره حسابهای مختلف را و همچنین گزارش درآمد حزبی را پایان هر سال توسط یک گروه تحقیق گر و بی طرف جمع آوری و اعلام نماید و آن را به افکار مترقی ایران نشان دهد .

در پایان باید بنویسیم که  9 سال گذشت ولی نگاه مردم بر روی دزدی بلر و شرکای او نیفتاد و آنچه امروز اتفاق افتاده است بر حسب اجبار است و خود رشوه دهندگان چهره منفور بلر و لرد لووی را افشا کردند و این عمل نیت دیگر شوم سرمایه داران کلان می باشد که راه حزب مفتخوار و مرتشد دیگر که حزب  محافظه کار است  به مجلس باز کنند. زیرا تاریخ مصرف حزب کارگر به پایان رسیده است.         گزارشی از رفقای  گزارشگر از سایت ایرانی ما   از انگلستان  


از جیب مردم آلمان غارت می شود تا برای صهیونیستها زیر دریایی ساخته شود.

بر طبق گزارش  خبر گزاریها " دومین زیر دریایی که با تکنیک مدرن الکترونیک تجهیز شده و در آلمان کار ساختن آن به پایان رسیده ، بزودی آماده تحویل است."

 روز پنجشنبه ، نماینده صنایع کشتی سازی آلمان ( HDW ) ورقه  لیست باز نگری دقیق برای کار بپایان رساندن ساختن زیر دریایی را به امضای نمایندگی نظامی  ارتش  اسرائیل برای دریافت آن ، به امضا رساند.

دولت سابق و ائتلافی حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز ها برای تقویت قدرت نظامی ارتش تجاوزگر اسرائیل کمک ساختن دو زیر دریایی را به عهده گرفته و بعد از انتخابات به دولت  آنجلا مرکل  منتقل شد.

بنا بر توافقات میان رژیم تل آویل و رژیم امپریالیستی آلمان یک سوم از مخارج ساختمان زیر دریایی از مالیات مردم پرداخته شد. در صورتیکه همان دولت مرکل حدود  7 میلیارد یور از حق بیکاری کارگران که خود در دروان مشغولیت آنرا را پرداخت نموده اند، کوتاه نموده تا بینوایی محرومان کشور آلمان افزوده شود . این همان میهن پرستی امپریالیسم آلمان است که فریاد آن در هنگام مسابقه فوتبال گوش "خلایق"  را کرد و کهلر رئیس جمهور آن کشور در پایان شکست تیم فوتبال آلمان در برابر ایتالیا اعلام نمود که "میهن پرستی ما را بهم جوش داده و فراروی مسابقه فوتبال خواهد ماند". در صورتیکه این یاوه گویی و باد شدن رئیس جمهور مانند بوقلمون همه را به خنده انداخت و به دزدان سرگردنه که دولت آلمان می باشد، لعنت فرستادند.  فریب بس است. 7 میلیون بیکار و بیش از 30 میلیون خانواده های آلمانی در زیر خط فقر می باشند  از کدام میهن پرستی صحبت می کنید  که در روز روشن دست در جیب مردم آلمان کرده و از پول آنان برای اسرائیل زیر دریایی نظامی می سازید و به ارتش تجاوزگر  تحویل می دهید ؟

 حال قبل از آن که در بارة کمک های نظامی دولت هلموت کل به اسرائیل صحبت کنیم، ابتداء واجب دیدیم که  این شخصیت محبوب را به شما معرفی نماییم.

هلموت کل که صدر اعظم میراثی آلمان معروف است و  16 سال در آلمان سلطنت کرد  و قیافه  پست او را به گلابی تشبیح می کردند و  نام صدر العظم  دزد را بخود گرفت . او صد ها میلیون رشوه از صنایع اسلحه سازی و همچنین  از شرکت نفتی فرانسوی در یافت نمود و رشوه های دیگری هم که هنوز بورژوازی امپریالیستی  آلمان بقیه آنرا پنهان می نماید، دریافت کرده است و زن سابق او از شر این شوهر بدنام و پست دست به خود کشی زد.

در زمان سلطنت این سلطان گلابی ساختمان  دو دستگاه زیر دریائی مدل "دلفین"   برای هدیه به رژیم صهیونیستی و جنگ طلب اسرائیل آماده و تحویل داده شد   و بیش از یک میلیارد یور مخارج انرا از پول مردم پرداخت کرد ند. این چهار زیر دریائی و کمک های تسلیحاتی رژیم برلین برای سرکوبی مبارزات مردم فلسطین و حضور نظامی زیر دریایی های مسلح به کلاهک اتمی در آبهای آزاد  دریای مدیترانه و عبور مخفیانه آن با حمایت مصر از کانال سوئز به دریای سرخ و عبور از تنگه باب المندب و رسیدن به آبهای خلیج فارس می باشد . کشورهای امپریالیستی اروپایی و در راس آن امپریالیسم آمریکا این اجازه را برای رفت آمد ناوگان  صهیونیستها به دولت تل آویل داده اند. سالهاست ارتش اسرائیل در آبهای خلیج فارس مشغول جاسوسی می باشد و در دو جنگ بر علیه عراق دو زیر دریایی حضور داشته اند. ارتش اسرائیل پاسدار نظامی منافع آمریکا و کشورهای اروپایی  و نگهدار ارتجاع عرب در منطقه خاورمیانه می باشد.


فراخوان برای دفاع از سرزمین های اشغال شده فلشسطین

وزیر امنیت دولت فلسطین که نام او "سعید صیام" است تمام نیروهای دولت فلسطین را به حال اماده باش در آورده است و او از نیروهای مسلح و مردم فلسطین خواست که در  مبارزه برای بیرون راندن ارتش اشغالگر  از سرزمین های مادری بپا خیزند

 خاطره روز های انتفاضه زنده خواهد  شد و این مبارزه تا رهایی کامل سرزمین های خلق فلسطین ادامه خواهد یافت. 


حمله ارتش اشغالگر صهیونیست به مراسم تشیع جنازه

سرباز اشغالگر صهیونیسم در منطقه غربی رود اردن مردم در حال عزاداری که در ساختمانی به سر می بردند، به گلوله بست و یکی از عزاداران بر اثر اثابیت گلوله جان خود را از دست داد.

این حادثه در شهر جنین واقع شد (این شهر بار ها توسط ارتش اسرائیل اشغال و بسیاری از مناطق آن یران گشت) و در ساختمان سرباز اسرائیلی لباس شخصی بتن داشت


کشیش پولهای جمع آوری شده را با خود برد ، تا در یکی از قمار خانه  آنها را به بازد!

شخصیت مذهبی کشیش شهرت فراوان داشته  و مورد  اعتماد  مردم شهر "لوسیک" در لهستان است و از متدین معروف درگاه پاپ اعظم و چهره رسمی مذهبی شناخه شده بود. شخصی فعال و علاقه صد چندان به کلیسای کاتولیک داشت و فعال در کار مراسم مذهبی بود و در روزهای یکشنبه به موعظه می پرداخت. مدت زمان بسیار بود که او مردم شهر را در سخنرانی خود  به تقوا و پرهیز از خوردن مال و ثروت بینوایان دعوت نمود. همیشه سالن کلیسا از جمعیت بسیاری در روز یکشنبه انباشته و مردم در حال اجرای مراسم کلیسا در خود فرو رفته و به کارهای بد خود می اندیشیدند. زنان شوهر دار و دختران بعد از پایان مراسم مذهبی از او وقت گرفته تا پیش کشیش رفته و به گناهان خود اعتراف کنند.

 خانم یکی از سرشناسان شهر که شوهرش  عضو عالی انجمن شهر "لوسیک" بوده و از همسرش جدا شده  ، می گوید: "  کشیش مرا  در اطاقک چوبی کوچکی که دیوار جدا کننده میان من و  او بود  می نشاند  و به حرفهای من با محبتی بسیار گوش فرا می داد . بار ها پیش او رفتم و از من خواست تا برای آمرزش نزد خداونده بخشنده ، تمام صحنه ها را با دقت بیان نمایم. دفعات اول  با شرمندگی  از کشیش مهربان می خواستم که به آنچه گفتم راضی شود و تقاضای عفو من را نماید ، ولی بعد ها متوجه شدم که در  خالی کردن بار کناهایم نزد کشیش لذت فراوانی وجود دارد و به نظر می رسید که بعد از شنیدن آن خیلی شاد وشنگول می شود. در هنگام دعا کردن در صدای او هیجانی وجود داشت که مرا بی قرار می نمود و همچنین باید بگویم زنان زیبای شهرمان اعترافات لذت آوری  نزد او کرده اند و کشیش  به خاطر اعتقادات عمیق به کلیسای کاتولیک و همچنین قوانین شرعی ،  محروم از همسر بود."

روزنامه  "دزین نیک لودسکی" به دنبال تحقیقات بسیار در شهر رفته و همچنین مصاحبه های بسیاری با شهروندان کرد. خبرنگار به کلوب های شبانه و مراکز عشرت شهر رفته و با نشان دادن عکس او بسیاری از زنانی که با کلیسای مقدس و مسیحت کاری نداشتند و نام واقعی او نه شنیده بودند ، فورا او را شناختند. اغلب این زنان از اکرائین با اجبار آورده شده و مشغول به کار می باشند. کشیش علاقه چندانی به قمار کردن داشته است و در پشت دیوارهای مراکز عشرت قمار خانه ها موجود است و چند نفری او را شناخته و میگویند: که  "پول بسیاری به ما بدهکار است."

کشیش مبالغ بسیاری که شاید صد ها هزار یور می باشد برای تعمیر کلیسای شهر "لوسیک" در کیسه جمع آوری خیره ،  گرد آورده است.

از کشیش شهر در شهر بی کشیش اثری نیست و قرار است که  کار توالی کلیسا را به کشیش دیگر دهند. عده ای میگویند: که " او به انگلستان رفته است" و عده ای دیگر می گویند : " به شهر لاس وگاس در امریکا ، تا در آنجا پول های جمع آوری شده را به بازد."

در ایران به جای کلیسا مقبره های بسیاری از ریشه و تبار علی موجود است و همه آنان معصوم یا معصومه می باشند. کار توالی حرم رضا به واعظ طبسی که معروف به آقای عباس لنگ گشته به عهده دارد. ثروت آستان قدس رضوی در حساب واعظ است و او دارای یک هواپیمای بوئینگ و ترمینال مخصوص در فرودگاه مشهد می باشد. چمدان کیفی او در هنگام حمل به سویس  پر از دلار آمریکایی بوده و حتی رئیس  بانک پس انداز در کشور سویس به او پشنهاد می کنند، که " حمل مبالغ درشت غیر قابل شمارش ، در شهر  مشکل و خطر بسیاری دارد  که سازمان سیا همراه با تروریستهای مجاهد آنرا به غارت برند و آنهمه هزینه برای پرواز و حفاظت از طرف شما و مخصوصا ما  را لازم نمی باشد". در جواب به رئس بانک آن واعظ "محترم" می گوید: " ما در حال جنگ با آمریکا می باشیم" و هر لحظه آمریکا سر از راز ما در آورده و معاملات بانکی ایران با کشور سویس قطع خواهد شد.بگذارید به شیوه دولتمردان آمریکا و اروپا انجام دهیم "! 

                                                               گزارش از سایت خبری ایرانی ما


شوینیسم آلمانی  0 بر 2شکست خورد ، تبریک می گوییم!!!


در روز دوشنبه سیندی شیان چهره برجسته در میان تظاهر کنندگان  در مقابل کاخ سفید که لانه جنگ طلبان می باشد حضور داشت.

در روز دوشنبه تظاهرات جنبش ضد جنگ  در مقابل کاخ سفید  بر گزار شد. هدف از اجرای آن، اعلام اعتصاب غذا می باشد و در روز مشخصی آغاز خواهد شد. سرشناسان معروفی از کارخانه فیلم سازی  هالیود در میان شرکت کنندگان دیده می شدند. هنرپیشه های سینما هم مانند تمام شرکت کنندگان حمایت خود را از برگزاری اعتصاب غذا اعلام کردند. حال خوانندگان سایت ایرانی ما کنجکاو می شوند که هدف اعتصاب برای رسیدن به چه خواستی می باشد؟  در پاسخ باید بگوئیم پایان دادن به جنگ عراق و بازگشت سربازان آمریکایی از آن کشور است.

دو شخصیت معروف زن،  یکی خانم سیندی شیان و دیگری خانم دیانا ویلسون  در میان شرکت کندگان  حضور داشتند. در باره علت محبوبیت و شهرت سیندی شیان در پایان گزارش به شرح آن پرداخته ایم. اما دیانا ویلسون یکی از چهره های جنبش محیط سبز است و هنوز نقش کامل لابی و کار ساز را برای  منافع یک  شرکت  بزرگ انحصاری آمریکا و  مخصوصا صنایع اتومبیل سازی که دست در کار تولید اتومبیل می باشد، با دریافت حقوق ومزیای کلان به عهده نگرفه است. او هنوز به چهره خود فروخته مانند رهبر حزب سبز های آلمان که وزیر خارجه آن کشور بود تبدیل نشده است . ولی هر چند لغزیدن او و تبدیل به مهره بی خطر و مفید برای اربان سرمایه ، مانند تمام سیاستمداران آن کشورها حتمی خواهد بود. 

آغاز اعتصاب پر هیجان که  مورد حمایت نهضت ضد جنگ در سرتا سر دنیا است، در روز رسمی استقلال آمریکا آغاز خواهد گشت و بیش 3000 نفر بی غذایی و گرسنگی خود خواسته را که در مدت نا محدود ادامه پیدا خواهد کرد به جان خواهند خرید ، تا به جنگ اهریمنی  و، اشغال نظامی که توسط امپریالیسم آمریکا به  کشتار بیش از 200.000  نفر از مردم عراق و مرگ 2600 سرباز آمریکایی انجام یافته است،  پایان بخشند.

در تظاهرات،  باندرول پارچه ای که بروی آن نوشته شده بود "غذا به جای بمب" دیده می شد و بسیاری از مردم با دیدن آن  چشم بر این ضرورت عاجل گشودند،  که باید  جنگ را قطع نمود  و سرنوشت مردم عراق به دست مردم خود آن کشور رها نمود  و مخارج 500.000 میلیاردی بودجه نظامی آمریکا که 20% بودجه دولت است که از جیب مردم توسط مالیات  ها چپاول می شود، برای سازندگی عراق و رفع گرسنگی در آن کشور  و همچنین برای ساختن خانه برای  میلیون ها  مردم آمریکا بی مسکن بوده و هنوز  در بیغوله های هاریکن زده و در شهرهای متروپل ، مانند نیورک ، شیکاگو، لوس آنجلس  و غیره زندگی می کنند و همچنین ایجاد محل کار برای مردم بیکار و گرسنه،  به کار گرفته شود.

سیندی شیان در محل تظاهرات می گوید:" 3000 هزار نفر در اعصاب غذا شرکت می کنند و آنان نماینده میلیون ها مردم آمریکا می باشند که اعتمادی به جرج بوش و و دولت ندارند. چگونه می توان در کشوری جنگید که آن کشور در طول حیات خود، جان و منافع مردم آمریکا را به خطر نیانداخته است."

فرزند سیندی شیان یک سرباز بود و در  سال 2004  توسط ارتش آمریکا به عراق فرستاده شده  تا در کشتار مردم عراق و ویرانی آن  کشورشرکت کند. ولی فرزند  او همانند دیگر سربازان آمریکایی کشته شده ، قربانی مطامع امپریالیست آمریکا گشت و جان خود را در جنگ از دست داد.

شهامت و شهرت این مادر و زن مبارزه در هنگامی شروع گشت، که در مقابل مزرعه و خانه بوش با عده ای قلیل با وجود  ترساندن  و شانتاژ ها چادر زد و سپس عده بسیاری از مادران به او پیوستند و بدینگونه نام آور در آمریکا و سرتاسر جهان شد.


دولت سویس مبلغ یک میلیون فرانک برای کمک به مردم فلسطین اختصاص داد.

مبلغ 640.000 یورو دولت سویس برای کمک های انسانی برای رفع مشکلات و نیازهای ایجاد شده از طرف ارتش اشغالگر صهیونیست  در منطقه عزه اختصاص داد. این مبلغ برای تهیه مواد غذایی در نظر گرفته شده است.

دولت اسرائیل تمام مناطق نوار غزه را مسدود نموده و از ورود کامیونهای مواد غذایی خوداری نموده است.

دولت سویس همچنین مبلغ یک میلیون فرانک دیگر برای خرید دارو در نظر گرفته و پرداخت نموده است.

در روز دوشنبه وزارت خارجه  سویس به دولت اسرائیل اعتراض نمود که  " چرا مردم فلسطین را در محاصره قرار داده و دولت فلسطین نمی تواند  مواد غذایی و دارویی را وارد منطقه خود مختار کند" .در بخشی از اعتراض نامه دولت سویس آمده است که"  چرا به مرکز دولت فلسطین حمله نموده، ساختمان های آنرا ویران و همچنین ساختمان نخست وزیر فلسطین آقای "اسماعیل منیجا است خسارات سنگینی وارد کرده " و همچنین در نامه آورده شده که " گلوله باران تانک ها ، توپ ها  به   تاسیسات شهری مانند واحد های آبرسانی و تصویه و برق رسانی باعث قطع آب و برق شده و 700.000 نفر از مردم فلسطین جان انان در خطر است."

نبودن برق باعث فاسد شدن خون های ذخیره برای نجات جان مردم فلسطین و همچنین باعث گندیدگی گوشت و سبزجات در بیمارستان ها شده است.

در ادامه وزارت خارجه سویس از دولت اسرائیل می خواهد، " از هرگونه ادامه حمله و ویرانی در شهر ها و دهکده های فلسطینی خود داری نموده و به حق حیات مردم فلسطین احترام به گذارد. به خاطر دستگیری یک سرباز اسرائیلی  نمی توان زندگی صد ها هزار نفر را برای انتقام جویی از آن گرفت..."

صهیونیسم چهره ی دیگری از فاشیسم است

در روز یکشنبه سربازان اسرائیلی، با نارنجک و گاز اشک آور به یکی از بیمارستان های شهر نابلوس در منطقه غربی رودخانه اردن حمله کردند.

برطبق شاهدان عینی سربازان اسرائیلی به بهانه  جستجوی یک پناهنده فلسطینی زخمی شده  که از  بازداشتگاه آورگان فلسطینی  که به نام " بل تا "  به بیمارستان آورده اند ، به آن جا حمله نموده اند.

بنا بر عربده افسر گشتاپوی صهیونیستی ، تمام پرسنال که شامل خدمه ، پرستاران و پزشگان و غیره می باشد،  با آوردن آنان توسط سربازان در محل مشخص، می بایست در روی سینه  بر روی زمین دراز کشیده و دستهای خودشان را  بر روی سر بگذارند. در این هنگام پسر جوانی که در جمع بیماران بوده ، به وضع حاکم اعتراض نموده و از جای بلند می شود که توسط ترکش یک نارجک پرتاب شده از طرف سربازان در ناحیه سر مجروح می گردد. سربازان اسرائیلی بخش وسیعی از وسایل پزشکی و درمانی بیمارستان را از میان برده و چندین کیسه بزرگ پلاستیکی  که در آن دارو های مختلف جمع آوری شده بود،  با خود می برند .

این صحنه های غیر قابل تجسم که از رفتار فاشیست های صهیونیست می باشد، بخشی از زندگی مردم فلسطین شده است. کشتار مردم فلسطین در سرزمین های مادری خود کار روزانه ارتش اشغالگر صهیونیستی می باشد. امروز چهره  مردم جهان خشمگین به اعمال جنایات صهیونیست ها است و و نگران حمله ارتش اشغالگر تل آویل به مردم فلسطینی تحت ستم می باشند. اکثر جامعه مترقی جهان، احزاب چپ و کمونیست رژیم صهیونیستی  اسرائیل را محکوم نمودند.

ولی کمتر حزب و سازمان مترقی و انقلابی از کشور ایران را در داخل و خارج می توان یافت که اعمال جنایتکارانه صهیونیست ها را محکوم نموده است. این سکوت در مقابل وقایع کنونی ننگ و نفرتی است که از امروز باعث سر افکندگی آنان در مقابل مردم  فلسطین و همچنین مردم ایران است . خلق ایران  پشتیبان مردم فلسطین  می باشد .

ننگ و نفرت  بر این سازمانهای سیاسی چپ  که طرفدار صهیونیست ها می باشند.

تف بر روی چهره صهیونیستی حمید تقوایی رهبر حزب  " کمونیست " کارگری  که مورد نفرت تمام کمونیستهای انقلابی ایران می باشد.

ما کمونیستهای انقلابی مدافع حقوق طبقه کارگر و خلق های کشور های جهان می باشیم و بدین گونه همبسته درکنار  خلق فلسطین قرار داریم.

نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیلی که دشمن خلق های عرب و خلق ایران می باشد.


   متجاوزین صهیونیست از سرزمین مردم فلسطین بیرون روید

 مبارزین و مجاهدین فلسطینی در کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمودند که تنها شرط بازگشت سرباز متجاوز و دستگیر شده در منطقه فلسطینی ، آزادی یک هزار زندانی سیاسی از زندان ها و شکنجه گاه های رژیم اسرائیل و همچنین باز گشت ارتش اشغالگر اسرائیل از مناطق اشغال شده در سرزمین های ما در نوار غزه می باشد.

پیام میهن پرستان فلسطینی از طریق رادیوی صدای فلسطین و تمام رسانه های کشورهای عربی پخش شد و گزارش کاملی از وقایع اتفاق افتاده و  همراه با مصاحبه میهن پرستان و خواست های آنان  توسط تلویزیون الجزایر  پخش گشت.

در روز شنبه توپخانه ارتش اشغالگر از نقاط  مختلف، مناطق مسکونی فلسطینی ها را در نوار غزه همچنان زیر آتش گرفت و عده بسیاری از شهروندان و کشاورزان  کشته و زخمی گردیدند.

تانک های  اسرائیلی درختهای بسیاری که از زیتون می باشند توسط بلودوزرهای زره پوش شده از ریشه کندند. به  بسیاری از مزارع کشاورزی خسارت وارد شد و همچنین مزارع سرپوشیده که با سقف شیشه ای می باشد از میان رفته است.

وسایل ایجاد راه سازی ارتش صهیونیستی  در جنوب نوار غزه  مشغول ایجاد  جاده برای برپایی  پایگاه نظامی  می باشد.

در روز سه شنبه ، یعنی یک روز قبل از حمله در منطقه رفاه  که در کنار مرز کشور مصر قرار دارد، نیروهای نظامی در آن جا مستقر شده اند .

4000 کارگران و مسافران فلسطینی در منطقه مرزی خواهان عبور به کشور خود بوده که توسط پست ارتش اشغالگر ممانعت شده و این جمعیت چشم گیره در منطقه مرزی آواره ، تشنه و گرسنه می باشند.

سازمان " ملل متحد " جلسه ویژه ای را در باره اشغال مجدد سرزمین های فلسطینی توسط ارتش اسرائیل اختصاص داده است. "رجید منصور" نماینده کشور فلسطین از تمام سفرای کشورهای جهان خواست تا در این نشست اسرائیل را محکوم نمایند و تقاضای دستور فوری از طرف سازمان ملل برای اخراج فوری ارتش اسرائیل از منطقه خود مختار فلسطینی شد. 


ارتش اشغالگر  اسرائیل با ر دیگر به خاک مردم فلسطین تجاوز کرد و منطقه خود مختار نوار غزه را ویران، به خون و آتش کشید.

 در آغازین ساعات صبحگاه روز چهار شنبه ، 28 ژوئیه ، ارتش اسرائیل با 5 هزار سرباز ، تانک، هلیکوپتر و هواپیما وارد   نوار غزه شد. اولین اعمال خرابکارانه را با ویران کردن دو پل حیاتی، خیابانها و جاده ها بود و مرکز تولید برق انجام یافت و تمام منطقه نوار غزه در شب تاریکی فرو رفته است.

واحد  تصویه آب و آبرسانی، تمام پمپ خانه ها و برج های منبع آب مرد حمله راکت از طریق هواپیما های بمب افکن واقع شده.

تانکهای اسرائیلی مناطق مسکونی به توپ بسته و بسیاری از ساختمانها ویران   و خانه بسیاری از  مردم فلسطینی  در آن منطقه به آتش کشیده و  از میان رفته است و مردم فورا مناطق جنگی را ترک می نمایند .

100 ها نفر در زیر آوار خانه های ویران شده جان باخته اند. آنچه را تانکهای ارتش اشغالگر نتوانسته است ویران نماید. وسایل ویران سازی به کار گرفتند. بسیاری از ساختمانهای دولت فلسطین ویران گشته و همچنان اعمال کشتار ، ترور و ویران ساختن ادامه دارد . هنوز وسعت جنایت ارتش صهیونیست اسرائیلی را نمی توان تخمین زد.

بمب افکنهای اسرائیلی شهر چان یونس را بمب باران کردند. دانشگاه غزه را با  راکت مورد هدف قرار دادند.

در روز چهار شنبه به حریم هوایی سوریه تجاوز و بر روی منطقعه مسکونی که بشار اسد در آنجا به سرمی برد، حمله نمودند.

روز جمعه صبح ، حمله راکتهای پرتاپ شده در نوار عزه  " محمد عبدول الراق" رهبر سابق سازمان جهاد اسلامی را مورد حدف قرار داده و جان باخته است.

مبارک رئیس جمهور مصر از سگهای وابسته به امپریالیست آمریکا در منطقه و دشمن مردم  کشورهای عربی و همچنین یار و مددکار دولت فاشیستی اسرائیل می باشد ، به کمک اسرائیل شتافته ، تا برا ی "میانجیگری!" پرده بزرگی را بر روی جنایت اخیر اسرائیل به کشد.

در صبحگاه روز جمعه 30 ژولای وزارت اطلاعات دولت فلسطین در منطقه نوار غزه توسط بمب افکن ها مورد حمله واقع شده و به ساختمان آن خسارات بسیاری واقع شده است.

حمله توپخانه اسرائیل و پرتاب خمپاره به منطقعه شمال نوار غزه باعث مرگ بسیاری از فلسطینیان گشته است.

هکر های مترقی سایت رسمی دولت اسرائیل را از کار انداخته و 700 آدرس اینترنتی که از بانکها، سازمانهای دولتی ، ارتش، رادیو و تلویزیون و غیره را از کار انداخته اند.  بر روی اغلب سایت ها این پیام درخشیده است " شما مردم فلسطین را به قتل می رسانید، ما مرکزیت ارتباط ایترنی شما را از میان می بریم."  

 رامون" وزیر دادگستری دولت تروریستی اسرائیل  (وزیر زندان ،باز داشگاه و مربی شکنجه گران- ساید ایرانی ) می گوید: که ، " خالد ماشال" رهبر حمس که در تبعید در کشور سوریه به سر می برد، باید توسط ما به قتل به رسد.

جستجو برای پیدا نمودن سرباز اسرائیلی بهانه ای بیش نبوده، برای گشترش اعمال تروریستی دولت اسرائیل . این تجاوز برنامه از پیش تهیه شده ای بوده است برای دستگیری نمایندگان مجلس فلسطینی و اعضای دولت آن. یک سوم از وزرای دولت ، نمایندگان مجلس و 64 نفر شخصیت سیاسی را ربوده اند.

معاون رئیس مجلس فلسطین که آقای احمد بهار به خبر نگاران می گوید: " دست گیری دولت مردان و رنان و سیاستمداران آعلام جنگ بر علیه خلق و دولت فلسطین و نابودی دولت فلسطین است."                سایت ایرانی ما

 

 شنبه  24 ژئوئیه  ساعت  21:22  ، خبرگزاری فرانسه : چهار سرباز دیگر آمریکایی در عراق کشته شده اند.

 


 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

 

 

 

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

ا اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.