iranima@hotmail.com

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوری که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (6 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: سکون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - ملاقات در برلین- تنطیم: رفیق بهمن ادیب

پیرامون سیاست راهبردی امپریالیسم برای نفوذ در اپوزیسیون ایران - حزب کار ایران (توفان)

هیستری سکسیسم و بی اعتبار کردن کمونیسم- رفیق بهمن ادیب

نفی امپریالیسم و نفی لنینیسم- برگزیده از توفان شماره 82 ارگان حزب کار ایران

پیرامون دو دوزه بازی حزب کمونیست کارگری در مورد تحریم رژیم- رفیق بهمن ادیب

دشمنی با حزب طبقه کارگر- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بحثی در مورد منش حزبی و انفراد منشی روشنفکری- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بود و نه ان طور که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند. (5) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - -فصل شانزدهم پیدایش ستون پنجم ترتسکی در اِلبا - تنظیم : رفیق بهمن ادیب

توفان الکترونیکی شماره 5

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه که بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (4) - توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان : الف نسیم - تنظیم: توسط رفیق بهمن ادیب

پیوند  دانشجویان با کارگران- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

اعدام صدام حسین توسط قوای اشغلگر را محکوم می کنیم- اطلاعیه حزب کار ایران (توفان)

آموزشهای جنبش 16 آذر در 1385 - انتخاب شده از توفان 82 ، ارگان حزب کارایران

نام صدام حسین زنده و جاودان است ، درود بر صدام حسین  که سمبل مبارزه و مقاومت خلق عراق بر علیه اشغالگران آمریکایی می باشد -  شیردل

تحریم ایران یک اقدام امپریالیستی و توطئه گرانه علیه مردم ایران است ، آنرا بشدت محکوم کنیم- حرب کار ایران (توفان)

چشمهای " دموکراتیک " برادر بزرگتر افراد را می پاید- برگزیده از توفان شماره 81 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (3) -توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهی شوروی -مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم- تنظیم : بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر،ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوریکه که امپریالیستها ها جعل و تحریف کرده اند (2) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم

ارتش اشغالگر به مرده هم رحم نمی کند- حزب گار ایران-منتخب از توفان 81

بازگشت به مارکس !؟- حزب کار ایران (توفان)

منع استفاده از حق انرژی هسته ای، نشانگر انقلابی گری یا " چپ روی " کودکانه از اصول؟- بهمن ادیب

شکست مفتضحانه " قادر مطلق" - حزب کار ایران (توفان)

تشدید سرکوب مردم نشانه ضعف و ورشکستگی رژیم است-حزب کار ایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (1) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم روسیه - برگردان: الف - نسیم

توفان شماره 81 منتشر شد -حزب کار ایران (توفان)

من باردیگر باز می گردم - شیردل

اندازه شکنجه مجاز- (توفان) ارگان حزب کار ایران

شانزده آذر، کار مشترک و بحث و گفتگوی مشترک- هواداران نیروهای انقلابی

برای رسیدن به صلح باید جنگید - سربلند

شمشیر محمد و ذوالفقار علی چاقوی جراحی، یا ساطور قصابی؟ - حزب کار ایران (توفان)

ربودن منصور اصانلو در تهران یک اقدام تروریستی است و به شدت آن را محکوم می کنیم- حزب کار ایران(توفان)

چگونه می توان بر علیه مواد مخدر  مبارزه کرد؟ - شیردل

جشن صدومین سال انقلاب مشروطیت را با موفقیت برگذار کردیم - حزب کار ایران

ارتش خلق نپال خلع سلاح نخواهد شد- آرمان کوشا

توفان شماره 80 مدت زمان زیادی است منتشر شده است -لطفا به خوانید-مطالبی آموزنده و کاربردی در امر مبارزه طبقاتی در داخل ایران است

انوشه بر تارک آسمان ایران می درخشد- برگزیده از توفان شماره 80 ارگان حزب کار ایران

اکتبر سرخ بیان فشرده لنینیسم-بهمن ادیب

درس آموزی از اکتبر سرخ-بهمن ادیب

دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یگانه ضامن حقیقی دستاوردهای درخشان اکتبرسرخ- بهمن ادیب

آیان هیرش علی - بهرام آرام

درسها و دستاورد های انقلاب کبیر اکتبر- (3)- آرمان کوشا

باتلاق نظامی در عراق و افغانستان - لوموند دیپلماتیک

دیالوگ وتدارک برای مقابله- م.راد

درخشان باد راه انقلاب اکتبر شوروی، انقلابی که دنیارا تکان داد - حزب کار ایران (توفان)

تهدیدات امپریالیسم آمریکا علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره را محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)

درسها و دستاوردهای انقلاب اکتبر (1)- آرمان کوشا

درسها و دستاوردهای انقلاب اکتبر (2)- آرمان کوشا

ولاترین دستاورد اکتبر سرخ دکتاتوری پرولتاریا به مثابه عالترین دموکراسی حقیق زحمتکشان- بهمن ادیب

یاد داشتی پیرامون مقوله اعدام ، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به مثابه دستاورد در خشان از انقلاب اکتبر سرخ - بهمن ادیب

اکتبر سرخ، وحدت پولادین کارگران و زحمتکشان و درهم شکستن استثمارگران- بهمن ادیب

" جبهه سوم " واقعیت یا ذهنیگری ؟-بهمن ادیب

اثبات عدم وجود خدا-
آ. سلطان زاده

یاداشتی پیرامون بمباران لبنان و مواضع اپوزیسیون ایران - جمیله کتاب فر

تشابه " مثلث زرین " با " مثلث برمودا " - بهمن ادیب

پاسخ به یک سئوال-بهمن ادیب

لنینیسم ، مارکسیسم دوران انحصارات امپریالیستی - بهمن ادیب      

تجدید نظر عصر فرا ملی ها - ک. ابراهیم

پاسخ به چند سئوال - بهمن ادیب

دفاع از گلسرخی ، دفاع از گذشته جنبش کمونیستی و تکیه بر " سیاست " به مثابه اصلی ترین عنصر مبارزه طبقاتی - بهمن ادیب

خسرو گلسرخی توهم یا واقعیت! - فلسفه دفاع گلسرخی از خاندان حسین علیه بارگاه شهید- بهمن ادیب
 

 

عمران صلاحی

من یک ضد انقلابیم!

من ضدِ انقلابم
من عاشقِ اراذل و اوباشم
من دوستدارِ اشرارم
من جانیان و راهزنان را
بسیار دوست دارم
مُزدور و سر‌سپرده‌ی بیگانه‌ام
من دوستدارِ خائنِ بالفطره، «حیدر»م
وقتی
حیدر عمو اوغلیِ خدا‌نشناس
در گُنبدِ امام رضا برق می‌کشد
من کِیف می‌کنم
وقتی جنابعالی
از انقلاب
معنایِ دیگری داری
من ضدِ انقلابم، آری!

ستار‌خان
این لاتِ کوچه‌گردِ یکه‌بزن را
بسیار دوست دارم
اما ز شیخِ نوری
این مردِ انقلابی
این چهره‌ی مبارز
بیزارم
من دوستدارِ روزبهِ خائنم
با حرف‌هایِ خائنانه‌ی گُلسرخی
من عشق می‌کنم

آری، انگار این‌جور است!
من آدمِ خطرناکی هستم
رذلم، شَرَف ندارم، پستم
رندم، شرابخوارم، مستم
دیگر به راهِ راست هدایت نمی‌شوم
با شیطان همدستم
گویند این لعین
یک‌لحظه نیز گوش به فرمان نیست
شیطان اگر جز این باشد
دیگر شیطان نیست!
شیطان
در کارخانه‌ها
ور می‌رود
با چرخ و دنده‌ها
هِی چوب لایِ چرخ گذارد
شیطان
در مزرعه
خوابیده پایِ ساقه‌ی گندم
تا بچه‌هایِ آدم را
بارِ دگر فریب دهد

گویند جن
می‌ترسد از تلاوتِ بسم الله
اما
سَمپات‌هایِ جن می‌گویند
بسم‌الله
از نامِ جن می‌ترسد!
از بچه‌هایِ شیطان هم
خیلی خوشم می‌آید
از بچه‌هایِ بی‌ادب و بی‌هنر
مخصوصاً از جنابِ علی‌مردان خان
فرزندِ با‌شهامتِ عباس‌قُلی!
خیلی خوشم می‌آید
من با علی رفیقِ صمیمی هستم
با آن علی که حرفِ مادرِ خود نشنید
و رفت و ناگهان
افتاد تویِ حوض
گویی
با ماهیِ سیاهِ نترسی قرار داشت

بگذار بیش‌تر
خود را معرفی بکنم
من خانه‌ای ندارم، اما
لعنت بر آن‌کسی که بگوید بیکارم
من
شغلم تحصن است
خشمم اضافه‌کار است
مُزدم...
باروت و سُرب!
تا خرخره
در باتلاقِ قرضم
با این حساب
از مُفسدینِ فی‌الارضم
قلبم
در قوریِ شکسته‌ی گُل‌نقشی
دَم کرده خون و ریخته تویِ دو استکان
در چشم‌هایِ من
در سینه‌ام
سازِ شکسته‌ای است
آویخته به دیوار
خاموش و در خیالِ مخالف نواختن...

 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


منصور اسانلو رئيس هيأت‌‏مديره سنديكاي كارگران شركت واحد عصر امروز ـ سه‌‏شنبه، 28 آذر، "آزاد!" شد.   

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

اکثریتی می لرزند و گرسنه و اقلیتی "گم شده " شاد و شنگول و به ریش طبیعت که سفید و زیباست می خندند-آمریکا- بوفالو - سایت ایرانی ما-بعد از توفان های سخت زمستانی در روز سه شنبه در مناطق مختلف آمریکا، باعث بسته شدن راه ها، شکستن درختان، ویرانی سقفهای خانه های چوبی و باعث مرگ 49 نفر از مردم فقیر آمریکا شد. ادامه مطلب » »

خبرگزاری آسوشیدت پرس، در عراق یک سرباز آمریکایی توسط یک بمب به قتل رسیده است- بر طبق گزارش نیروهای نظامی آمریکا ، امروز یکشنبه ، هنگامی که یکی از واحدهای جستجوی بمب، در اثر انفجار بمب پنهان شده که منفجر میشود ، یک سرباز کشته و سه سرباز دیگر زخمی می شوند.درگیری در منطقه شمال بغداد ، حداقل باعث از دست دادن جان 10 نفر، مردم آن منطقه شهری گشت. برطبق گزارش پلیس در منطقه اطراف شهر " باکوبا " ... ادامه مطلب » »

کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر ارویل کردستان عراق ، یا دفتر سپاه پاسداران " انقلاب" ؟-خبرگزاری آلمان – بغداد، روز یکشنبه ساعت   12:23 بعداز ظهر- " در پنج شنبه روز، 5 اسیر گرفته شده، در تعلق یک واحد ویژه نظامی از سپاه پاسداران می باشد. " اما در طرف مقابل دولت ایران اعلام می دارد، آن کسانی را که در کنسولگری ایران دستگیر نموده اند، افراد کنسولگری بوده و دارای اعتبار حمایت بین المللی با حفاظت شغلی دیپلمات می باشند... ادامه مطلب » »

بوش خواهان 21.500 قربانی دیگر از سربازان آمریکایی برای کشتار بیشتر مردم عراق  برای جنگ نفت خود  نیاز دارد

سایت ایرانی ما – واشینگتن، روز جمعه ساعت  14 - شیردل-علی رغم انتقاد دموکرات ها و همچنین صدای بلند شده معترضین از حزب جمهوریخواه، جرج دبلیو بوش کوشش نمود " نقشه – عراق " را به عنوان آخرین کارت برروی میز زند، ولی در این پوکر سیاسی ، بلف بوش کار انداز و چاره گر نیست. او پاک باخته ای است که در طول سال 2007 و یا در پایان آن اجبار به رفتن خواهد کرد و هر روز در صفوف مخالفین تعداد بیشتری از نزدیکان و یاران بوش  جای خواهند گرفت. او تلاش خود را می کند که آتش جنگ در منطقه میان کشورهای عربی و ایران شعله ور گرداند  و زمین سوخته را در هنگامیکه عراق را ترک می کند ، بوجود آورد.  و جنگ مذهبی ،و همچنین  جنگ میان فارس و عجم را بر پا نماید. ولی این تاکتیک بسیار دیر خواهد بود، ولی اثرات آن در آینده خطرناک خواهد بود." نقشه – عراق " بوش ... ادامه مطالب » »

مارکسیست – لنینیستهای سراسر جهان موظفند آرزوهای صلحجویانه توده های مردم را جدا در نظر گرفته و در صف مقدم مبارزه بخاطر دفاع از صلح جهانی قرار گیرند و علیه سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم مبارزه کرده ، عوامفریبی امپریالیستها را فاش سازند و نقشه جنگ افروزی آنها را عقیم گذارند و بکار آموزشی بین توده ها پرداخته سطح آگهی آنان را بالا ببرند و مبارزه بخاطر دفاع از صلح جهانی را براه صحیح سوق دهند.  رویزیونیستهای معاصر بر خلاف مارکسیست – لنینیستها خود را با نیازمندیهای سیاست امپریالیسم وقف داده در فریب دادن توده های مردم بوسیله سخنان فریبکارانه به امپریالیسم کمک می کند و توجه مردم را از مبارزه ضد امپریالیستی منحرف ساخته و مبارزه آنهارا تضعیف و مختل می سازند  نقشه امپریالیسم را در تدارک جنگ جدید مستور می نمایند.خط مشی مارکسیستی – لنینی خط مشی صحیحی است که بمنافع مبارزه در راه صلح در سراسر جهان پاسخ می دهد. این خط مشی است که   ... ادامه دارد

دو خط مشی در مسئله جنگ و صلح – پنجمین تفسیر از نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی – هیئت تحریریه روزنامه مین ژیبائو   (مردم) و هیئت تحریریه مجله خونچی (پرچم سرخ) -19 نوامبر سال -1962 تنظیم ازشیردل - تمام جهانیان از مسئله جنگ و صلح گفتگو می کنند.سیستم نفرت انگیز امپریالیستی جنگهای بیشماری بر پاکرده و دو بار خلقهای جهان را به گرداب جنگ جهانی کشانده است. جنگهای امپریالیستی فلاکتها و مصائب فوق العاده بزرگی بر مردم وارد ساخته و در عین حال آنها را هشیار نیز نموده اند.   از پایان دومین جنگ جهانی در تمام اقطار جهان توده های و سیع مردم عموما و موکدا طالب صلح در جهانند. عده روزافزونی از مردم شروع به درک این مطلب کردند که برای دفاع از صلح جهانی باید علیه سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم مبارزه کرد.

کنسولگری ایران در تابستان امسال در روز چهار شنبه 14 ژوئن مورد حمله عراقیان شهر بصره قرار گرفت و ویران شد

آیا دیگر کسی در عراق نمی خواهد بماند؟ -شیردل - " سازواری هم دستان " باعث گشت که نیروهای نظامی از 35 کشور در ماه مارس 2003 با 300.000 سرباز برای اشغال نظامی ، ساقط نمودن رژیم پرزیدنت صدام حسین ،کشتار مردم عراق، ویرانی شهرها و روستاها، نابودی تمام تاسیسات خدمات رسانی ، شامل آب و برق ، بیمارستانها و غارت آثار تاریخی عراق وارد کار زار نظامی گردند و سپس هر کدام به نوبت خود و در منطقه و یا مناطقی پایگاه های نظامی ایجاد نمود تا جنبش مقاومت خلق عراق در مبارزه نظامی برای اخراج نیروهای اشغالگر سرکوب نمایند. نیروهای تروریست سازواری یا بهتر بگوئیم ائتلافی توسط جنبش مقاومت مردم ضربات ... ادامه مطالب » »

روزهای سخت دیگر و با نبود گاز برای مردم - شیردل-مشکل نبود گاز در اغلب استانهای شمالی و غربی ایران بلایی است نه یکباره، بلکه سنتی از ندانم کاریها و بی همتی سیستم انرژی رسانی می باشد. گاز بدست آمده روسیه از مناطق سیبری استخراج می شود و شرایط اقلیمی آن منطقه دارای زمستان سرد و طولانی می باشد . درجه حرارت تا 55- درجه  زیر صفر پاین رفته و در کار گاز رسانی وقفه ای ایجاد نمی شود.در ایران ایستگاه های تقویت فشار به صورت نادری وجود دارد و اغلب این ایستگاه ها بعلت قطع برق ( کارخانه تولید انرژی برق اغلب توسط گاز کار می کند و مقدار منتقل کننده انرژی ... ادامه مطلب » »

باغ گلشن طبس

کارگران شرکت خدماتی " سبز شهر " در طبس برای مطالبات 32 ميليون و 500 هزار توماني  از آن شرکت دست به بعتراض نموده اند  - سایت ایرانی ما -55 کارگر آن شرکت خدماتی مبلغی بالغ بر 40  میلیون تومان از صاحب استثمارگر آن شرکت طلبکارند و کارفرما که از حمایت شهرداری برخوردار است و با قلدری از پرداخت حقوق کارگران خوداری می کند. ابتدا شرکت "سبز شهر" وعده و وعید های بسیاری داد و با اعتراض کارگران در طول 2 سال و سه ماه بخش کوچکی از حقوق آنان را پرداخت کرد و  از بقیه پرداخت آن  که مقدار آن ... ادامه مطلب » »

 

« کمک های مالی برای بیبضاعت  ها که صاحبان شرکتهای فراملیتی نفتی  Chevron  ، Exon-Mobil  ، BP-Amoco   می باشند! »  - شیردل-در سال 1998 مشاور " کلینگتون "  رئیس جمهور سابق آمریکا  که نام او " زیبگانف برژتسکی " می باشد ، دارای شغل دیگری بر هما وزن و مفهم بر عهده و مشاور شرکت نفتی BP-Amoco  بود .

برژنسکی، این بوکش نفتی چنین می نویسد:" صحنه های زد و خورد های جهانی در آینده ، برای بدست آوردن هژمونی در روی کره خاکی برسر انرژی بوده و در آینده جهان سرنوشت ساز می باشد." – ( استرتژی آمریکا برای تسلط مطلق بر روی جهان- صفحه 57 ) ... ادامه مطلب » »

از نظر آنها جنگ میان واپسگرایان و فرهنگ و تمدن غرب بود. در راس این دروغگوئی کیهان لندنی سخنگوی فارسی زبان رامزفلد ورشکسته و هواداران منصور حکمت قرار داشتند که حال مترصدند که رنگ عوض کنند و خود را در صفوف مقاومت مردم عراق و هواداران آنها جا زنند. به مقالات گذشته کیهان لندنی که در حمایت از تونی بلر و جرج بوش در آدمکشی در عراق نوشته می شد نگاه کنید تا ببینید با چه وقاحتی امروز در مقابل ریاکاری سابقشان سکوت کرده اند. آنها مدعی بودند که امپریالیست آمریکا در چند روز آینده کلک چند تا “تروریست اسلامی“ را می کند و عراق “آزاد“ می شود و سپس نوبت ایران است. آنها می گفتند سرکوب چهار تا و نصفی “تروریست عراقی و یاران صدام حسین“ برای آمریکا مثل خوردن یک لیوان آب خنک است. آنها حتی جنایات در زندان ابو غریب را محکوم نکردند سربازی را محکوم کردند که بعنوان “خاطی“ این اسرار را به بیرون درز داده بود. حزب ما تمام نوشته ...ادامه مطالب » »

کشتی به گل نشسته - منتخب از توفان 82 ارگان حزب کار ایران- کشتی امپریالیسم آمریکا همانگونه که حزب ما پیشگوئی کرد در عراق در اثر مبارزه قهرمانانه خلق عراق به گل نشسته است. فراموش نکنیم که نوکران امپریالیسم در ایران این مبارزه ملی جنبش مقاومت مردم عراق را به تروریستها، به آشوبگران به اراذل و اوباش و واپسگرایان منتسب می کردند و تا می توانستند با دروغ و ریاکاری به جعل اخبار در مورد مبارزه مردم عراق می پرداختند. آنها ماهیت این مبارزه ملی را که علیه یک ارتش خونخوار استعماری، تجاوزگر و اشغالگر بود خرابکاری “اسلام سیاسی“، “تروریستهای وارداتی“، یاران اسامه بن لادن و نظایر آنها جا می زدند و ماهیت جنبش مقاومت ملی مردم عراق را دگرگون جلوه می دادند. جنگی که در عراق در گرفته بود به نظر آنها نه یک جنگ برای استقلال ملی و اخراج نیروی اجنبی بلکه جنگی میان “تمدن امریکائی“ و “اسلام سیاسی“ محسوب می شد. ماهیت جنگ

کشف : اسرائیل برنامه حمله به ایران دارد – برگردان نظر مقاله - شیردل-در روز 7 ژانویه  2007 ( امروز) در "  ساندی تایم " در بخش گزارشات و مقالات در باره جهان ، دو نویسنده صهیونیستی به نام " اوزی ماه نمای " از نیویورک و " سارا بکستر " از واشینگتن مقاله ای را به تحریر در آورده اند. نام مقاله : " کشف : اسرائیل برنامه حمله به ایران دارد " دو اسکاتران از پرسنل هوانوردی "  اسرائیل " اکنون در حال آموزش می باشند.
ادامه  مطلب » »

روزنامه همشری شبهای جمعه دارای مشتری های قدیمی و وفاداری دارد و  برای ملایان بسیار مهم است  که به اسرار فرقه سازان مذهب شیعه را پی برند. و روشنفکران روزنامه خوان در داخل کشور از لابه لای مطالب نوشته شده در آن روزنامه ، تاریخ استعمار دوران صفوی تا تبعید رضا خان میرفنگ و آوردن پسر او بر تخت  و  حمایت و دخالت های انگلستان در سیاست داخلی ایران در 16 مجلس و داشتن جاسوسان خود که در لباس نمایندگان مجلس فعالیت میکرده و همچنین بهتر از اسرار غارت نفت ایران و کودتای 28 مرداد و همچنین ادامه مطلب » »

مناسبات هسته‌ای ایران و بریتانیا - شیردل- هر ساله در پایان سال مسیحی در آرشیو " ملی " بریتانیا باز گزارده میشود. و تا عده ای از کنجکاوان اهل دانستن از سیاستها ی مرموز امپریالیسم بریتانیا ،  نگاهی دزدکی بر روی اسناد اندازند. لرد های با اسرار که سیاست آنان از اوایل قرن شانزده هم تاکنون در کلوپ های مخفی تعین و تکلیف می شد، اینبار بخش بی خطر اسناد  را  آزاد گذاشته اند. دکتر مجید تفرشی یکی از معتمدینی است که توانست که از 16000 صفحه سند 2 هزار صفحه از آنرا تصویر برداری کند. 

هزاران  نفر در روز جمعه 15 دیماه برابر با 5 ژانویه 2007 در عمان ، در کلان شهر کشور اردن بر علیه اعدام صدام حسین ، بر علیه اشغال نظامی امریکا ، کشتار مردم عراق ،نشاندن رژیم  پوشالی در قدرت و همچنین همکاری ارتجاع شیعه ایران با امپریالیسم آمریکا در کشتار مردم عراق اعتراض کردند
 هزاران  نفر در روز جمعه 15 دیماه برابر با 5 ژانویه 2007 در عمان ، در کلان شهر کشور اردن بر علیه اعدام صدام حسین ، بر علیه اشغال نظامی امریکا ، کشتار مردم عراق ،نشاندن رژیم  پوشالی در قدرت و همچنین همکاری ارتجاع شیعه ایران با امپریالیسم آمریکا در کشتار مردم عراق اعتراض کردند.این تظاهرات توسط سازمانها و جناح جدا شده از حزب کمونیست عراق  ، حزب بعث عراق ، نیروهای  چپ ، مستقل و ملی  تماما در جبهه مشترک همراه با عملیات نظامی در سرتاسر عراق فعالیت می کنند، فراخوانده و شرکت داشتند. شعار اصلی تظاهرات " مرگ بر امریکا ، مرگ بر ایران " ، " اشغالگران مزدور بیرون ، رژیم پوشالی سرنگون" ، " اتحاد ، اتحاد مردم عراق اتحاد " ، " نه امریکا، نه ایران " و " اجنبی بیرون، بیرون " بود... ادامه مطلب » »

چرا صدام حسين برای كشورهای‌غربی‌اينهمه از قدرت و اعتبار بر خوردار بوده است كه قدرت نظامی غرب يكپارچه برای نابودی وی ‌بسيج ميشود و يك نيروی نظامی 350 هزار نفری را با يك بودجه سرسام آور بكار ميگيرد ولی ‌قادر نيست پس از چهار سال اوو مقاومت را درهم شكند و تازه با خفت و خواری‌اقرار به شكست ميكند وبرای‌انتقام يك زندانی‌ جنگی و رهبر يك كشور را بر خلاف تمامی ‌موازين بين المللی‌ به جوخه اعدام می ‌سپارد اعدامی ‌كه سرنوشت خاورميانه و چه بسا كشورهای‌غربی  را رقم خواهد زد. پس از اعدام صدام حسين دو فيلم از صحنه اعدام در عراق و جهان بنمايش در می آيد يكی ‌فيلمی‌ كه از تلويزيون عراق پخش ميشود و صحنه های‌انتخاب شده رانشان ميدهد تا روحيه طرفداران صدام را پايين آورد و ديگری فيلمی‌ از طرف آمريكا در اختيار رسانه های جهان قرار گرفته ... ادامه مطالب » »

جنگ عراق و سرنوشت خاورميانه
م. راد-
بجرات ميشود گفت در سه دهه اخير سابق نداشته است كه يك شخصيت سياسی جهانی  تااين اندازه مورد توجه رسانه ها و كشورهای‌ مختلف جهان قرار گرفته باشد اعدام صدام حسين رئيس جمهور قانونی‌عراق و يكی از شخصيت های‌ تعيين كننده روند سياسی در خاورميانه باز تاب گسترده ای در سطح بين المللی داشته است اعدام جنايت كارانه رئيس جمهور يك كشور آنهم كشوری ‌كه در اشغال نيروهای ‌متجاوز قرار دارد سوالات فراوانی را پيش روی هر سياست مدار و مفسر سياسی و حتی ‌محققين تاريخی قرار ميدهد كه بچه علت يك ويا چند كشور بدون مجوز قانونی ‌سازمان ملل و ديگر تشكيلاتهای قانونی جهانی‌ بخود اجازه ميدهند تا كشوری ‌را اشغال و رهبران آنرا دسگير و زندانی كنند و حتی ‌صدها هزار نفر از مردم غير مسلح را از زمين و هوا و دريا قتل عام كنند و تازه مدعی ‌شوند كه برای‌آزادی و حقوق بشر اين اقدامات را انجام داده اند.

دیگر بار ریش ، تسبیح و انگشتر عقیق کارفرما ، پاسدار و بسیجی و " نماینده کارگری " با نوشتن نامه  نمی توان او را فریب داد و تهدید کرد - شیردل -امروز در میان جنگل تبلیغات جمهوری اسلامی عبور می کردم و بر طبق معمول سری به سایت خبرگزاری کار زدم و تا به بینیم که  این مبلغین جمهوری اسلامی با تکیه بر چه فرهنگ ارتجاعی ، میخواهند به فکر گرفتن سهم جیره خود باشند و در مقابل ، منافع کارگران و زحمتکشان را به معامله کاسب کارانه به پردازند؟  گزارشی است که از یک نامه کارگران شرکت " کنف کار " گیلان است که در باره بلاتکلیف بودن وضعیت آینده آن " واحد صنعتی "  خبر می دهد. گزارشی است که از یک نامه کارگران شرکت " کنف کار " گیلان است که در باره بلاتکلیف بودن وضعیت آینده آن " واحد صنعتی "  خبر می دهد. " به گزارش خبرنگار " ایلنا" ، از مرکز رشت ، در نامه کارگران شرکت " کنف کار آمده است: 200 تن از کارگران این واحد که بیش از 60 درصد شان جانباز و از خانواده های معظم ایثارگران هستند، ... ادامه » »

 محل کار 250 کارگر در خطر است - شیردل - از میان" اختلافاتی " که میان معامله گران بر سر حقوق و مصالح کارگری با کارفرمای شرکت صنایع ریخته گری ایران در گرفت ،نامه مسئول شوری اسلامی کار به فرماندار و رئیس کمیسیون کارگری (!؟) شهرستان ساوه است. در این نامه آورده شده که حقوق کارگران  به ارزش 300 میلیون تومان پرداخته نشده است. این مبلغ حاصل از طبقه بندی مشاغل کارگران و حداقل مزد در نظر گرفته شده می باشد. " نمایند ه کارگری " قید می کند که " عدم پرداخت معوقه طرح طبقه بندی مشاغل کارگران با میزان 300 میلیون تومان پس از گذشت یکسال، کاهش درآمد کارگران نسبت به سال گذشته و تاخیر در پرداخت حقوق آذرماه امسال کارگران این شرکت خبر داد."  ... ادامه مطالب » »

ادامه خبر ها

آرشیو اخبار

 


اخبار روز چهار شنبه  27 دیماه  1385  ،   17 ژانویه    2007
    اکثریتی می لرزند و گرسنه و اقلیتی "گم شده " شاد و شنگول و به ریش طبیعت که
     سفید و زیباست می خندند
- آمریکا- بوفالو - سایت ایرانی ما


اخبار روز سه شنبه  26 دیماه  1385  ،   16 ژانویه    2007  
 
   خبرگزاری آسوشیدت پرس، در عراق یک سرباز آمریکایی توسط یک بمب به قتل رسیده
      است


اخبار روز دو شنبه  25 دیماه  1385  ،   15 ژانویه    2007 
 
   کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر ارویل کردستان عراق ، یا دفتر سپاه
      پاسداران " انقلاب" ؟-خبرگزاری آلمان
– بغداد، روز یکشنبه ساعت   12:23 بعداز ظهر


اخبار روز  یکشنبه  24 دیماه  1385  ،   14 ژانویه   2007

    سایت ایرانی ما – واشینگتن، روز جمعه ساعت  14 - شیردل


 اخبار روز  شنبه  23 دیماه  1385  ،   13 ژانویه   2007

   دو خط مشی در مسئله جنگ و صلح – پنجمین تفسیر از نامه سرگشاده کمیته
     مرکزی
حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی – هیئت تحریریه روزنامه مین ژیبائو
     (مردم) و هیئت تحریریه مجله خونچی (پرچم سرخ) -19 نوامبر سال 1962
تنظیم
      ازشیردل


 اخبار روز  جمعه 22 دیماه  1385  ،  12 ژانویه   2007

   آیا دیگر کسی در عراق نمی خواهد بماند؟ -شیردل


 اخبار روز  چهارشنبه 20 دیماه  1385  ،  10 ژانویه   2007
 
     روزهای سخت دیگر و با نبود گاز برای مردم - شیردل


 اخبار روز  سه شنبه 19 دیماه  1385  ،  9 ژانویه   2007
   تجمع كارگران شهرداري در آبادان؛ حقوق و برخي مطالبات كارگران پرداخت نشده
       است
    کارگران شرکت خدماتی " سبز شهر " در طبس برای مطالبات 32 ميليون و 500 هزار
      توماني
از آن شرکت دست به بعتراض نموده اند  - سایت ایرانی ما


اخبار روز  دوشنبه 18 دیماه  1385  ،  8 ژانویه   2007
    کشتی به گل نشسته - منتخب از توفان 82 ارگان حزب کار ایران
 
   تجمع 100 کارگر اخراجي نساجي کردستان
 
   « کمک های مالی برای بیبضاعت  ها که صاحبان شرکتهای فراملیتی نفتی  Chevron  ، Exon-Mobil  ، BP-Amoco       می باشند! »  - شیردل


اخبار روز  یکشنبه  17 دیماه  1385  ،  7 ژانویه   2007
    مناسبات هسته‌ای ایران و بریتانیا - شیردل
     کشف : اسرائیل برنامه حمله به ایران دارد – برگردان نظر مقاله - شیردل


اخبار روز  شنبه  16 دیماه  1385  ،  6 ژانویه   2007
 
     جنگ عراق و سرنوشت خاورميانه- م. راد 
 
    
هزاران  نفر در روز جمعه 15 دیماه برابر با 5 ژانویه 2007 در عمان ، در کلان شهر
       کشور اردن بر علیه اعدام صدام حسین ، بر علیه اشغال نظامی امریکا ، کشتار
       مردم عراق ،نشاندن رژیم  پوشالی در قدرت و همچنین همکاری ارتجاع شیعه
      
ایران با امپریالیسم آمریکا در کشتار مردم عراق اعتراض کردند


اخبار روز  جمعه   15 دیماه  1385  ،  5 ژانویه   2007
      دیگر بار ریش ، تسبیح و انگشتر عقیق کارفرما ، پاسدار و بسیجی و " نماینده
         کارگری " با نوشتن نامه  نمی توان او را فریب داد و تهدید کرد
 - شیردل


اخبار روز پنج شنبه  14 دیماه  1385  ،  4 ژانویه   2007  
 
     محل کار 250 کارگر در خطر است - شیردل
 
     مشکلات کارگران فصلي: سامان سازان بي سامان را چه مي شود؟
    
   كارگران ساختماني متولي ندارند؟! - مهناز آراسته


 
به یک زبان نیست به دها زبان دیگر منتشر شده ، نام او افتخار و سمبل اراده پرولتاریاست

به مناسبت هشتادو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر

حزب کار ایران (توفان)

 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

زنان

One Million Strike vs. French Bosses' Privatization `Reform'

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران