iranima@hotmail.com

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


نظر " توفان" پیرامون خلیج فارس و نام ایران

مصاحبه سایت گزارشگران با رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (14) ، توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی ،مایکل سیز- آلبرت کانِ کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه ، برگردان: الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب

Toufan`s Statments-Erklaerung der Partei Arbeit des Iran (Toufan) ueber die Plaene der USA im Mittleren Ostenten- Stoppt den Krieg !-Keine Sanktionen, kein Bomben auf den Iran !

توفان شماره 85 منتشر شد-مقاله های  توفان راهنمای مبار ین انقلابی کمونیست و همچنین  درست ترین تحلیلگر در مسائل روز ایران و جهان می باشد- زبان توفان گویا و هر کسی با کمترین شناخت از فرهنگ سیاسی  مارکسیست - لنینیست  آنرا می فهمد و خواندن آن آموزشی برای فراگیری علم مارکسیست - لنینیست است.

گزارش تظاهرات ضد جنگ، در آمریکا، کانادا و اروپا -حزب کارایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (13) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم و تنظیم رفیق بهمن ادیب -فصل نوزدهم -روزهای تعیین کننده ، جنگ به سوی غرب کشیده میشود

توفان الکترونیک شماره 8 متشر شد، نشریه دیگر از حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طوری که بود و نه آنطوری که  امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (12 ) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان نسیم  و تنظیم : رفیق بهمن ادیب

 

  نقش دول سنی مذهب متحد آمریکا در فشار به ایران در منطقه- برگزیده از توفان 84 ارگان حزب کار ایران 

سیاست راهبردی امپریالیست آمریکا در منطقه پس از شکست در انتخابات اخیر- برگزیده از توفان شماره  84 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری  که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (11)- توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم  در روسیه -برگردان: الف نسیم  ، تنظیم از رفیق  بهمن ادیب

Stop the war! No sanctions, no bombs against Iran-www.toufan.org

توفان 84 منتشر شد - (توفان) ارگان حزب کارایران

توفان الکترونیکی شماره   7 - نشریه دیگر از حزب کار ایران( توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسمِ در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل وتحریف کرده اند (10) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان ، کتب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان: الف نسیم - تنظیم توسط رفیق بهمن ادیب - فصل 18 قتل در کرملین ، یاگودا

جوهر کلام " صدای سوم " نگاهی به مواضع همه فن حریف " جبهه سومیها " به قلم : نعمت پهلوان فر - استکهلم فوریه 2007

دست "مجاهدین" از آستین مصداقی- رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسمِ در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (8) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم -تنظیم از رفیق بهمن ادیب- فصل 17 - خیانت و ترور ، سیاست خیانت

بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد انقلاب شکومند بهمن 57 - پرسش اینست : آیا 22 بهمن را می توان انقلاب نامید و آنهم انقلاب شکوهمند - توفان ارگان حزب کار ایران

بسازیم سوسیالیسمِ را در کشورهای خود، تا فرصت از دست نرفته است-شیردل

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسمِ در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (7) - توطئه بزرگ علیه اتحاد شوروی مایکل سیز -آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - تنظیم رفیق  بهمن ادیب

فراخوان- به تظاهرات ضد جنگ به پیوندید و اعتراض خود را بر علیه حضور نیروهای امپریالیستی در خاورمیانه ابراز دارید- حزب کارایران (توفان)- با پوزش از رفقای حزب کار  به علت مسافرت به... و عدم دسترسی به اینترنت مسئول سایت نتوانسته است اطلاعیه شمارا در سایت ایرانی ما منتشر نماید

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوری که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (6 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: سکون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - ملاقات در برلین- تنطیم: رفیق بهمن ادیب

پیرامون سیاست راهبردی امپریالیسم برای نفوذ در اپوزیسیون ایران - حزب کار ایران (توفان)

هیستری سکسیسم و بی اعتبار کردن کمونیسم- رفیق بهمن ادیب

نفی امپریالیسم و نفی لنینیسم- برگزیده از توفان شماره 82 ارگان حزب کار ایران

پیرامون دو دوزه بازی حزب کمونیست کارگری در مورد تحریم رژیم- رفیق بهمن ادیب

دشمنی با حزب طبقه کارگر- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بحثی در مورد منش حزبی و انفراد منشی روشنفکری- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بود و نه ان طور که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند. (5) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - -فصل شانزدهم پیدایش ستون پنجم ترتسکی در اِلبا - تنظیم : رفیق بهمن ادیب

توفان الکترونیکی شماره 5

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه که بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (4) - توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان : الف نسیم - تنظیم: توسط رفیق بهمن ادیب

پیوند  دانشجویان با کارگران- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

اعدام صدام حسین توسط قوای اشغلگر را محکوم می کنیم- اطلاعیه حزب کار ایران (توفان)

آموزشهای جنبش 16 آذر در 1385 - انتخاب شده از توفان 82 ، ارگان حزب کارایران

نام صدام حسین زنده و جاودان است ، درود بر صدام حسین  که سمبل مبارزه و مقاومت خلق عراق بر علیه اشغالگران آمریکایی می باشد -  شیردل

تحریم ایران یک اقدام امپریالیستی و توطئه گرانه علیه مردم ایران است ، آنرا بشدت محکوم کنیم- حرب کار ایران (توفان)

چشمهای " دموکراتیک " برادر بزرگتر افراد را می پاید- برگزیده از توفان شماره 81 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (3) -توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهی شوروی -مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم- تنظیم : بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر،ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوریکه که امپریالیستها ها جعل و تحریف کرده اند (2) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم

ارتش اشغالگر به مرده هم رحم نمی کند- حزب گار ایران-منتخب از توفان 81

بازگشت به مارکس !؟- حزب کار ایران (توفان)

منع استفاده از حق انرژی هسته ای، نشانگر انقلابی گری یا " چپ روی " کودکانه از اصول؟- بهمن ادیب

شکست مفتضحانه " قادر مطلق" - حزب کار ایران (توفان)

تشدید سرکوب مردم نشانه ضعف و ورشکستگی رژیم است-حزب کار ایران (توفان)

 

عمران صلاحی

من یک ضد انقلابیم!

من ضدِ انقلابم
من عاشقِ اراذل و اوباشم
من دوستدارِ اشرارم
من جانیان و راهزنان را
بسیار دوست دارم
مُزدور و سر‌سپرده‌ی بیگانه‌ام
من دوستدارِ خائنِ بالفطره، «حیدر»م
وقتی
حیدر عمو اوغلیِ خدا‌نشناس
در گُنبدِ امام رضا برق می‌کشد
من کِیف می‌کنم
وقتی جنابعالی
از انقلاب
معنایِ دیگری داری
من ضدِ انقلابم، آری!

ستار‌خان
این لاتِ کوچه‌گردِ یکه‌بزن را
بسیار دوست دارم
اما ز شیخِ نوری
این مردِ انقلابی
این چهره‌ی مبارز
بیزارم
من دوستدارِ روزبهِ خائنم
با حرف‌هایِ خائنانه‌ی گُلسرخی
من عشق می‌کنم

آری، انگار این‌جور است!
من آدمِ خطرناکی هستم
رذلم، شَرَف ندارم، پستم
رندم، شرابخوارم، مستم
دیگر به راهِ راست هدایت نمی‌شوم
با شیطان همدستم
گویند این لعین
یک‌لحظه نیز گوش به فرمان نیست
شیطان اگر جز این باشد
دیگر شیطان نیست!
شیطان
در کارخانه‌ها
ور می‌رود
با چرخ و دنده‌ها
هِی چوب لایِ چرخ گذارد
شیطان
در مزرعه
خوابیده پایِ ساقه‌ی گندم
تا بچه‌هایِ آدم را
بارِ دگر فریب دهد

گویند جن
می‌ترسد از تلاوتِ بسم الله
اما
سَمپات‌هایِ جن می‌گویند
بسم‌الله
از نامِ جن می‌ترسد!
از بچه‌هایِ شیطان هم
خیلی خوشم می‌آید
از بچه‌هایِ بی‌ادب و بی‌هنر
مخصوصاً از جنابِ علی‌مردان خان
فرزندِ با‌شهامتِ عباس‌قُلی!
خیلی خوشم می‌آید
من با علی رفیقِ صمیمی هستم
با آن علی که حرفِ مادرِ خود نشنید
و رفت و ناگهان
افتاد تویِ حوض
گویی
با ماهیِ سیاهِ نترسی قرار داشت

بگذار بیش‌تر
خود را معرفی بکنم
من خانه‌ای ندارم، اما
لعنت بر آن‌کسی که بگوید بیکارم
من
شغلم تحصن است
خشمم اضافه‌کار است
مُزدم...
باروت و سُرب!
تا خرخره
در باتلاقِ قرضم
با این حساب
از مُفسدینِ فی‌الارضم
قلبم
در قوریِ شکسته‌ی گُل‌نقشی
دَم کرده خون و ریخته تویِ دو استکان
در چشم‌هایِ من
در سینه‌ام
سازِ شکسته‌ای است
آویخته به دیوار
خاموش و در خیالِ مخالف نواختن...

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر |

تنها یک راه  برای رهایی ایران موجود است  و آن  سرنگونی رژیم  سرمایه داری جمهوری اسلامی  و انقلاب سوسیالیستی

iranima@hotmail.com


منصور اسانلو رئيس هيأت‌‏مديره سنديكاي كارگران شركت واحد عصر امروز ـ سه‌‏شنبه، 28 آذر، "آزاد!" شد.   

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

آیا کدام رفتار برای 30 میلیون زن ایرانی درست است؟  اجبار چادر به تن و  مقننه بر صورت  و روسری بر سر  و یا  درود  بر  انتخاب آزادگی و انتخاب بی حجابی  برای تمام زنان ایران ؟ -تابستان می آید و همراه خورشید سوزان ، کباب کردن زنان کشورمان روی منقل سوزان قوانین ضد زن ستیز افزایش می یابد. هر زن آزاده و آشنا بر حقوق اجتماعی خود می داند که حق او است که در تابستان بر حسب ضرورت بر علیه گرما لباس کوتاه و نازک و با رنگ باز برتن کند. زیرا پوش و لباس برای هر فصلی مختلف و حداقل باید سه نوع لباس را در سال بر تن کرد. در کشورهای گرم سیر ، مانند ایران که گرمای تابستان بالای 40 درجه می باشد ... ادامه مطلب » »

کوس رسوایی  جرج دبلیو بوش را بر بام کاخ سفید زدند-شیردل  - جمعه 27 آپریل ، هفتم اردیبهشت- واشنگتن – خبرگزاری  آسوشیدت پرس – " بوش از همان آغز کار رئیس جمهوری چاکری و نوکر منشی افراد را به خود بیشتر از فهم و کاردانی تشخیص داد " این گفته یک سیاستمدار بورژوا و منقتد به نام  " پال لایت " است.اما آنچه را خبرگزاری آسوشیدت پرس از زبان یک سیاست ساز و سیاست باز بیان می کند ، دروغی بیش نیست ،اگر از جمله بالا آن طور فهمیده شود که بوش ... ادامه مطلب » »

نگرانی همسر غلام حسین الهام سخنگوی دولت از کودتای مخملی علیه احمدی نژاد یا دعوای  جنگ قدرت برای  غارت مردم  تحت لوای " اتحاد ملی "-انگولک در آفتاب نیوز - همسر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم با گذشت فقط یک ماه از دستورات خامنه ای  حرام زاده درباره «اتحاد ملی»، بار دیگر حملات شدید خود علیه منتقدان کوتوله سیاسی محمود احمدی‌نژاد را از سر گرفت. فاطمه رجبی که به سیاق گذشته در یکی از سایت‌های حامی دولت قلم  کارایی کرده‌ است این‌بار منتقدان احمدی‌نژاد را به مقدمه چینی برای انجام «کودتا»! علیه او نام آورده استفاطمه رجبی در ابتدای مقاله  خود با طرح این ادعا ... ادامه مطلب » »

تلاش دولت آمریکا در خشکاندن باتلاق خاورمیانه ، ایران هدف بعدی – نوید دانشی – بیست چهار آپریل دوهزار هفت -هما نطور که همگی اطلاع داریم دولت آمریکا  بعد از واقعه یازده سپتامبر دوهزار یک میلادی  تعرض وسیعی را در تمامی زاوایای اجتماعی سیاسی و  ایدولوژیکی را  تحت نام مبارزه با تروریسم در دستور کارش گذاشته است . و در ادامه همین تعرض است که با حمله نظامی و تجاوز و اشغال نظامی دو کشور افغانستان و عراق را به پیش برده  و در پی گسترش آن به ایران می باشد. اما گسترش دامنه این جنگ  با در نطر گرفتن اوضاع فعلی منطقه و صف بند یهای جهانی  و همچنین  اوضاع داخلی دولت ایران،  با شرایطی متفاوت از اوضاع قبل ار حمله به افغانستان و عراق  روبرو شده است.  ولی از زاویه منافع  ایجاد امپراتوری بی چون و چرای آمریکا، هدف و خواسته های سرمایه داری آمریکا کماکان همان است که بوده،  یعنی تغیر رژیم  ایران.  در این نوشته سعی بر آن است ... ادامه مطلب  » »

تقسيمات كشوري، سوژه ناآرامي گسترده در اقليد و فردوس- 4 اردیبهشت 1386 - خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: موضوع الحاق شهرستان فردوس به استان خراسان جنوبي و الحاق بخش خسرو و شيرين به شهرستان آباده استان فارس، ناآرامي‌هاي گسترده‌اي را در سه، چهار روز گذشته در پي داشته است.
.. ادامه  مطلب » »
این کیست؟ – شیردلدوشنبه سوم اردیبهشت 23 آپریل - این کیست در عکس که چهرة یک هیولا را دارد. و قیافه نفرت انگیز و طرز نگاه او به مانند اس اس های نازی می باشد که در درندگی و کشتار مردم بیرحم و سنگدل است. این چهره نمونه کپی شده از قاتلین تاریخ چون هیتلر، موسیلینی، نیکسون، ریگان، بوش و دیگر آدم کش هایی که از کشتار انسان و ریختن خون لذت می برند، می باشد... ادامه  مطلب » »

فرخنده باد  اول ماه مه!

زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان!
اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی پرولتاریای سراسر جهان در پیکار با بورژوازی است، در پیکار بخاطر رهائی ده ها و صد ها ملیون زحمتکش از گرسنگی و بینوائی و ستمدیدگی است. در این پیکار دو جهان متضاد دربرابر هم ایستاده است: جهان سرمایه و جهان کار. جهان استثمار و بردگی و جهان برادری و برابری.  جهان جنگ  و فاشیسم. جهان  صلح و آزادی.
جشن اول ماه مه درزمانی برگزار میشود که رژیم سرمایه داری  و ضد کارگری جمهوری اسلامی همچنان به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان تعرض میکند و در مقابل جنبش توده ای و دموکراتیک مردم ایران خود را ضعیف می بیند. طبقه کارگر از کلیه حقوق اجتماعی  خویش محروم است، قانون کار، بیمه اجتماعی ... ادامه مطلب » »


دانشجویان هوشیار تر از آن بودند و ترقند آنان به کار نیامد و با اعتراض عظیم دانشجویان متحد ، مجبور به رفتن به مسجد دانشگاه شدند . آنروز  دانشجویان در فضای باز دانشگاه سرود یار دبستانی را خوانده و دست به راهپیمایی زدند . سپس در مقابل در سالن  آمفی تاتر فشار آورده و خواهان ... ادامه مطلب » »

سایت ایرانی ما خواهان آزادی فوری کیوان انصاری ، سعید درخشنده و ابوافضل جهاندار از فعالین دانشجویی می باشد- شیردلشنبه اول اردیبهشت 86  ، 21 آپریل 07- "درست 9 ماه پیش مهرماه  بود  و به خاطر می آورم  که  زباله های متعفن میخواستند  برای از بین بردن جنبش دانشجویی و منحل کردن تشکل دانشجویی  در سالن آمفی تاتر دانشگاه پلی تکنیک جمع شوند. ارتجاع مذهبی مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، محسن قمی، نماینده  سگ علی خامنه ای که خود را صاحب دار تمام دانشگاه ها می دانست و  ملای دیگر نماینده مجلس خمرگان کوشش نمودند که با فشار بر دانشجویان توسط لباس شخصی ها و بسیجیان از تریبون دانشگاه استفاده نموده و بتوانند پاکسازی دیگر از نوع انقلاب فرهنگی دوم  و آوردن اوباشان و لمپنها به دانشگاه ، کار و فعالیت اتحادیه های دانشجویی را به پایان برسانند.  »»


نیروهای نظامی آمریکا و نیروهای مسلح عراقی می باشد و اضافه کردن نیرو ،کمکی به تغیر شرایط نخواهد کرد." بوش در مصاحبه مطبوعاتی در " اوهایو " می گوید : بودن ما در عراق لازم است.

دموکرات ها شکست نظامی آمریکا را رسما اعلام کرده ، اما بوش خواهان ماندن سربازان اشغالگر آمریکایی در عراق می باشد -خبرگزاری فرانسه - روز 30 فروردین 86 ، 19 آپریل 07  " هاری رید " رهبر دموکرات و نماینده آنان در سنای آمریکا اعلام کرد که ما در جنگ در عراق شکست خورده  و همچنین فرستادن نیروی نظامی اضافه به عراق ،صلحی را در عراق نخواهد اورد. "رید "این سخنان را در روز پنجشنبه  در واشنگتن بیان کرد و در ادامه گفت : " با توجه به کشتار جمعی وسیع و بی سابقه در عراق اتفاق افتاده ،نشان از آن است که اوضاع به صورت کامل خارج از کنترل

دسیسه های امپریایست آمریکا برای بر پایی جنگ دیگر در خاورمیانه بر علیه ایران – شیردل - 28 فروردین ، 18 آپریل - سفر بلر به منطقه خلیج فارس و  شرکت در نشست اقتصادی در یکی از کشورهای شیخ نشین ، اولین گام برای تحریک کشورهای عربی بر علیه ایران بود و  آمدن و رفتن چند باره کند الیزا رایس به خاورمیانه  و همچنین فعالیت دموکراتهای انتخاب شده  در آمریکا توسط رئیس کنگره آن ...ادامه مطلب » »

یانکی گورت را در عراق گم کن و هرچه زودتر فرار را برقرار-خبرگزاری آسوشیدت پرس- بغداد- روز دوشنبه 27 فروردین، برابر 16 آپریل-سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در  روز دوشنبه  در عراق اعلام نمود که هفت سرباز آمریکا از پای درآمده اند. دو نفر از سربازان در ایالت انبر ، یک سرباز آمریکایی در جنوب بغداد توسط انفجار بمب به هوا پرواز کرده است و بسختی می توان قطعات جسد او را جمع آوری کرد و سرباز دیگری در آن منطقه اما در محله دیگر جان داده است. یک سرباز در هنگام گشت از پای درآمده است و دو سرباز دیگر روز شنبه  توسط انفجار بمب در منطقه فلودچا تکه و پاره شده اند.

شعار صلح با نان و آزادی بهم  جوش میخورد  و مبارزه برای صلح یک مباره طبقاتی در تمامیت دفاع از خاک کشور و اتحاد خلقهای کشورمان پیوند خورده است –  26 فروردین – سایت ایرانی ما – شیردل- جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه مازندران  که تعداد آنان بالغ بر 500 نفر می باشد به خاطر ربودن یکی از هم دانشگاهی های خود  که نام او بیژن صباغ و از فعالین جنبش دانشجویی می باشد ، بوسیله نیروهای آدم ربای رژیم جمهوری اسلامی ...ادامه مطلب » »

چشمهای بینا در جستجوی جاسوسان – سایت ایرانی – 16 آپریل 2007 -رفقای سایت ایرانی براین باورند که رادیوی فردا و سایت آن ، دستگاه تبلیغاتی امپریالیست آمریکا و توسط مامورین سازما ن سیا گردانده می شود . رژیم بوش و سردمدارن کاخ سفید مبالغ هنکفتی برای تبلیغات سیاسی بر علیه ایران پرداخته و سلطنت طلبان یکی از ایادی می باشند که به طور مستقیم و علنی از طرف آمریکا حمایت مادی می شوند. این دار و دسته میراث خوار استعمار ، سنت آنان کودتای نظامی، آدکشی ، دزدی، قاچاق مواد مخدر، دزدین میراث فرهنگی ایران شامل مجسمه ، کتیبه ،  کتاب، قالی ، کارهای دستی صنعت گران، ابزار موسقی، ابزار های کار دردوران  ... ادامه  مطلب » »

تاکید برادعی بر خارمیانه عاری از سلاح اتمی –بی بی سی- 15 آوریل 2007 - محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواهان 'خاورمیانه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی' شده و گفته این منطقه ای است که اسرائیل و ایران نیز در آن عضویت دارند.آقای البرادعی که در ادامه سفر خود به کشورهای عربی در اردن به سر می برد، روز یکشنبه پانزدهم آوریل پس از دیدار با ملک عبدالله، پادشاه اردن، به انتقاد ضمنی از اسرائیل پرداخت و گفت "اسرائیل نیروی بازدارنده  ...ادامه مطلب » »

مزدوران بومی و اشغالگران خارجی در انزوای کامل در عراق به سر می بروند و جایی برای پنهان شدن ندارند – سایت ایرانی ما-  13 آپریل 2007 - اعضای حکومت پوشالی عراق ، نمایندگان مزدور  مجلس آن کشور و ژنرال های آمریکایی می توانند سوراخ هایی پیدا نموده و درآن پنهان شده و یا سرنوشت آنان به مانند جنگ ویتنام ختم  و عاقبت از پنجره توالت آخرین طبقه سفارت آمریکا خود را به پشت بام رسانده و به بالگرد آویزان شوند. شاید روزی نیروهای مهین پرست ... ادامه مطلب  » »

"  آپریل ، آپریل " - سایت ایرانی ما -12 آپریل 2007 -می گویند که اعلام دست یابی به  غنی سازی اروانیوم توسط رژیم جمهوری به دروغ ماه آپریل تبدیل شده است . و به نظر رفقای سایت ایرانی ما که بنا بر ادعای سایت بی بی سی و همچنین اخبار منتشر شده در شامگاه روز دوشنبه 20 فروردین و در ادامه آن در روزهای دیگر انتشار یافت شایعه دروغ بودن دستیابی به اورانیوم غنی شده یا کک زرد بیشتر گسترش یافت و وزیر خارجه روسیه سرگئی لواروف هم آنرا یک لاف بزرک نامید و  "محمد ابرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی که بازرسانش بر فعاليت تأسيسات نطنز نظارت دارند به خبرنگاران گفته  ... ادامه مطلب » »

 که می تواند این پاسخها برای بسیاری از خوانندگان ما جالب باشد و از طرف دیگر، خوانندگان ما را با برخی مقوله ها آشنا می سازد که تاکنون از جانب سایر سازمانهای سیاسی اپوزیسیون انقلابی به آن پرداخته نشده و یا توجه لازم به آن مبذول نگردیده است. این است که نخست به درج نامه این دوستان مبادرت می ورزیم و سپس موشکافانه به مسایل مطروحه پاسخ می دهیم. .. ادامه مطلب » »

نظر " توفان " پیرامون خلیج فارس و نام ایران – پس از انتشار مقاله " مقوله ایران و جمهوری اسلامی " رفقایی به انتقاد از این مقاله پرداخته و مضمون آن را دارای رنگی ناسیونالیستی دانستند . ما از این که نظریات حزب ما تا به این درجه مورد علاقه و بررسی قرار گرفته و طرف توجه  واقع می شود ، حقیقتاً مسروریم . ما پس از مطالعه منتقدین برآن شدیم که پاسخ این دوستان را در نشریه " توفان " بدهیم ، زیرا که احساس می کردیم

آورده  تا آنها یک پله بالاتر روند و دست بالا را داشته باشند. مهم نیست که این شعار من درآوردی با واقعیت می خواند یا نمی خواند ، مهم این است که بر سر تقسیم مدالهای انقلابی، آنها یک قدم  از دیگران جلوتر باشند. انقلابی کسی نیست که در حرف کلمات قلمبه سلمبه سرهم کند، انقلابی کسی است که در درجه اول واقعبینانه و جسورانه به واقعیت ها دور و برش به نگرد و براساس تحلیل علمی در جهت حل تضادهای اجتماعی در راستای تکامل تاریخ بکوشد..." ادامه مطلب » » " نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتا شون " -مقاله ای برگزیده از توفان شماره 85 ارگان حزب کار ایران است و  پیشنهاد  می کنیم این مقاله را بخوانید.
"  ... عده  در دنیائی واهی خویش پرسه می زنند و نسبت به همه واقعیت ها بیگانه شده اند. قدرت تشخیص خویش را  از دست داده اند.به چشم و هم چشمی با دکان سیاسی رقیب سیاسی که عکس برگردان خود آنهاست  ، مشغولند. هر روز سرک می کشند تا به بینند رقیب چه شعاری به میدان آ

6 سرباز ارسالی از نیروهای اشغالگر در افغانستان که از کشورهای عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی به عراق فرستاده شده اند، خوشبختانه از پای در آمده اند- سایت ایرانی ما- یکشنبه 9 آپریل 007-هنوز معلوم نیست که 6 سرباز از پای در آمده ، در کدام منطقه در افغانستان در دام تله های انفجاری از طرف کدام گردان  نیروهای  طالبان قرار گرفته و این سربازان از کدام کشور ها می باشند؟ ولی عاقبت ما اطلاع حاصل کردیم که 6 سرباز از نیروهای نظامی ارسال شده از کشور کانادا می باشند... ادامه مطلب »  »

پیآمدهای سیاست تجاوز به ایران - جنگ شیعه و سنینقل از توفان 85 ارگان حزب کار ایران – فروردین 86 –روشن است که کشورهای منطقه هیچکدام نفعی در تجزیه عراق ندارند. عراقی که میان کردها، سنیها و شیعیان تقسیم شود توازن منطقه را چنان برهم زده و وضعیت سیاسی را چنان غیر قابل محاسبه خواهد کرد که پیآمدهای آن را از هم اکنون نمی توان بطور روشن پیش بینی کرد. ترکیه با پیدایش جمهوری کردستان در مرز جنوبی اش بطوریکه بر چاههای نفت شمال عراق دست پیدا کند ...ادامه مطلب » »

محل کنسولگری داشته و بعدازظهر آن روز از شهر اربیل مستقیما به تهران پرواز می کند.
اتهام امپریالیست آمریکا به 5 دستگیر شده رژیم جمهوری اسلامی بنابرگفته گیت آنست که : " آنان پول و اسلحه و آموزش نظامی برای شورشیان شیعه عراق تهیه می کردند."
نماینده دولت جمهوری اسلامی ادعای آمریکا را رد نموده و گفت : "  این 5 نفر تنها برای وظایف کنسولگری در آنجا به کار مشغول بوده اند."
گیت در ادامه صحبتهای خود گفته : "  از مذاکره با ایران آن نظر را نمی توان بدست آورد ، که 5 دستگیر شده آزاد گردند. "   
مذاکره در باره دستگیرشدگان ایرانی در عراق - واشنگتن- خبرگزاری آسوشیدت پرس ، جمعه 6 آپریل  -  بعد از آزادی 15 سرباز انگلیسی توسط ایران ، حرکت دیگری آغاز شده برای آزادی 5 دستگیرشده ایرانی در عراق. اعلام این خبر توسط رابت گیت وزیر جنگ آمریکا در مقابل مطبوعات بیان کرده است. مذاکراتی در حال انجام گرفتن است، تا نماینده ایران با دستگیرشدگان که در زندان نیروهای نظامی آمریکا می باشند ، تماس و گفتگو کنند.
در ماه ژانویه 5 ایرانی در کنسولگری ایران در شهر اربیل توسط مامورین ویژه سازمان سیا و نظامیان امریکایی  دستگیر و به جای نا معلوم برده شدند . سر کنسولگر قبل از حمله مامورین سازمان سیا اطلاع از حمله به

ماجرای  عشق بازی کندلیزا با منوچهرجان و بقیه داستان را خودتان حدس بزنید

همه چیز را می شود باور کرد، این یکی را هیچکس!؟-خبرگزاری فرانسه – روز 5 شنبه 5 آپریل 2007 ساعت 17:42وزیر خارجه آمریکا " کندالیزا رایس  " برای ملاقات منوچهر متکی وزیر خارجه ایران آماده است.این ملاقات برای تبادل نظر برای کنفرانس منطقه ای که در ماه مه  با شرکت وزیر خارجه عراق و وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق می باشد ، پیشنهاد داده شده است.اعلام ملاقات توسط سخنگوی رایس " سین مک کمک " در روز سه شنبه بیان شده است." اگر موضوع مهمی مورد نظر باشد و بخواهد صحبت کند ، از فرصت بدست آمده استفاده خواهد نمود." یکی از موضوع های گفتگو اتهام آمریکا به ایران است ، که آن کشور شورشیان را با اسلحه مسلح می کند.

کشتن سربازان اشغالگر آمریکایی و انگلیسی ، به راحتی  کشتن پشه برای مردم عراق می باشد- خبرگزاری آلمان – بغداد -در جنگ تجاوزگران و انفجار بمب های تله ای ، پنج سرباز آمریکایی و 4 سرباز انگلیسی از پای در آمدند و علاوه بر آن یک بالگرد نیروهای اشغالگر آمریکایی مورد برخورد موشکهای هدف گیر واقع و  در اثر برخورد موشک به دو تکه تقسیم و سرنگون شد. ژنرال آدمکش آمریکایی ، که رهبری نیروهای تجاوزگر را در شهر بغداد به عهده دارد ، تائید نموده است.... ادامه مطلب » »  

بیانیه ی پایانی جلسه ی  تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور -درس معلمان به رژیم جمهوری اسلامی – اعتصابات معلمان برای خودداری از رفتن سرکلاس  در روزهای  یکشنبه و دوشنبه 26 و 27  -معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد
به نام خداوند جان و خرد
 1386فروردین 10   تهران-  از داد و وداد آن همه گفتید و نکردید     یا رب چقدر فاصله ی دست و زبان است - اخبار مربوط به ضرب و شتم و بازداشت معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ، نه تنها برای ملت بزرگ ایران که برای افکار عمومی جهان تکان دهنده و غیر قابل باور بود . هیچ ملت صاحب فرهنگ و هیچ کشور صاحب تمدن ، منزلت متولیان تعلیم و تربیت خود را آن قدر نازل نمی داند که اجازه دهد دست تعدی به روی آنها بلند شود . ظاهرا وقوع چنین حوادث ناگواری مختص کشور ماست  که داعیه داران اخلاق و معنویتش با ضرب مشت وباتوم و الفاظ رکیک ، معلمان فرزندان خود را به محبس می فرستند و برای ... ادامه مطلب » »

ادامه خبر ها

آرشیو اخبار

 

 
 

به یک زبان نیست به دها زبان دیگر منتشر شده ، نام او افتخار و سمبل اراده پرولتاریاست

به مناسبت هشتادو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر

حزب کار ایران (توفان)

 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

زنان

One Million Strike vs. French Bosses' Privatization `Reform'

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران