iranima@hotmail.com

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


مفهوم مبارزه دموکراتیک و رابطه آن با مبارزه ملی- توفان دیگر در اینترنت از حزب کارایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنگونه که امپریالیست ها جعل کرده اند (3) ، مایکل سیرز-آلبرت کان-کتاب چهارم -برگردان: الف نسیم، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - فصل 23 - آمریکایی های ضد کمینترن - ارثیه باقی مانده از طرف گروه های صد نفری سیاه

توفانالکترونیکی- نشریه الکترونیکی حزب کار ایران -مرداد 1386 -شماره 12

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طورکه بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (2) مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم، برگردان : الف نسیم و تنظیم : رفیق بهمن ادیب - جنگ جهانی دوم

بررسی تاریخ انقلاب  اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوزیکه بوده و نه آنطوریکه که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (1) مایکل سرز - آلبرت کان ، برگردان : الف نسیم -تنظیم : رفیق بهمن ادیب کتاب چهارم - از مونیخ تا سانفرانسیسکو

گزارش سخنرانی پیرامون جنبش مقاومت در عراق در نشست شهر ماینس- نقل از توفان الکترونیکی شماره 11 تیر ماه 1386

نقش رجاله ها و ارازل و اوباش در رویدادهای معاصر ایران- حزب کار ایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (20) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم، تنظیم : رفیق بهمن ادیب- اقدامات در ماه مه

هیجده تیر، هشتمین سالگرد قیام پرشکوه دانشجویی گرامی باد! - حزب کار ایران(توفان)

بازداشت نایب ریس سندیکای شرکت واحد را محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (19 ) - توطئه یزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه ، برگردان : نسیم ، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - قتل در مکزیک

پیوندتان مبارک - همکاری صهیونیستها، نازیستها و مسلمین سابق - حزب کار ایران (توفان)

کودتای " دموکراتیک " امپریالیستی و صهیونیستی را محکوم میکنیم - حزب کار ایران ( توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (18) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم : ستون پنجم در روسیه ، برگردان نسیم - تنظیم از رفیق بهمن عزیز-دادگاه بر علیه ی مرکز ترتسکیستی

مشک آنست که خود ببوید ، نه انکه عطار بگوید - آهنگران و متاع ضد مذهبی اش"

دسیسه چینی در لبنان و فلسطین- حزب کار ایران (توفان)

از کوزه همان تراود که در اوست - بازهم در مورد "مسلمین سابق " - چکیده ای پیرامون نظریات فاشیستی حزب کمونیست کارگری- نقدی از حزب کار ایران (توفان)

دست امپریالیستها از ایران کوتاه باد! - گزارشی از تظاهرات جنبش ضد جهانی شدن سرمایه در آلمان - حزب کار ایران (توفان)

آسیای " وحشی " و غرب " متمدن " - حزب کارایران (توفان)

بیانیه کنفرانس بین الملی احزاب مارکسیست - لنینیست پیرامون نشست جی- 8 در آلمان - حزب کار ایران در گروه احزاب مارکسیست - لنینیست قرار دارد و در آن کنفرانس شرکت نمود - انتشار بیانیه به فارسی از طرف حزب کار ایران (توفان) است. این بیانه در کمپ روستوک ، در گردان اتحاد عمل ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی خوانده شد

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (17) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه-برگردان: نسیم-فصل بیستم پایان - توخاچئفسکی-  تنظیم : توسط رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (16) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی – مایکل سیز،  آلبرت کان  – کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان :  نسیم و تنظیم : رفیق بهمن ادیبآخرین شانس  

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند  (15 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم - تنظیم رفیق بهمن ادیب  -- سفرهوایی به اسلو

توفان شماره 86 ارگان حزب کار ایران منتشر شد

توفان الکترونیکی نشریه دیگر از حرب کار اردیبهشت 86 شماره 9

نظر " توفان" پیرامون خلیج فارس و نام ایران

مصاحبه سایت گزارشگران با رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (14) ، توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی ،مایکل سیز- آلبرت کانِ کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه ، برگردان: الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب

Toufan`s Statments-Erklaerung der Partei Arbeit des Iran (Toufan) ueber die Plaene der USA im Mittleren Ostenten- Stoppt den Krieg !-Keine Sanktionen, kein Bomben auf den Iran !

توفان شماره 85 منتشر شد-مقاله های  توفان راهنمای مبار ین انقلابی کمونیست و همچنین  درست ترین تحلیلگر در مسائل روز ایران و جهان می باشد- زبان توفان گویا و هر کسی با کمترین شناخت از فرهنگ سیاسی  مارکسیست - لنینیست  آنرا می فهمد و خواندن آن آموزشی برای فراگیری علم مارکسیست - لنینیست است.

گزارش تظاهرات ضد جنگ، در آمریکا، کانادا و اروپا -حزب کارایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (13) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم و تنظیم رفیق بهمن ادیب -فصل نوزدهم -روزهای تعیین کننده ، جنگ به سوی غرب کشیده میشود

توفان الکترونیک شماره 8 متشر شد، نشریه دیگر از حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طوری که بود و نه آنطوری که  امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (12 ) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان نسیم  و تنظیم : رفیق بهمن ادیب

 

  نقش دول سنی مذهب متحد آمریکا در فشار به ایران در منطقه- برگزیده از توفان 84 ارگان حزب کار ایران 

سیاست راهبردی امپریالیست آمریکا در منطقه پس از شکست در انتخابات اخیر- برگزیده از توفان شماره  84 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری  که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (11)- توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم  در روسیه -برگردان: الف نسیم  ، تنظیم از رفیق  بهمن ادیب

Stop the war! No sanctions, no bombs against Iran-www.toufan.org

توفان 84 منتشر شد - (توفان) ارگان حزب کارایران

توفان الکترونیکی شماره   7 - نشریه دیگر از حزب کار ایران( توفان)

 

عمران صلاحی

من یک ضد انقلابیم!

من ضدِ انقلابم
من عاشقِ اراذل و اوباشم
من دوستدارِ اشرارم
من جانیان و راهزنان را
بسیار دوست دارم
مُزدور و سر‌سپرده‌ی بیگانه‌ام
من دوستدارِ خائنِ بالفطره، «حیدر»م
وقتی
حیدر عمو اوغلیِ خدا‌نشناس
در گُنبدِ امام رضا برق می‌کشد
من کِیف می‌کنم
وقتی جنابعالی
از انقلاب
معنایِ دیگری داری
من ضدِ انقلابم، آری!

ستار‌خان
این لاتِ کوچه‌گردِ یکه‌بزن را
بسیار دوست دارم
اما ز شیخِ نوری
این مردِ انقلابی
این چهره‌ی مبارز
بیزارم
من دوستدارِ روزبهِ خائنم
با حرف‌هایِ خائنانه‌ی گُلسرخی
من عشق می‌کنم

آری، انگار این‌جور است!
من آدمِ خطرناکی هستم
رذلم، شَرَف ندارم، پستم
رندم، شرابخوارم، مستم
دیگر به راهِ راست هدایت نمی‌شوم
با شیطان همدستم
گویند این لعین
یک‌لحظه نیز گوش به فرمان نیست
شیطان اگر جز این باشد
دیگر شیطان نیست!
شیطان
در کارخانه‌ها
ور می‌رود
با چرخ و دنده‌ها
هِی چوب لایِ چرخ گذارد
شیطان
در مزرعه
خوابیده پایِ ساقه‌ی گندم
تا بچه‌هایِ آدم را
بارِ دگر فریب دهد

گویند جن
می‌ترسد از تلاوتِ بسم الله
اما
سَمپات‌هایِ جن می‌گویند
بسم‌الله
از نامِ جن می‌ترسد!
از بچه‌هایِ شیطان هم
خیلی خوشم می‌آید
از بچه‌هایِ بی‌ادب و بی‌هنر
مخصوصاً از جنابِ علی‌مردان خان
فرزندِ با‌شهامتِ عباس‌قُلی!
خیلی خوشم می‌آید
من با علی رفیقِ صمیمی هستم
با آن علی که حرفِ مادرِ خود نشنید
و رفت و ناگهان
افتاد تویِ حوض
گویی
با ماهیِ سیاهِ نترسی قرار داشت

بگذار بیش‌تر
خود را معرفی بکنم
من خانه‌ای ندارم، اما
لعنت بر آن‌کسی که بگوید بیکارم
من
شغلم تحصن است
خشمم اضافه‌کار است
مُزدم...
باروت و سُرب!
تا خرخره
در باتلاقِ قرضم
با این حساب
از مُفسدینِ فی‌الارضم
قلبم
در قوریِ شکسته‌ی گُل‌نقشی
دَم کرده خون و ریخته تویِ دو استکان
در چشم‌هایِ من
در سینه‌ام
سازِ شکسته‌ای است
آویخته به دیوار
خاموش و در خیالِ مخالف نواختن...

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر |

 تشکیل کارزار وسیع و سازمان یافته برای سرنگونی مسلحانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران  و انقلاب سوسیالیستی

iranima@hotmail.com


 

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 


دفتر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد هم تا کنون در مورد این حمله اینترنتی، اظهارنظری نکرده است.حمله به سایت های اینترنتی در اعتراض به سیاست ها و اظهارنظرهای افراد، گروه ها و کشورها بی سابقه نیست و تا کنون بارها اتفاق افتاده است.فوریه سال پیش، در جریان چاپ کاریکاتورهایی از پیامبر مسلمانان در یک روزنامه دانمارکی، حدود هزار وب سایت دانمارکی در اعتراض به این اقدام مورد حمله خرابکاران اينترنتی (هکرها) قرار گرفت.

حمله اینترنتی به سایت سازمان ملل متحد- بی بی سی - خرابکارهای اینترنتی به وب سایت دبیر کل سازمان ملل متحد حمله کرده و شعارهایی علیه سیاست های آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه منتشر کردند.بخش مربوط به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل که تنها چند ماه است در این سمت فعالیت می کند، آماج حملات هکرها قرار گرفت.اعتراض اینترنتی علیه سیاست های آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه بارها تا کنون اتفاق افتاده است. در جدیدترین حمله معترضان، شعارهای ضد جنگ نیز در این سایت اینترنتی منتشر شد.این حمله اینترنتی اوائل روز یکشنبه صورت گرفت و هکرها پیام "صلح برای همیشه، نه جنگ" را در سایت بان کی مون قرار دادند.بخش مربوط به بیانیه های سازمان ملل متحد نیز از حملات اینترنتی در امان نماند و پیام هایی نیز در این بخش منتشر شد.هنوز مشخص نیست که چه فرد یا گروهی دست به این کار زده اند و


 دوهزارو هشت کلیه عملیات نظامی در عراق منهای مبارزه همه جانبه با تروریسم !! پایان پذیرد. و از طرف دیگر چگونگی "مقابله" با برنامه های دولت جورج بوش برای به انحراف کشاندن افکار عمومی آمریکا – و مهار کردنش در چهارچوب نظم بورژوازی حاکم-  بطور عام و پایه های وسیع ضد جنگ این حزب بطور خاص، میباشند1*...ادامه مطلب » »  

بحث در سنای آمریکا :خروج ازعراق یا حمله به ایران !! -  در تاریخ هفده و هیجده جولای  دوهزار هفت، سنای آمریکا بحث 24 ساعته ای را بطور ممتد به پیش برد. نمایندگان جناح های مختلف امپریالیسم آمریکا در دالان قدرتشان سراسیمه از وخامت اوضاع خاورمیانه و روند جنگ در عراق که خواب را از چشمانشان ربوده است شب را به صبح گذراندند. تم اصلی این جلسه از سوئی  پافشاری اکثریت سنا- حزب دمکرات- در پرتو گزارشی که قرار است از سوی جنرال پتروس فرمانده ارشد نیروهای نظامی ارتش اشغالگر آمریکا در اواسط  ماه سپتامبر در جمع بندی از اثرات سیاست افزایش نیروی نظامی آمریکا در عراق، بیرون آید، از قرار گذراندان لایحه ای بود که در آن  زمان مشخصی را برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق، در ظرف چهار ماه آینده و اینکه حد اکثر تا آوریل


 كه باعث دستگيري آقايان ابراهيم مددي- سيد داوود رضوي- يعقوب سليمي- ابراهيم   همراه دوستش گرديد. بعد ازپي گيرها مشخص شد كه پنج نفراز اعضاء دستگير شده در كلانتري147 نارمك به سر مي برند و آقاي ابراهيم گوهري به مكان نامعلومي برده شده است. در ادامه مشخص شد اعضاء دستگيرشده امروز جمعه ساعت13 از كلانتري147 نارمك مستقيماً به زندان اوين منتقل شده اند.
در پيگيريهاي مستمر امروز ساعت 30/17 باخبر شديم كه آقاي طاهر صادقي توسط ماموران پليس امنيت در روز 18/5/86 به خاطر همبستگي و دلجويي از خانواده منصور اسالو به آنجا مراجعه كرده بود دستگيرو به همراه اعضاء دستگير شده سنديكا به زندان اوين منتقل شده است.
سنديكاي كارگران شركت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
19
امرداد 1386

 سنديكاي كارگران شركت واحد : فعالین بازداشت شده سندیکا به زندان اوین منتقل شدند-اطلاعيه سنديكاي كارگران شركت واحد :  :پيرو فراخواني كه از طرف فدراسيون جهاني كارگران حمل ونقل(ITF) و كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري (ITUC) براي 18 مرداد ماه در رابطه با همبستگي جهاني با منصور اسالو و محمود صالحي اعلام نموده بود، سنديكاي كارگران شركت واحد در نظر سنجي كه انجام داد تصميم گرفت جهت همبستگي با منصور اسالو و محمود صالحي و دلجويي از خانواده منصوراسالو كه طي بازداشت يك ماهه هيچ گونه اطلاعي از سرنوشت ايشان نداشتند فراخواني جهت مراجعه به منزل ايشان جهت تقدير و قدرداني از خانواده ايشان بدهد. بعداز اعلام فراخوان كه براي روز پنجشنبه مورخ 18/5/86 تعيين شده بود به دليل اينكه كارگران شركت واحد در دو شيفت فعاليت مي كنند و به خاطر اينكه در امور جابجايي مسافران خللي ايجاد نشود از ساعت 10 صبح تا 7 بعد ازظهر جهت همراهي اتحاديه هاي كارگري فوق الذكر به منزل آقاي منصور اسالومراجعه نمايند.صبح همان روز هنگام حضوراعضاء سنديكاي كارگران شركت واحد با تعداد زيادي از مامورين پليس امنيت مواجه مي شوند


از کارزار جهانی برای آزادی "محمود صالحی" و "منصور اسانلو" حمایت کرده اند.کمیته های همبستگی با کارگران ایران در کشورهای استرالیا، کانادا، نروژ، سوئیس، فرانسه و شهرهای کلن، فرانکفورت، هانوفر و هامبورگ در آلمان و همچنین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى نیز در بیانیه مشترکی ضمن اعلام شرکت در این حرکت جهانی از تمامی کارگران و مردم آزادیخواه درخواست کرده اند تا در مبارزه جهانی برای آزادی 2 رهبر سرشناس جنبش کارگری ایران شرکت نمایند.

حمایت گسترده نهادها و تشکلهای کارگری در داخل و خارج ایران از روز جهانی اقدام برای آزادی"محمود صالحی" و "منصور اسانلو"- پیام - بنا به فراخوان کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری  و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، روز پنجشنبه 9 ماه اوت مصادف با 18 مرداد ماه به عنوان روز جهانی اقدام برای آزادی "محمود صالحی" و "منصور اسانلو" انتخاب شده است.شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری متشکل از اتحاد کميته های کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، انجمن فرهنگی حمايتی کارگران، جمعی از فعالان کارگری و گروهی از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه های ايران با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از این کارزار جهانی بر شرکت در این حرکت تاکید کرده اند.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و جمعی از کارگران ایران خودرو نیز در بیانیه های جداگانه ای


تظاهرات با سخنرانی مهشید از فعالین س ژ ت آغاز شد. وی گفت «شما که صدای ما را می شنوید، می خواهیم شما را از جنایات عظیمی که در ایران جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است با خبر کنیم. هزاران زن و مرد آماج قتل عام هایی هستند که رژیم ایران طی چند روز گذشته به آن دست زده است.  تا همین امروز که در این جا هستیم دهها نفر بر چوبه های دار در مراکز شهر های ایران حلق آویز شده اند. هم اکنون بیش از 4000 نفر حکم مرگ گرفته اند. این زنان و مردان  چشم امید به همه انسانهای آزادیخواه جهان دارند. آنها در انتظارند که ما با اعتراضات گسترده مان نگذاریم جمهوری اسلامی به قتل عام زنان و مردان ادامه دهد... ادامه مطلب » »

گزارشی از تظاهرات ایستاده در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس در اعتراض به دستگیری فعالین کارگری و سرکوب های اخیر در ایران-ديروز 9 آگوست 2007 ساعت 1 بعداز ظهر تظاهراتی در شهر پاریس در مقابل  سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. این تظاهرات در ادامه هفته اعتراضی 4 تا 11 آگوست در ارتباط با دستگیری فعالین کارگری انجام شد تظاهرات امروز به فراخوان کنفدراسیون جهانی سندیکاها و فدراسیون  بین المللی حمل و نقل در بیش از 30 کشور حهان برگزار شده است. این تطاهرات در شهر پاریس به دعوت سندیکای کارگری س ژ ت و حمایت دیگر سندیکاهای کارگری مانند FO  و CFDT  در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد این تظاهرات ها هم زمان شد با موج اعدام های  اخیر در شهرهای مختلف ایران و هم چنین مجموعه اعتراضات ایرانیان خارج کشور نسبت به این اعدام های بی رویه وحشیانه در این آکسیون اعتراضی بیش از 100 نفر زنان و مردان ایرانی و فرانسوی شرکت داشتند.  اغلب تشکلات سیاسی فعال در پاریس در این آکسیون شرکت داشتند. تعدادی از زنان ایرانی، تصاویر متعددی از اعدامهای اخیر  را در معرض نمایش قرار داده بودند. قبل از شروع تظاهرات حدود ساعت 12 سه تن  از فعالین سندیکای س ژ ت به سفارت جمهوری اسلامی رفتند و تقاضای دیدار با سقیر را کردند. مسئولین سفارت اعلام کردند که آنها نمی توانند سفیر را ملاقات کنند. در نتیحه تقاضا کردند که نامه آنها به سفیر داده شود، آنها از دریافت نامه هم امتناع کردند و به فعالین س ژ ت گفتند که آنها می توانند نامه شان را از طریق پست به سفیر ایران در پاریس ارسال کنند!!


شلوار برای جشن نامزديش از خانه خارج شده بود؛  بازداشت کرده اند، با اعلام اين مطلب افزود که متهمان را تحت شديدترين شکنجه ها قرار داده و آنها را وادار به اعترافات دروغين می نمايند. ...ادامه مطلب » »

پیگرد پلیسی، پرونده سازی جعلی،  شکنجه برای اقرار گیری،  عدام ، سنگسار زنان و اعدام جوانان معترض و آگاه ، یکی از شغل آخوند ها ی آدمکش به نام " قاضی "  در دستگاه ظلم کاری رژیم ملایان می باشد-گزارشی از شکنجه زندانیان موسوم به ارازل و اوباش -  اکثر پرونده های متهمان با عنوان “اراذل و اوباش”، در شعبه ۷ دادياری استان تهران به رياست قاضی نمازی رسيدگی می شود. مادر يکی از بازداشت شدگان طرح ارتقای امنيت اجتماعی(برخورد با اراذل و اوباش) که فرزندش را زمانی که برای خريد کت و

جنگهای اتمی گذشته دلیل خوبی برای حمله به ایران؟-بی بی سی- اولیور کم، از شخصیت های مهم در میان نو محافظه کاران آمریکا، اخیرا در روزنامه گاردین، چاپ لندن، مقاله ای نوشت که در آن از حمله اتمی کشورش به دو شهر ناگازاکی و هیروشیما ژاپن در خاتمه جنگ جهانی دوم دفاع کرده و گفته بود همانطور که این حملات ناجی مردم جهان بوده از همین روش نیز باید برای حل بحران هسته ای ایران استفاده شود. عباس عدالت، پرفسورعلوم کامپیوتر و ریاضیات در دانشگاه معتبر امپریال لندن و بنیانگذار "حرکت گروهی علیه تحریم و حمله نظامی به ایران" و مهرناز شهابی، سردبیر اجرایی این تلاش جمعی، در شماره روز سه شنبه (7 اوت)، گاردین به این مقاله پاسخ داده اند... ادامه مطلب » »


 هاي اطلاع رساني در مجموعه ساختمان هاي بهارستان معترض شدند و حدادعادل وعده رفع فيلترينگ را داده بود. شنيده ها حاکي است نمايندگان مجلس براي رفع مشکل خودشان از فيلترشکن استفاده مي کنند.

خود سانسوری حلقه طناب دار  بر دور گردن رژیم سانسورچی جمهوری اسلامی است! - اعتماد : دسترسي کاربران اينترنتي به برخي از سايت ها در وزارت امور خارجه مشکل ساز شده است. گفته مي شود برخي از پايگاه هاي اينترنتي که بيشتر در مورد کارهاي پژوهشي مورد استفاده قرار مي گيرند در دفتر مطالعات سياسي- بين المللي وزارت امور خارجه فيلتر شدند و هر روز به تعداد اين سايت هاي فيلتر شده افزوده مي شود.پيش از اين اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس به فيلتر شدن سايت

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در اصفهان- سایت ایرانی ما -  از طرف پلیس نظام ضد زن اسلامی اطلاعیه ای صادر شده و در آن آمده است: که دختران و بانوان به علت تحریک مردان در معابر عمومی  حق استفاده از سوار شدن دوچرخه نداشته و تنها در پارک زنانه حق سواری از آن مرکب را دارند...ادامه مطلب » »


 مارکسیست - لنینیست ها و رویزیونیست ها است."دوخظ مشی " مقاله ای است ، در باره خط مشی کمونیست انقلابی و خط مشی رویزیونیستی در شوروی و در ایران. این شماره مخصوص توفان پر آموزشترین توفان در دوره عمر دوم خود می باشد و سایت ایرانی ما بار دیگر پشنهاد خواندن آنرا می کند و برای خواندن توفان اینجا را کلیک کنید» »

حزب کار ایران یکی از بزرگترین سند تاریخی جنبش کمونیستی ایران در مقاله ای به " چهل سالگی جنبش مارکسیستی - لنینیستی ایران" در توفان شماره 89 ارگان حزب کار ایران منتشر نمود. هیئت تحریه سایت ایرانی ما و تمام خوانندگان مترقی و انقلابیون کمونیست بسیار خرسند از انتشار این سند می باشند. باید این مقاله را بارها خواند و به تمام انقلابیون کمونیست پیشنهاد نمود. این مقاله اگر به زبانهای  زنده دنیا ، انگلیسی، اسپانیائی، آلمانی ، فرانسه ، روسی ترجمه شود ، کمک بزرگی به جنبش کمونیستی در تمام کشورهای جهان خواهد بود.
"حزب توده ایران چه بود و چه شد" این مقاله هم به نوبت خود ارزش و مقام بزرگی دارد. مقاله "وظایف مبرم و فوری  مارکسیست - لنیست های ایران" در آن مقاله شیوه برخورد باامپریالیسم آمریکا ملاک تمایز میان نیروهای انقلابی و ضد انقلابی ، میان


او می باشند ، بلکه همچنین خواهان آزادی فوری محمود صالحی یکی از مبارزین فداکار و مشهور جنبش سندیکایی هستند...ادامه مطلب » »

18 مرداد را فراموش نکنیم-کارگران جهان  روز  پنجشنبه 18 امرداد را روز همبستگی با منصور اسانلو اعلام نموده اند . سایت ایرانی ما همه ایرانیان داخل و خارج از کشور و همچنین همه هواداران دفاع از جنبش سندیکایی در ایران را فرا می خواند تا در روز  5  شنبه میتینگ، آکسیون و نشستهای مختلفی را در چهار گوشه جهان برای آزادی منصور اسانلو  برپا کنند .در کارزار  وسیع روز 5 شنبه  نه تنها برای آزادی منصور اسانلو اعتراضات انجام خواهد گرفت و خواهان آزدی فوری
17 مرداد، خوشحال باشيم يا غمگين - جواد دليري-... ادامه مطلب


روزنامه را بر اساس نتيجه جلسه هيئت نظارت بر مطبوعات عنوان كرد. وي تاكيد كرد: خود مطلب درباره شعر و ادبيات بود و هيچ مشكلي نداشت. مشكل مطرح شده از سوي هيئت نظارت مشكل اخلاقي فرد مصاحبه شونده است كه ما از سابقه اين فرد مطلع نبوديم.مدير مسئول روزنامه شرق در پاسخ به اين سوال خبرنگار خبرگزاری امنیتی فارس که ...ادامه مطلب » »

روزنامه "شرق" برای سومین بار توقیف شد-روزانه تهران جنوب – خبرنامه اینترنتی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران - مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه‌ي شرق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با تاييد اين خبر اظهار كرد: روزنامه شرق به دستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد. وي علت توقيف اين روزنامه را درج مصاحبه‌اي در صفحه ادبيات اين روزنامه با يكي از نويسندگان خارج از كشور عنوان كرد و گفت:ما موردي در اين مصاحبه پيدا نكرديم اما گفته مي‌شود علت توقيف اين روزنامه به علت چاپ اين مصاحبه بوده است. مهدي رحمانيان همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاری فارس نحوه مطلع شدن از خبر توقيف
دستگيری و ضرب و شتم 270 جوان در يكشب-گزارش ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر -چهارشنبه شب 10 مرداد در يورش وحشيانه اوباشان رژيم به يك باغ در اطراف كرج كه كنسرتی در آنجا برگزار می شد، 270 دختر و پسر جوان دستگير شدند. تحقير، فحشهای ركيك، تهديد به سنگسار و كتك زدن "مفسدين"، الهام گرفته از آيه های قرآن، ورد زبان اين اراذل واقعی بود و اجرا می شد. بسياری از خانواده ها در بيم و هراس از اينكه چرا فرزندانشان بخانه بازنگشته اند آن شب را سپری كردند.  برخی از خانواده ها كه از محل بازداشت بچه ها خبردار شده بودند شب تا صبح را پشت در فرماندهی انتظامی بسر بردند با اين اميد كه خبری دريافت كنند. صبح پنجشنبه همه بستگان در بلواری كه فرماندهی آنجا قرار داشت جمع شدند. حتی به پدر و مادرها نيز نمی گفتند بچه های آنها كجا هستند و چی بسرشان آمده. مردم بسيار بيمناك و خشمگين بودند.  چون می دانستند از اين وحشی ها هر جنايتی و فسادی بر می آيد. همه با هم مشورت می كردند و به يكديگر كمك و دلداری می دادند. ساعت 12 ظهر يك اتوبوس پر از دختران بازداشت شده از باغ فرماندهی انتظامی خارج شد. بسياری از دختران روسری بسر نداشتند و در حاليكه دستانشان را از پنجره اتوبوس بيرون آورده بودند از مردم ...ادامه مطلب » »


عروج جنبش حق طلبانه و سراسری ایران  رژیم را در تنگنا قرار داده است وبااقدامات جنون آمیزی نظیراعدام و شکنجه  و تشدید سرکوبهای اخیر نمی  توان جامعه را  به دوران گذشته راند و بر اراده ملتی که قاطعانه  برای استقرار آزادی و حقوق دموکراتیک و انسانی خود بپاخاسته است و از جان خود مایه میگذارد غلبه نمود. تعرض فاشیستی رژیم به کارگران و دانشجویان و همه مخالفین استبداد در روز های اخیر در شرایطی صورت می گیرد که سران رژیم برای سازش با آمریکا بیتابی میکنند وبرای تحقق این امراز یکدیگر سبقت می گیرند. زمامداران اسلامی که دوردوم مذاکرات با آمریکا در عراق را مثبت ارزیابی میکنند، همزمان به تشدید سرکوب مردم می پردازند تا به امپریالیسم آمریکا نشان دهند که ارتجاع حاکم  کنترل اوضاع را در کف دارد، نه " انقلاب مخملی" چاره کار است و نه امکان تغییر رژیم از طریق تعرض نظامی. سازش با آمریکا و تضمین امنیت رژیم درمنطقه وهمکاری برای حل بحران عراق و افغانستان... سیاست مورد توافق همه جناحهای  درون و بیرون رژیم برای بقای نظام جمهوری اسلامیست. رژیم می خواهد قبل ازعقب نشینی واعطای امتیازات خائنانه  به امپریالیسم آمریکا و قبل از انتخابات مجلس جنبش را به عقب راند و ازاعتراضات احتمالی مردم جلو گیری کند. آمارهای اعدام در ایران رو به افزایش است و پروژه “قتل عام درمانی“ را این مغزهای بیمار بار دیگر از کشوهای میز خویش بدر آورده اند و این امربا نیت ایجاد ترس در مردم صورت میگیرد تا جلوی اعتراضات آنها را بگیرند .  این عمل ضد بشری که انزجار عمومی را برانگیخته است بیشتر نشانه آن است که بانیان چنین اعمالی خود بیماران روانی ای  هستند که باید درمان شوند.جامعه ایران را فقط با نابودی این نظام زالو صفت و مفتخور میتوان درمان کرد. کار دست و پا زدن و سربریدن را این عده دوباره از سر گرفته اند و قصاص اسلامی را که از یهودیان به قرض گرفته اند مجددا اعمال میکنند. آنها بجای اینکه آن علل اجتماعی را که منجر به دزدی و سرقت میگردد بر طرف کنند دست دزد را میبرند که دیگر نتواند کار کند و از این طریق ارتزاق نماید. آنها در زیر نقاب مذهب و منزه طلبی رژیم دزد پرور هستند. دزدی آقازاده ها را پنهان میکنند و دزدی بی پناه ترین و فقیر ترین اقشار جامعه را که نه پول دارند و نه پارتی به سخترین و وحشیانه ترین وضعی پاسخ میگویند تا کسی فراموش نکند که در ایران یک رژیم اسلامی بر سر کار است. آنها علت ها را رها کرده به معلولها چسبیده اند.لیکن رژیم جمهوری اسلامی باسیاست ارعاب و سرکوب و زهر چشم گرفتن از مردم نمی تواند جنبش مردم ایران را درهم شکند. کارگران، دانشجویان، زنان و همه آحاد مردم ایران زیر بارگراز های اسلامی نمی روند و برای یک زندگی انسانی و عادلانه بر شدت مبارزات خود خواهند افزود. سیاست ارعاب و اعدام رژیم محکوم به شکست است. بحران رژیم با این قبیل اقدامات وحشیانه حل نخواهد شد. مردم ایران رژیم بهیمی و ضد بشری جمهوری اسلامی را نمی خواهند و با اتکا به نیروی خویش وصفی متحد این جمهوری کپک زده را همانند سلطنت منفور پهلوی به گورستان تاریخ  خواهد سپرد وجز این نیز نخواهد شد.نقل از توفان الکترونیکی شماره 12 ارگان الکترونیکی حزب کارایران مرداد 86

toufan@toufan.org

www.toufan.org

 موج سر کوب و اعدام برای ارعاب مردم- درهفته های اخیر اجرای احکام اعدام درملا عام شدت یافته است. سعید مرتضوی، دادستان  منفور وضد انقلاب جمهوری اسلامی تهران گفته است "شانزده نفر از اراذل و اوباش دستگيرشده مشهور تهران كه مرتكب، تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربايي شده بودند، اعدام شدند. براي 17 نفر ديگر از اراذل و اوباش نيز درخواست صدور حكم اعدام شده است.". در مشهد نیز هفت تن در ملا عام اعدام شدند...

طنز تاریح این است، رژیمی که خود نماد تمام عیار لمپنیزم، قمه کشی، حامی پس مانده ترین و تحتانی ترین قشر انگلی و خرافی جامعه و سخنگوی رسمی و غیر رسمی جمیع کلاشان و قوادان، رمضان یخی ها، شبان بی مخها، ولگردان و اراذل و اوباش است هر روز تحت عنوان مبارزه با " اراذل و اوباش" و مبارزه علیه " جاسوسان آمریکا"، ممانعت از" انقلاب مخملی" و برای حفظ "نظم و امنیت اجتماعی"، مخالفین و منتقدین جامعه اعم از فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران مستقل، استادان دانشگاهها .... را مورد ضرب وشتم  و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار میدهد و با نمایش اعترافات وشوهای مسخره تلویزیونی بر طبل کنترل بر اوضاع و ثبات و قدرت حکومتی می کوبد. آنجا که لازم آید، افراد بیگناه را در بیدادگاههای فرمایشی محاکمه و به دارمی آویزد و درملا عام بنمایش می گذارد. همه اینها بدین خاطر که امنیت را برای مشتی اقلیت حاکمه و مافیای درقدرت، تجار گردن کلفت و دلالان زالو صفت و بی وجدان که خون اکثریت مردم شریف و زحمتکش را در شیشه کرده اند، تامین نماید. فضای ترس و ارعاب و ناامنی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  برای اکثریت جامعه و امنیت و آسایش ورفاه برای اقلیت ذینفع در حاکمیت نظام انگلی سرمایه داری. چنین است سیاست "نظم امنیت اجتماعی" رژیم وحشی جهموری اسلامی.اگرچه سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام امر تازه ای درتاریخ حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی نیست، لیکن این عنان گسیختگی هفته های اخیر را باید از ضعف وهراس  رژیم ازجنبش رو برشد اجتماعی سیاسی ایران دید که به رغم فقدان رهبری و ضعفهای سازمانی اما گام به گام ارتقا یافته و درمقابل حاکمیت استبدادی سرمایه داری ایستاده است. درعرصه کارگری، پیکار کارگران برای اضافه دستمزد، حق تشکل و تشکیل نهاد های مستقل کارگری رشد چشم گیری یافته است. درعرصه زنان، مبارزه علیه حجاب اجباری، ظلم و ستم و تبعیضات مردسالارانه و آپارتاید جنسی ادامه دارد و در اشکال مختلف برای لغو کلیه قوانین ارتجاعی ضد زن  رژیم را تحت فشار قرار داده است. درعرصه دانشجویی، پیکار درخشان دانشجویان سراسر ایران علیه تفتیش عقاید و کلیه مظاهر خرافی اسلامی و اعتراض به حضور نیروی سرکوبگر انتظامی در صحن دانشگاه  وپیکار برای آزادی زندانیان سیاسی و دفاع ازحقوق کارگران... حلقه را هر روز بر مستبدان حاکم تنگ تر کرده است. همانطور که اشاره رفت شدت سرکوب و بگیر و ببندهای کنونی را باید در ارتباط با تشدید مبارزات به حق توده های مردم دید که بدون کوچکترین توهم به جناحهای رژیم و به سخره گرفتن زندان و شکنجه،  نظام جمهوری اسلامی را کلافه کرده و در موضع دفاعی قرار داده  است. رژیم اسلامی از این تعرض توده ای می ترسد و به وحشت افتاده است. فشار بر زندانیان سیاسی اعم از دانشجویان و یا کارگران و روشنفکران و اعدامهای  نفرت انگیزاخیر در ملاعام که برای زهر چشم گرفتن و مرعوب کردن مردم انجام میگیرد نشان از ضعف و و درماندگی و ا ستیصال رژیم است که ابلهانه رویای بگیر و ببندهای  دهه  تاریک  و دهشتناک 60 و احیای"جزیره ثبات" آن دوران را در سر دارد.  لیکن این رویای ارتجاعی با توجه به اوضاع کنونی ایران و جهان، شرایط سیاسی فرهنگی ، رشد جمعیت و حضور نیروی جوان در صحنه  و ارتباطات جهانی و تغییر روان جامعه..... سرابی بیش نیست، آب درهاونگ کوبیدن است.
دانشجویان تا زمانیکه در روند تولید شرکت بلاواسطه ندارند و بکار فکری مشغولند نمی توان جایگاه طبقاتی آنها را بمثابه فرد معین نمود. دانشجویان از طبقات متفاوت اجتماعی هستند. از نظر تئوری چون علی الاصول منشاء طبقاتی دانشجویان از طبقات مرفه نظیر بورژوازی و یا خرده بورژوازی مرفه است می توان آنها را صرفا از نقطه نظر منشاء طبقاتی در این مقوله قرار داد. بهمین جهت نیز از قشر  دانشجو صحبت ... ادامه مطلب » »

مرداد برابر با ٩ آگوست روز اعتراض بین المللی برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی - نامه کنفدراسیون اتحادیه جهانی (آی تی یو سی ) و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) -در رابطه با نهم آگوست, روز بین المللی برای اقدام -ITUC – International Trade Union
ادامه مطلب » »

ایران عربستان سعودی نخواهد شد- سایت ایرانی ما
 
تبلیغات ، صحنه سازی ها ، عوامفریبی ها ، یکی از برجسته ترین کارهای رژیم  منزوی و ورشکسته جمهوری اسلامی است. مطبوعات و رسانه ها ابزاری برای  شو های نمایشی می باشد. برای تبلیغات نیاز به محل است و سالن های بسیاری ساخته اند ، تا تبلیغات تهوع آور خود را بر روی صحنه ... ادامه مطلب

دولت و رسانه مطرح بود پس از انجام تحقيقات توسط بازپرس شعبه‌ي مذكور با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه عمومي ارسال شد.  پيش از اين يك مقام مسوول در دستگاه قضايي با تاييد خبر فيلتر شدن سايت خبرگزاري كار ايران (ايلنا) به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفته بود: با توجه به شكايت‌هاي مكرري كه عليه ايلنا مطرح بود و حتي در بعضي موارد براي آنان كيفرخواست و به دادگاه ارسال شده بود، بازپرس شعبه 11 دادسراي كاركنان دولت براي جلوگيري از تكرار جرم، دستور فيلترينگ اين سايت را صادر كرد.

سرنوشت علی خامنه ای به همان سرنوشت محمد رضا شاه دچار خواهد شد.  و سانسور و خود سانسوری رژیم جمهوری اسلامی خود را همانند رژیم محمدرضا شاه بر لبه پرتگاه سرنگونی سوق میدهد. سایت ایرانی ما -پرونده خبرگزاری ایلنا به دادگاه ارسال شد. پرونده‌ي خبرگزاري كار ايران (ايلنا) با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي رسيدگي به دادگاه عمومي ارسال شد.  به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پرونده‌ي اين خبرگزاري كه در شعبه‌ي 11 بازپرسي دادسراي كاركنان

'تماس آمریکا و ایران در سطح بالا قابل بررسی است'-بی بی بسی-وزیر خارجه ایران مذاکرات با آمریکا در سطح مقامات ارشد دو کشور را قابل بررسی دانسته است. روز چهارشنبه، 25 ژوئیه، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که موضوع مذاکرات بین ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور قابل بررسی است.آقای متکی که در پی جلسه هیات وزیران سخن می گفت شرط بررسی چنین پیشنهادی را ارائه درخواست رسمی ایالات متحده عنوان کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش کرده بود که هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، ابراز امیدواری کرده است که امکان برگزاری دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا در مورد عراق در سطح بالاتر وجود ... ادامه مطلب » »

عرضه اینترنت بی سیم پر سرعت در ایران- بی بی سی - در تهران چند شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی، از عرضه اینترنت بی سیم پرسرعت برای منازل و سازمان های اداری خبر داده اند. اين درحالی است که اخیرا وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات دسترسی کاربران خانگی به اینترنت با سرعت بیش از 128 کیلو بیت را ممنوع کرده است... ادامه مطلب » »

پلنوم چهارم حزب پس از کنگره سوم- چهارمین پلنوم کمیته مرکزی پس از کنگره سوم حزب کار ایران(توفان) در شرایط مخفی برگذار شد. برگزاری این نشست بدور از انظار قصابان مستبد جمهوری اسلامی سرمایه داری و قصابان “دموکرات“ جمهوریهای دموکراتیک مسیحی سرمایه داری تشکیل شد زیرا این امر از اعتقاد حزب ما به این واقعیت سرچشمه می گیرد که هرگز به دشمنان طبقاتی و لاطائلات دموکراسی بورژوازی ...ادامه مطلب » »

شادی امین چهره مبارز ، فعال ، یاری ده  و محبوب  تمام زنان ایران - سایت ایرانی ما  ، با احترام خاصتی از او یاد می کند و خواهان آزادی فعالیتهای پر ثمر اجتماعی او است . محمود صالحی ، منصور اسانلو  و شادی امین  نمونه های تبلور یافته از جنبش  دموگراتیک ، صنفی و سندیکا یی می باشند. در کنار آنان شخصیت های بسیار دیگری  فعالیت می کنند. نام شما حصار های دیوار بلند سانسور ، سکوت زندانهای مخوف را شکسته است و در هر جایی می باشید ، چه در کار روزمره در حمایت مردم تحت ستم ، چه در فعالیتهای دموکراتیک ، چه در نشر افکار دموکراتیک و انقلابی در نشریات ، فراخوان ها به برگزاری میتینگ ، تظاهرات ... ادامه مطلب » »

شادی صدر را به نا دادگاه ضد زنان احضار کردند- نظام زن ستیز جمهوری اسلامی واژگون باید- ميدان زنان : شادي صدر ، فعال زنان و وكيل دادگستري صبح روز دوشنبه اول مرداد ماه با احضاريه كتبي به دادسراي انقلاب  فراخوانده شد. در احضاريه صدر، كه از سوي دفتر دادياري ويژه امنيت دادسراي انقلاب صادر شده ، مطلب " اگر وكيل انتخاب نموده ايد، معرفي نماييد و اگر كسي را به عنوان شهود داريد، قبل از موعد مقرر معرفي كنيد،"، خط خورده است.  همچنين در اين احضاريه سه روز مهلت براي معرفي به دادسرا داده شده است. دو روز پيش،  محبوبه عباسقلي زاده نيز به همين معاونت احضار شده بود.  شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده دو تن از فعالان جنبش زنان ... ادامه مطلب » »


سخنان او با توصیفی دلربا از تهران آغاز می شود؛ آن گونه که بود، نه این گونه که هست : "وقتی کودک بودم، یعنی ۶۰ یا ۶۵ سال پیش،...ادامه مطلب » »

گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی استاد معماری -بی بی سی - محمد منصور فلامکی از چهره های سرشناس معماری و شهرسازی ایران و استاد دانشگاه تهران است . او درباره تهران که می گوید باید ابر شهر خواندش و نه کلانشهر، حرف برای گفتن بسیار دارد؛ آن قدر زیاد که یکی را بگوید و صدتای دیگر را ناگفته بگذارد و سخنش در هر سو پراکنده شود. مانند هر معمار و شهرساز دیگری پیچیده و با احتیاط سخن می گوید؛ شاید از آن رو که شهرهای امروز و شهرسازی امروز پیچیده اند و باید که با احتیاط درباره شان فکرد کرد، سخن گفت یا دست به کاری زد.


 این سه دانشجو دو ماه و نیم پیش دستگیر شده و طی این مدت به منظور اعتراف به گناه ناکرده در مورد انتشار چهار نشریه دانشجویی با لوگوی جعلی و مطالب موهن تحت فشارهای روحی و جسمی شدید قرار گرفته اند و طی این مدت حتی یک بار با وکیل خود دیدار نکرده اند.  با این حساب در حال حاضر شش تن از فعالین سیاسی در اوین اعتصاب غذا نموده اند.

اعتصاب غذای سه فعال سیاسی دیگر در اوین - خبرنامه امير کبير- کیوان انصاری، سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار در اعتراض به وضعیت نامشخص پرونده های شان، نامشخص بودن وضعیت زندانیان دانشجوی پلی تکنیک و بازداشت شدگان دانشجوی روز ۱۸ تیر و شکنجه آنان دست به اعتصاب غذا زدند. دادگاه اولیه این سه فعال سیاسی حبس تعزیری ۳.۵ تا ۴.۵ ساله برای آنان صادر نمود.اما پس از گذشت ۵ ماه از صدور این حکم و درخواست تجدید نظر هنوز دادگاه تجدید نظر تشکیل نشده است و این سه فعال سیاسی وضعیت مبهمی دارند و از حقوق عادی یک زندانی برخوردار نیستند.  این موضوع در حالی است که مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در اعتراض به وضعیت نامشخص پرونده هایشان و شکنجه های روحی – جسمی اعمالی از روز شنبه هفته گذشته اعتصاب غذا کردند.

خطاب به احزاب برادر وسازمانهای م ل -  جان محمود صالحی درخطر است
رفقای گرامی! -حزب کار ایران (توفان)
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب وحشیانه فعالین کارگری، زنان و دانشجویان ادامه میدهد وبقای منحوس خویش را درخون ریزی، خفغان و به زندان افکندن مخالفین می بیند. درهفته های اخیر دهها دانشجوی آزادیخواه به جرم آزاد اندیشی دستگیر شدند و در سیاه چالهای رژیم گرفتارند. شکنجه های جسمی و روحی در زندانهای ایران بیداد میکند.
اکنون بیش از 3 ماه است که محمود صالحی، کارگر مبارز وسرشناس، عضو انجمن خبازان شهرستان سنندج به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه و دفاع از حقوق حقه کارگران و تشکیل نهادهای مستقل کارگری، درزندان سنندج اسیر است و تحت  بدترین شرایط جسمانی  بسر می برد ...ادامه مطلب » »

 رابر مردم شریف ایران وارد آورده و پاسخ کوچکترین صدای حق طلبانه ای را با ترور وسرنیزه می دهد. درهمین رابطه منصور اسالو رئیس هئیت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران درروز سه شنبه 10 ژوئیه توسط افراد مرتبط با سازمان امنیت جمهوری اسلامی ربوده شد و طبق اخبار منتشره از سوی خانواده منصوراسالو، وی هم اکنون دربند 209 زندان اوین، این شکنجه گاه مخالفین استبداد سیاه قرون وسطائی بسر می برد و جانش درخطر است... ادامه دارد » »

نامه دفترخارجی حزب کارایران(توفان)  به احزاب  و سازمانهای   مارکسیستی لنینیستی در رابطه با ربوده شدن منصور اسالو- رفقای گرامی!-  اینروزها موج دستگیریها، سرکوب عنان گسیخته فعالین کارگری، زنان و دانشجویان .... دامنه گسترده ای یافته است. رژیم سرمایه داری جهموری اسلامی به بهانه تحریمهای پی درپی شورای امنیت و تهدیدات نظامی امپریالیسم آمریکا فشار بی حد وحصری

 نقل به لندن سفر کرد و در مصاحبه با بی بی سی، بر قانونی بودن سندیکا تاکید نهاد.سنديکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال 1347 خورشيدی (۱۹۶۸ ميلادی) تاسيس شد.فعالیت سندیکا پس از انقلاب اسلامی متوقف شد اما این نهاد کارگری دوباره از سال 1384 شمسی ( ۲۰۰۵ میلادی) فعالیت خود را از سر گرفت.

منصور اسانلو رئیس هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ناپدید شده است -بی – بی –   چهار شنبه 20 تیر 86  ، 11 ژولای 007  -  بر اساس برخی گزارش ها، شامگاه سه شنبه، 10 ژوئیه، چهار سرنشین یک اتومبیل پژو منصور اسانلو را در نزدیک خانه او در تهران به زور سوار این اتومبیل کردند و با خود بردند و تا کنون خبری از آقای اسانلو در دست نیست.هویت سرنشینان این خودرو معلوم نیست اما ناپدید شدن منصور اسانلو باعث نگرانی در مورد بازداشت دوباره او شده است.منصور اسانلو در ماه دسامبر سال 2005 در پی اعتراض های صنفی کارکنان شرکت واحد بازداشت شد که انتقاداتی را در سطح بین المللی در پی آورد.آقای اسانلو بيش از هفت ماه را در زندان به سر برد و سرانجام با سپردن وثیقه آزاد شد.در ماه نوامبر سال 2006 و سه ماه پس از آزادی از زندان، افراد لباس شخصی مجددا رییس هیات مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد را دستگير و به زندان اوين تهران منتقل کردند.آقای اسانلو پس از یک ماه بازداشت، از زندان آزاد شد.رییس هیات مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ماه ژوئن برای شرکت در اجلاس فدراسیون جهانی کارگران صنعت حمل و

 ( متاسفانه این خبر دیروز، یعنی روز دوشنبه به دست ما رسیده است. در غیر آنصورت زودتر خوانندگانمان را در آلمان برای اعتراض به نادادگاه امپریالیست آلمان دعوت میکردیم)

آزادی برای تمام زندانیانی که در هفته اعتراضی برعلیه سران کشورهای گروه 8 دست به اعتراض زدند- ما فعالین اتحاد عمل ضد فاشیستی و ضد امپریالیستی بر علیه " گروه 8 " خواهان فوری آزادی آخرین گروه زندانی بر علیه " گروه 8 " می باشیم. یکی از دونفر  زندانی به نام رفیق " لطفویوکوز " که در عضویت کمیته اتحاد عمل است و در روز 6 ژوئن که روز مهاجرین است ، توسط دولت سرکوبگر دستگیر شد. از آن مدت تا کنون در زندان برای بازجویی به سر می برد. برچسب اتهام  داده شده ، آنست که نظم کشور را برهم رده است. مدت زمان زنداین شدن او بیش ار یکماه می باشد و بهانه آنان "بازجویی"  از آن رفیق است. آنان (رژیم  آلمان ) حق  را نداشته است که او را در بند نگاه دارد. دستگیری خودسرانه " لطفو یوکوز " توسط مهمانداران - گروه 8 نشان از تکرار عملی است که روش امپریالیست آلمان می باشد: اعتراضات را باسرکوب و ترساندن آغاز نموده و در هنگام روزهای اعتراض ادامه داده و  بعد از پایان نشست سران " گروه 8 " سرکوب را ادامه میدهد - ما نیروهای چپ و نیروهای مترقی سازمان ها را فرا می خوانیم که با دستگیر شدگان اعلام همبستگی نمایند و برای آزادی آنان اقدام کنند- نگذارید زندانیان در تنهایی به سر برند، در اعتراص به دادگاه " نطفو یوکوز " به شهر رستوک رویم. آزادی برای تمام زندانیان سیاسی - زنده باد همبستگی بین المللی -کمیته اتحاد عمل ضد فاشیستی و ضد امپریالیستی- تشکیل دادگاه روز چهار شنبه 11 ژولای در ساختمان دادگستری شهر رستوک است-
میهن پرستی کمونیستی و " میهن پرستی" امپریالیستی (پایان)- حزب کار ایران (توفان) -جعل تاریخ توجیه تئوریک خیانت ملی -برخی از آنها که شاید بی سوادتر و یا احمقتر و یا مغرضتر باشند بجای توسل به همه تجربه های روشن تاریخی و حتی تجربه دوران معاصر به دوران جنگ جهانی اول انقلاب روسیه پناه می برند و مدعی می شوند که ما نیز باید جنگ خارجی را به جنگ داخلی بدل کنیم. این عده جاعلین تاریخند و به مردم ... ادامه مطلب » »

 فردای ایران برای فرزندان آن سرزمین ،  تحصیل رایگان در تمام مدارس و دانشگاه های ایران  ، احترام فوق العاده به اساطیر دانشگاه ها و پاک نمودن دانشگاه از نجاست مذهب اسلام است که علم و دانش در زنجیر جهل و خرافات پرستی آن به بند کشیده شده است. فردای ایران رهایی دست ها و اندیشه سترک برای گسترش علم و دانش و بهره گیری آن  برای رفاه اجتماع ، برای حفظ محیط زیست ، برای شتاب بیشتر به  ساختمان سوسیالیسم  و  ایجاد وقت آزاد برای پرورش هنر، فرهنگ که در  تشویق برای ساختن  جامعه نوین می باشد.
سالهاست که مبارزین دانشجویی در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند. رفقای سایت ایرانی ما خواهان آزادی دانشجویان در بند و تمام زندانیان سیاسی می باشیم .
دانشجویان رزمنده، مبارزه آشتی ناپذیر خود را  برای بازگشت یاران به کلاس درس ادامه دهید . بیژن پور یوسفی ، اسماعیل سلمان پور ، سجاد ویس مرادی و دها دانشجوی دیگر باید به سرکلاس روند و از تحصیل محروم نگردند. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران -پیروز باد اتحاد کارگران ، دهقانان ، زنان و دانشجویان

18 تیر ، تیری رها شده از کمان خلق ایران که برقلب رژیم  استبدادی جمهوری اسلامی نشست و پیکر دو مرتجع؛ خامنه ای قاتل و رئیس جمهوری فریبکار خاتمی را به هم دوخت و نشان داد که دولت جمهوری اسلامی در حاکمیت خاتمی چماق ارتجاع و فرمانبر رهبر و چهره ای از ماهیت پست رهبران لیبرال سرمایه داری است که ارتش ، پلیس، پیگرد پلیسی، زندان و شکنجه رفتار آنان در مقابل جنبش مردم به خصم آمده است. اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام ، زمینه ای برای انفجار در جامعه خفقان زده ما بود. امروز 8 سال از سالگرد قیام پرافتخار 18 تیر ، نبرد دانشجو همچنان ادامه دارد و نسلی جوان دیگر پرچم رهایی ایران در اتحاد کارگران، دهقانان،  زنان در دست داشته و در مجموع کنار خلق های دلاور  ایران مبارزه آشتی ناپذیر برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را به پیش می برد. جامعه کشور ما پذیرای انقلاب دیگر  برای به زیر کشیدن  نظام استبداد  وبهره کش سرمایه داریست . اگر خلق ایران دیروز شاه را به زیر کشید، امروز نوبت خامنه ای جلاد و سک دیگرش احمدی نزاد می باشد . جامعه ایران پذیرای یگانه آلترناتیو که همانا سوسیالیسم است و در مفهوم واقعی خود  یعنی:  آزادی، رفاه  ، برابر طلبی اجتماعی در میان جنسیت و ملتهای ایران ، آبادانی و شکوفایی و برابری حقوق کامل اجتماعی زنان است. فردای ایران برای فرزندان آن سرزمین ، برای تحصیل رایگان در تمام مدارس و دانشگاه های ایران  ، احترام فوق العاده به اساطیر دانشگاه ها و پاک نمودن دانشگاه از نجاست مذهب اسلام است که علم و دانش در زنجیر جهل و خرافات پرستی آن به بند کشیده شده است. فردای ایران رهایی دست ها و اندیشه سترک برای گسترش علم و دانش و بهره گیری آن  برای رفاه اجتماع ، برای حفظ محیط زیست ، برای شتاب بیشتر به ساختمان ساختمان سوسیالیسم  و تفریح و ایجاد وقت آزاد برای پرورش هنر، فرهنگ برای خدمت به جامعه نوین است. جامعه ما پذیرای یگانه آلترناتیو که همانا سوسیالیسم است و در مفهوم واقعی خود  یعنی:  آزادی، رفاه  ، برابر طلبی اجتماعی در میان جنسیت و ملتهای ایران ، آبادانی و شکوفایی و برابری حقوق کامل اجتماعی زنان است.
تا کی آن مرگ تدریجی ادامه خواهد یافت؟- شهلا جاهد را متهم به قتل لاله سحرخیزان  کرده اند و برای سومین بار در شعبه ناداگاه رژیم جمهوری اسلامی به حکم اعدام محکوم می شود. خرمشاهی وکیل اوست و در مصاحبه با خبرنگار ایسنا گفته است: چهار نفر از قضات دادنامه را تشخیص مثبت داده اند و یک نفر آنرا ناقص خوانده است. در ادامه وکیل گفت: شهلا جاهد می تواند به نقص دادنامه صادر شده اعتراض کند و شاید آخرین فرصت برای نجات او و یا تاخیر در مرگ تدریجی او می باشد! باید بازهم تلاش کرد که شهلا جاهد از چنگال مرگ دژخیمان جمهوری اسلامی رها گرد و به ساط سنگسار، اعدام، شلاق زدن ، شکنجه جسمی و روانی در ایران پایان داد و مخصوصا برای زنان ایران به اجرا در نیاید.
سرنگونی برای رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!
آزادی حقوق اجتماعی زنان نیمی از برابر طلبی اجتماعی مردم ایران می باشد.

دسیسه چینی در لبنان و فلسطین- حزب کار ایران (توفان) -در اواخر ماه مه 2007 مجددا مطبوعات غرب که در مورد مبارزه مردم لبنان و محاصره لبنان سکوت کرده بودند بیکباره از گروه ناشناس مسلحی خبر دادند که بنام فتح الاسلام خود را معرفی کرده است. این گروه گویا یک گروه سنی مذهب و افراطی بوده و گویا شعبه القاعده در لبنان است. این گروه گمنام بیکباره اقدام به دستبرد مسلحانه بیکی از بانکهای لبنان می کند و با پولی که بدست می آورد بیکی از اردوگاههای  ادامه مطلب ... » »

مرگ بر رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی مردم رشید میدان هفت تیر در تهران در مقابل پلیس وحشی رژیم جمهوری اسلامی ایستادند  و سه زن مجروح را از چنگال مامورین آدم کش نجات داده و آنان را با اتومبیل از محل حادثه دور کردند. بقیه ماجرا از زبان  کانون زنان ایرانی وابسته به دوم خردادی ها – 30 اردیبهشت  -  1386 – ماموران نيروي انتظامي به دختران جوان در مورد (لباس مناسب به تن داشتن آنان – سایت ایرانی ما ) با خشونت سختی رفتار می کنند که  باعث  مخالفت به حق و  ایستادگی   آنان   در ميدان ... ادامه مطلب » »

ااطلاعیه -بمباران وحشیانه فلسطین جنایت علیه بشریت است وآن را قویا محکوم میکنیم- حزب کار ایران (توفان) - باردیگر دولت صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل حملات هوایی راعلیه مردم بی دفاع فلسطین آغاز کرده است. این حملات فاشیستی بمنظور نابودی زیرساخت های اقتصادی و حیاتی مردم فلسطین، گرسنگی و تشنگی دادن یک ملت و تسلیم کامل آن در مقابل نیروی اشغالگر انجام میگیرد. تا کنون بیش از  بیست تن از مردم فلسطین اعم از زن و مرد و کودک و نوجوان  جان باختند وصد ها تن مجروج شدند. رسانه های بی وجدان امپریالیستی با گزارشات یکجانبه و دروغ و تحریف،  سازمان حماس را عامل اصلی جنگ داخلی از یک سوو مسبب دور جدید حملات هوایی اسرائیل از سوی دیگر معرفی میکنند و به خورد افکارعمومی ... ادامه مطلب » »

کارگران معترض: واردات شكر باعث اخراج 40 كارگر قند اقليد شد - شيراز-  انباشت 200 هزار تن شكر توليد شده قند اقليد كه در اثر واردات بي رويه به فروش نمي رود، باعث اخراج 40 كارگر و راننده در اين شركت شد. رانندگان اخراج شده قند اقليد با اشاره به اينكه 40 كارگر اخراج شده سوابق بيمه‌‏اي قابل توجه حتي 20 ساله داشته‌‏اند، گفت‌‏: به دليل پايان زمان قرار داد, بيمه بيكاري به كارگران تعلق نمي‌‏گيرد. اين كارگران با اشاره به اينكه مراجعاتشان به اداره كار نتيجه اي نداشته است، گفتند‌‏:  ...ادامه مطلب » »
خروج فوری و بی قید وشرط قوای اشغالگر از عراق خواست تمامی نیروهای مترقی و انقلابی جهان است-برگزیده از توفان الکترونیکی 9  و دیگر مقاله ها که بعد این مقاله آورده شده است - نیرویی نمی تواند مدعی ترقی و انقلاب ، ضد ستم وضد استعمارباشد اما از خواست  فوری وخروج بی قید و شرط نیروهای امپریالیستی در عراق و یا در افغانستان حمایت نکند. تنها کسانی که ریگی درکفش دارند و یا منافع خود را دراتحاد با امپریالیسم جستجو میکنند می توانند با انواع تئوری تراشیها وسفسطه گریهای  بی معنی  ... ادامه مطلب » »

جمهوری اسلامی می گوید: آری عمو سام . منافع ما و شما در عراق ، خاورمیانه مشترک است . ما امنیت را در عراق ، فلسطین و لبنان برقرار می کنیم و ما ایران را از وجود کمونیسم پاک و منزه نگاه می داریم. شما دست از حمایت اپوزیسیون  آمریکایی و طرفدارتان: "سلطنت طلبان ، مجاهدین خلق و حزب کمونیست کارگری بردارید. پولهای کلان دیگر به آنها ندهید." شما برای  حفظ بقای سیاسی  حکومت استبدادی ما ، مانند عربستان سعودی ، مصر و اردن-بما تضمین دهید. ما هم به شما لبیک می گوئیم .دعای خمینی " خدا عاقبت بوش و پدرش را به خیر کند " همراه شما خواهد بود.و اسلام علیکم و برکا تو - آمریکا – علی خامنه ای -آمریکا با ایران مذاکره می کند- ایالات متحده روز یکشنبه، 13 مه تائید کرد که این کشور مایل به گفتگو و مذاکره با ایران در مورد وضعیت عراق است.-بی بی سی- ایالات متحده روز یکشنبه، 13 مه تائید کرد که این کشور مایل به گفتگو و مذاکره با ایران در مورد وضعیت عراق است. تائید مذاکره در مورد عراق پس از آمادگی وزارت خارجه ایران برای مذاکره با آمریکا صورت می گیرد...ادامه مطلب » »

همه با هم؟ - در حاشیه سفر منوچهر متکی به کشورهای  سکاندیناوی – افسانه نکونام-11 ماه مه – سفر اخیر منوچهر متکی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی به کشورهای اسکاندیناوی، اعتراض و خشم نیروهای اپوزیسیون ایران اعم از جریانات راست و چپ را برانگیخت. این اعتراضات بویژه در سوئد که نزدیک به 250 نفر  ... ادامه مطلب » »

محمود صالحی مبارز و فعال کارگری

مصاحبه با منصور اسالو

ادامه خبر ها

آرشیو اخبار

 

 
 

به یک زبان نیست به دها زبان دیگر منتشر شده ، نام او افتخار و سمبل اراده پرولتاریاست

به مناسبت هشتادو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر

حزب کار ایران (توفان)

 از نفی استالین تا نفی مارکس

 

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

زنان

One Million Strike vs. French Bosses' Privatization `Reform'

  پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران