iranima@hotmail.com

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


نظر " توفان" پیرامون خلیج فارس و نام ایران

مصاحبه سایت گزارشگران با رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (14) ، توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی ،مایکل سیز- آلبرت کانِ کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه ، برگردان: الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب

Toufan`s Statments-Erklaerung der Partei Arbeit des Iran (Toufan) ueber die Plaene der USA im Mittleren Ostenten- Stoppt den Krieg !-Keine Sanktionen, kein Bomben auf den Iran !

توفان شماره 85 منتشر شد-مقاله های  توفان راهنمای مبار ین انقلابی کمونیست و همچنین  درست ترین تحلیلگر در مسائل روز ایران و جهان می باشد- زبان توفان گویا و هر کسی با کمترین شناخت از فرهنگ سیاسی  مارکسیست - لنینیست  آنرا می فهمد و خواندن آن آموزشی برای فراگیری علم مارکسیست - لنینیست است.

گزارش تظاهرات ضد جنگ، در آمریکا، کانادا و اروپا -حزب کارایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (13) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم و تنظیم رفیق بهمن ادیب -فصل نوزدهم -روزهای تعیین کننده ، جنگ به سوی غرب کشیده میشود

توفان الکترونیک شماره 8 متشر شد، نشریه دیگر از حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طوری که بود و نه آنطوری که  امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (12 ) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان نسیم  و تنظیم : رفیق بهمن ادیب

 

  نقش دول سنی مذهب متحد آمریکا در فشار به ایران در منطقه- برگزیده از توفان 84 ارگان حزب کار ایران 

سیاست راهبردی امپریالیست آمریکا در منطقه پس از شکست در انتخابات اخیر- برگزیده از توفان شماره  84 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری  که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (11)- توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم  در روسیه -برگردان: الف نسیم  ، تنظیم از رفیق  بهمن ادیب

Stop the war! No sanctions, no bombs against Iran-www.toufan.org

توفان 84 منتشر شد - (توفان) ارگان حزب کارایران

توفان الکترونیکی شماره   7 - نشریه دیگر از حزب کار ایران( توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسمِ در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل وتحریف کرده اند (10) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان ، کتب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان: الف نسیم - تنظیم توسط رفیق بهمن ادیب - فصل 18 قتل در کرملین ، یاگودا

جوهر کلام " صدای سوم " نگاهی به مواضع همه فن حریف " جبهه سومیها " به قلم : نعمت پهلوان فر - استکهلم فوریه 2007

دست "مجاهدین" از آستین مصداقی- رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسمِ در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (8) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم -تنظیم از رفیق بهمن ادیب- فصل 17 - خیانت و ترور ، سیاست خیانت

بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد انقلاب شکومند بهمن 57 - پرسش اینست : آیا 22 بهمن را می توان انقلاب نامید و آنهم انقلاب شکوهمند - توفان ارگان حزب کار ایران

بسازیم سوسیالیسمِ را در کشورهای خود، تا فرصت از دست نرفته است-شیردل

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسمِ در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (7) - توطئه بزرگ علیه اتحاد شوروی مایکل سیز -آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - تنظیم رفیق  بهمن ادیب

فراخوان- به تظاهرات ضد جنگ به پیوندید و اعتراض خود را بر علیه حضور نیروهای امپریالیستی در خاورمیانه ابراز دارید- حزب کارایران (توفان)- با پوزش از رفقای حزب کار  به علت مسافرت به... و عدم دسترسی به اینترنت مسئول سایت نتوانسته است اطلاعیه شمارا در سایت ایرانی ما منتشر نماید

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوری که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (6 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: سکون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - ملاقات در برلین- تنطیم: رفیق بهمن ادیب

پیرامون سیاست راهبردی امپریالیسم برای نفوذ در اپوزیسیون ایران - حزب کار ایران (توفان)

هیستری سکسیسم و بی اعتبار کردن کمونیسم- رفیق بهمن ادیب

نفی امپریالیسم و نفی لنینیسم- برگزیده از توفان شماره 82 ارگان حزب کار ایران

پیرامون دو دوزه بازی حزب کمونیست کارگری در مورد تحریم رژیم- رفیق بهمن ادیب

دشمنی با حزب طبقه کارگر- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بحثی در مورد منش حزبی و انفراد منشی روشنفکری- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بود و نه ان طور که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند. (5) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - -فصل شانزدهم پیدایش ستون پنجم ترتسکی در اِلبا - تنظیم : رفیق بهمن ادیب

توفان الکترونیکی شماره 5

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه که بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (4) - توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان : الف نسیم - تنظیم: توسط رفیق بهمن ادیب

پیوند  دانشجویان با کارگران- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

اعدام صدام حسین توسط قوای اشغلگر را محکوم می کنیم- اطلاعیه حزب کار ایران (توفان)

آموزشهای جنبش 16 آذر در 1385 - انتخاب شده از توفان 82 ، ارگان حزب کارایران

نام صدام حسین زنده و جاودان است ، درود بر صدام حسین  که سمبل مبارزه و مقاومت خلق عراق بر علیه اشغالگران آمریکایی می باشد -  شیردل

تحریم ایران یک اقدام امپریالیستی و توطئه گرانه علیه مردم ایران است ، آنرا بشدت محکوم کنیم- حرب کار ایران (توفان)

چشمهای " دموکراتیک " برادر بزرگتر افراد را می پاید- برگزیده از توفان شماره 81 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (3) -توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهی شوروی -مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم- تنظیم : بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر،ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوریکه که امپریالیستها ها جعل و تحریف کرده اند (2) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم

ارتش اشغالگر به مرده هم رحم نمی کند- حزب گار ایران-منتخب از توفان 81

بازگشت به مارکس !؟- حزب کار ایران (توفان)

منع استفاده از حق انرژی هسته ای، نشانگر انقلابی گری یا " چپ روی " کودکانه از اصول؟- بهمن ادیب

شکست مفتضحانه " قادر مطلق" - حزب کار ایران (توفان)

تشدید سرکوب مردم نشانه ضعف و ورشکستگی رژیم است-حزب کار ایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (1) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم روسیه - برگردان: الف - نسیم

توفان شماره 81 منتشر شد -حزب کار ایران (توفان)

من باردیگر باز می گردم - شیردل

اندازه شکنجه مجاز- (توفان) ارگان حزب کار ایران

شانزده آذر، کار مشترک و بحث و گفتگوی مشترک- هواداران نیروهای انقلابی

برای رسیدن به صلح باید جنگید - سربلند

شمشیر محمد و ذوالفقار علی چاقوی جراحی، یا ساطور قصابی؟ - حزب کار ایران (توفان)

ربودن منصور اصانلو در تهران یک اقدام تروریستی است و به شدت آن را محکوم می کنیم- حزب کار ایران(توفان)

چگونه می توان بر علیه مواد مخدر  مبارزه کرد؟ - شیردل

جشن صدومین سال انقلاب مشروطیت را با موفقیت برگذار کردیم - حزب کار ایران

ارتش خلق نپال خلع سلاح نخواهد شد- آرمان کوشا

توفان شماره 80 مدت زمان زیادی است منتشر شده است -لطفا به خوانید-مطالبی آموزنده و کاربردی در امر مبارزه طبقاتی در داخل ایران است

انوشه بر تارک آسمان ایران می درخشد- برگزیده از توفان شماره 80 ارگان حزب کار ایران

اکتبر سرخ بیان فشرده لنینیسم-بهمن ادیب

درس آموزی از اکتبر سرخ-بهمن ادیب

دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یگانه ضامن حقیقی دستاوردهای درخشان اکتبرسرخ- بهمن ادیب

آیان هیرش علی - بهرام آرام

درسها و دستاورد های انقلاب کبیر اکتبر- (3)- آرمان کوشا

باتلاق نظامی در عراق و افغانستان - لوموند دیپلماتیک

دیالوگ وتدارک برای مقابله- م.راد

درخشان باد راه انقلاب اکتبر شوروی، انقلابی که دنیارا تکان داد - حزب کار ایران (توفان)

تهدیدات امپریالیسم آمریکا علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره را محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)

درسها و دستاوردهای انقلاب اکتبر (1)- آرمان کوشا

درسها و دستاوردهای انقلاب اکتبر (2)- آرمان کوشا

ولاترین دستاورد اکتبر سرخ دکتاتوری پرولتاریا به مثابه عالترین دموکراسی حقیق زحمتکشان- بهمن ادیب

یاد داشتی پیرامون مقوله اعدام ، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به مثابه دستاورد در خشان از انقلاب اکتبر سرخ - بهمن ادیب

اکتبر سرخ، وحدت پولادین کارگران و زحمتکشان و درهم شکستن استثمارگران- بهمن ادیب

" جبهه سوم " واقعیت یا ذهنیگری ؟-بهمن ادیب

اثبات عدم وجود خدا-
آ. سلطان زاده

یاداشتی پیرامون بمباران لبنان و مواضع اپوزیسیون ایران - جمیله کتاب فر

تشابه " مثلث زرین " با " مثلث برمودا " - بهمن ادیب

پاسخ به یک سئوال-بهمن ادیب

لنینیسم ، مارکسیسم دوران انحصارات امپریالیستی - بهمن ادیب      

تجدید نظر عصر فرا ملی ها - ک. ابراهیم

پاسخ به چند سئوال - بهمن ادیب

دفاع از گلسرخی ، دفاع از گذشته جنبش کمونیستی و تکیه بر " سیاست " به مثابه اصلی ترین عنصر مبارزه طبقاتی - بهمن ادیب

خسرو گلسرخی توهم یا واقعیت! - فلسفه دفاع گلسرخی از خاندان حسین علیه بارگاه شهید- بهمن ادیب
 

 

عمران صلاحی

من یک ضد انقلابیم!

من ضدِ انقلابم
من عاشقِ اراذل و اوباشم
من دوستدارِ اشرارم
من جانیان و راهزنان را
بسیار دوست دارم
مُزدور و سر‌سپرده‌ی بیگانه‌ام
من دوستدارِ خائنِ بالفطره، «حیدر»م
وقتی
حیدر عمو اوغلیِ خدا‌نشناس
در گُنبدِ امام رضا برق می‌کشد
من کِیف می‌کنم
وقتی جنابعالی
از انقلاب
معنایِ دیگری داری
من ضدِ انقلابم، آری!

ستار‌خان
این لاتِ کوچه‌گردِ یکه‌بزن را
بسیار دوست دارم
اما ز شیخِ نوری
این مردِ انقلابی
این چهره‌ی مبارز
بیزارم
من دوستدارِ روزبهِ خائنم
با حرف‌هایِ خائنانه‌ی گُلسرخی
من عشق می‌کنم

آری، انگار این‌جور است!
من آدمِ خطرناکی هستم
رذلم، شَرَف ندارم، پستم
رندم، شرابخوارم، مستم
دیگر به راهِ راست هدایت نمی‌شوم
با شیطان همدستم
گویند این لعین
یک‌لحظه نیز گوش به فرمان نیست
شیطان اگر جز این باشد
دیگر شیطان نیست!
شیطان
در کارخانه‌ها
ور می‌رود
با چرخ و دنده‌ها
هِی چوب لایِ چرخ گذارد
شیطان
در مزرعه
خوابیده پایِ ساقه‌ی گندم
تا بچه‌هایِ آدم را
بارِ دگر فریب دهد

گویند جن
می‌ترسد از تلاوتِ بسم الله
اما
سَمپات‌هایِ جن می‌گویند
بسم‌الله
از نامِ جن می‌ترسد!
از بچه‌هایِ شیطان هم
خیلی خوشم می‌آید
از بچه‌هایِ بی‌ادب و بی‌هنر
مخصوصاً از جنابِ علی‌مردان خان
فرزندِ با‌شهامتِ عباس‌قُلی!
خیلی خوشم می‌آید
من با علی رفیقِ صمیمی هستم
با آن علی که حرفِ مادرِ خود نشنید
و رفت و ناگهان
افتاد تویِ حوض
گویی
با ماهیِ سیاهِ نترسی قرار داشت

بگذار بیش‌تر
خود را معرفی بکنم
من خانه‌ای ندارم، اما
لعنت بر آن‌کسی که بگوید بیکارم
من
شغلم تحصن است
خشمم اضافه‌کار است
مُزدم...
باروت و سُرب!
تا خرخره
در باتلاقِ قرضم
با این حساب
از مُفسدینِ فی‌الارضم
قلبم
در قوریِ شکسته‌ی گُل‌نقشی
دَم کرده خون و ریخته تویِ دو استکان
در چشم‌هایِ من
در سینه‌ام
سازِ شکسته‌ای است
آویخته به دیوار
خاموش و در خیالِ مخالف نواختن...

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر |

تنها یک راه  برای رهایی ایران موجود است  و آن  سرنگونی رژیم  سرمایه داری جمهوری اسلامی  و انقلاب سوسیالیستی

iranima@hotmail.com


منصور اسانلو رئيس هيأت‌‏مديره سنديكاي كارگران شركت واحد عصر امروز ـ سه‌‏شنبه، 28 آذر، "آزاد!" شد.   

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

مفهوم مبارزه ضد اسلام در اوضاع سیاسی کنونی- برگزیده از توفان شماره 85 ارگان حزب کار ایران 
قرآن من کاپیتال
پیغمبرم  لنینه
مرام اشتراکی
مرا دین مُبینه

 “ناشناس از دوران فعالیتهای حزب توده ایران“ - اگر حوصله کنید که صفحات برخی مطبوعات سلطنت طلب را ورق بزنید می بینید که پاره ای هموطنان ما با انتشار تصاویر شش در چهار خود از “دین مبین اسلام“ دست کشیده و بدین قرون وسطائی مسیحی گرویده اند. آنها یا برای کسب پناهندگی سیاسی باین کار دست زده اند که بیشتر باعث ننگ رژیم جمهوری اسلامی است که اتباع کشورش را به چه حال و روزی انداخته است که  ...ادامه مطلب »  »

92% از مردم آمریکا مخالف حمله نظامی بوش به ایران می باشند – گزارشگر سایت ایرانی ما از واشنگتن- سه شنبه  3  آپریل 2007 - بحث در باره حمله نظامی به ایران در مطبوعات و رسانه های آمریکا و جهان یکی از موضوعات بسیار مهم روز می باشد. برنامه حمله نظامی به ایران در آمریکا موضوع بحث رسانه ای می باشد. .یک مجله تخصصی که به کار سیاست خارجی در آمریکا می پردازد و نام آن " سیاست خارجی " است ، در پایان آخرین ساعات روز سه شنبه آن روزنامه  اعلام نتایج نظر سنجی درباره سئوال " حمله نظامی آمریکا به ایران و در باره  سیاست خارجی نظر شما چیست ؟ چنین می نویسد: " حمایت مردم آمریکا  در باره ادامه استقرار نیروهای نظامی آن کشور در عراق به پائین ترین نقطه خود رسیده است و نمیتوان باور نمود که مردم آن کشور با یک اکثریت قاطع سیاست خارجی کاخ سفید را رد نموده اند. 84% از سئوال شدگان ، در باره سیاست خارجی امریکا در جهان نگران می باشند... ادامه مطلب » »

"  نقض حریم هوایی ایران توسط آمریکا " – بی بی سی- دوشنبه 13 فروردین 86 - یک فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از نقض حریم هوایی ایران توسط جنگنده های آمریکایی خبر داده است. سرهنگ عبدالمجید عقیلی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خوزستان گفته است که دو جنگنده بمب افکن آمریکا همزمان با سفر اخیر محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران به خوزستان، حریم هوایی ایران را نقض کرده اند. ایران در حالی ... ادامه مطلب » »

نپال مرحله نوین سیاسی و اجتماعی کشور خود را جشن می گیرد – شیردل - روز یکشنبه  -کتماندو -  در پیش برگزاری جشن بزرگ برای مرحله نوین سیاسی ، مراسم معرفی و تعهد آنان برگزار شد. در دولت کشور نپال 6  وزیر از  حزب " مائوئیستی " انتخاب و مائوئیستها پستهای وزارت مخابرات و ارتباط جمعی، پیشرفت اقتصاد  دهقانی (محلی) ... و پست وزارت خارجه را سهانا پرادهان ... ادامه  مطلب » »

اطلاعیه -مرگ بر تجاوزگران به عراق و تجاوزگران به ایران – توفان ارگان حرب  کار ایران -تفنگداران و ملوانان انگلیسی در هفته گذشته به مرزهای ایران در اروند رود(شط العرب) تجاوز کردند و توسط قوای مسلح ایران به اسارت گرفته شدند. از آن تاریخ عربده های راهزنان جهانی گوش فلک را کر کرده است و یک جنگ نژادپرستانه و روانی علیه ایران براه انداخته اند. این اقدام تجاوزکارانه یک پرووکاسیون آشکار امپریالیست فرتوت انگلستان است که در آستانه تشدید تحریم ارتجاعی ایران به آن مبادرت ورزیده است. این نخستین بار نیست که امپریالیستها به مرزهای ایران تجاوز می کنند... ادامه مطلب » »
بازهم رشوه دادن و رشوه خواری که کاری همیشگی و مقدس از وظایف پارلمانتاریستها در کشورهای اروپایی و همچنین پارلمان اروپا می باشد ، سرمایه داری بدون دزدی و رشوه خواری  کارش به پیش نمی رود.- شیردل جمعه 30 مارس 2007 - در کشورهای  سرمایه داری – امپریالیستی بزرگ و کوچک ، 100 ها  سازمان، اتحادیه و گروه  کار چاق کن و مناقصه گیر و پخش کن  به صورت علنی و مخفی  مشغول به کار می باشند. هر کدام از آنان کار نمایندگی یک یا ... ادامه مطلب » »

مدت دوهفته کارگران ترمینال نفتی شهر مارسی دومین بندر  ترمینال نقتی در  اروپا  در اعتصاب می باشند - شیردل – پنجشنبه 29  ماه مارس 2007 - بندر مارسی دومین بندر اروپا می باشد که نفتکش های عظیم در آبهای بندر لنگر انداخته و ذخیره نفت خام  از  آنجا  بوسیله تانکرهای حمل نفت به پالایشگاه ها در فرانسه و دیگر کشور ها منتقل می کنند ... ادامه مطلب » »

ايران دستگاه ناوبری قايقهای توقيفی را نمايش داد- بی بی سی -تلويزيون ايران دستگاههای کمک ناوبری نظاميان بازداشت شده بريتانيايی را نمايش داده که نشان می دهد نقطه ای که دو قايق حامل آنها به توقيف افراد سپاه پاسداران ايران درآمده، 450 متر داخل آبهای ايران قرار داشته اما نماينده بريتانيا در سازمان ملل می گويد ايرانيها اين دستگاههای کمک ناوبری را دستکاری کرده اند تا نقطه دلخواه خود را نمايش دهند. سرهنگ ستاره، فرمانده پایگاه مرزبانی دریایی اروند که ملوانان و تفنگداران دريايی بريتانيايی در حوزه استحفاظی او به توقيف نفرات سپاه پاسداران درآمده اند با ظاهر شدن  ... ادامه مطلب  » »
هفته نامه اشپیگل : کشور ایران بهره مند گردیده است  از معامله با فرانسه -خبرگزاری فرانسه – شنبه 24 مارس 2007، -شیردل -  بر اساس خبر منتشر شده  از طرف مجله اشپیگل ،  ایران ،سهام دار شرکت "یورودیف" است  و آن شرکت  در اروپا  در کار غنی کردن اورانیوم  می باشد . تاکنون بخشی  از دانستنی ها در باره آن شرکت منتشر نشده بود و  کسی چندان از آن قرارداد ها بین کشور ایران و فرانسه اطلاعی نداشت. سبزها در پارلمان اروپا کمیسیون تحقیقاتی  تشکیل  داده که به کار بررسی آن پرداخته و  کمیسیون  گزارش کار خود را به پارلمان اروپا گزارش دهد. این خبر در روز شنبه مجله اشپیگل که برای روز دوشنبه برای انتشار آماده می شد، به چاپ رسید. نکته قابل توجه آنجاست که ایران در سال 1974 یک میلیارد دلار برای غنی کردن اورانیوم در آن شرکت سرمایه گزاری کرده است. کار غنی کردن پروژه مشترک میان ایران و شرکت ...ادامه مطلب » »
" نیویورک تایم "  : بو کشیدن ، جاسوسی ، تهیه گزارش در کانادا و اروپا بر علیه جنبش ضد جنگ در آن کشورها از وظایف پلیس نیویورک می باشد-شیردل - در حقیقت آنچه را خبرگزاری فرانسه از زبان روزنامه " نیویورک تایم در روز شنبه " نقل می کند،  سرپوش گذاشتن بر روی واقعیت بزرگ است که سالها سکوت نموده اند و تنها پلیس نیویورک را عامل خبر چینی و بو کشیدن در جنبش ضد جنگ در کانادا و اروپا نام می آورند . نیویورک تایم می  ...ادامه مطلب » »
تعداد نامها آنقدر زیاد است که نمی توان آنرا کنترل بکنند –شیردل- تعداد نامهای منتقل شده در لیست آنچنان زیاد گشته و غیر قابل تصور است. در سال 2003  تنها 100.000 نفر از شهروندان و غیر شهروندان خارج از آمریکا قید گردیده بود. اکنون تعداد آنان به 435.000 رسیده است . این خبر را واشنگتن پست در یکشنبه منتشر نموده است. منتقدین به گردآوری لیست در آمریکا که شامل نیروهای وسیع سیاسی ، شامل جنبش حقوق شهروندی ، اتحادیه حقوق دانان و قاضیان ، هنرمندان ، استادان دانشگاه ، هنرپیشه های سینما و مخصوصا جامعه شناسان به خاطر وجود آن لیست ...ادامه مطلب » »

نفوذ رو به گسترش ایران در اقتصاد عراق- بی بی سی -روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز شنبه هفدهم مارس (بیست و ششم اسفند ماه) گزارشی از گسترش مبادلات تجاری ایران و عراق منتشر کرده و در آن به نقش فزاینده ایران در اقتصاد بحران زاده عراق اشاره کرده است. نویسنده این گزارش در پاراگراف آغازین می گوید: "در حالی که دولت جورج بوش تلاش می کند جلوی دخالت ایران در عراق را بگیرد، مغازه های لوازم خانگی عراقی پر از کولرهای ساخت ایران است و تولیدات این کشور از گوجه فرنگی تا پژوهای سفید... ادامه مطلب

بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- نقل  از توفان الکترونیکی شماره  7 از حزب کارایران-
امپریالیستهای آمریکا با بی شرمی 85 میلیون دلار برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بودجه در نظر گرفته اند. البته روشن است که بجز مشتی وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی کسی در ایران وخارج ایران پیدا نمی ...ادامه مطلب

تاثیرات آینده  شکست نظامی آمریکا در عراق ، مصاف جدید طبقه کارگر آن کشور با طبقه  سرمایه داران امپریالیستی می باشد – شیردل29 اسفند 1385  -صورت حساب 4 سال جنگ و تجاوز نظامی و کشتار مردم عراق سنگین و تلخ برای بوش و شرکای او می باشد. بیش از 3200 سرباز آمریکایی کشته و  24.000 نفر زخمی و بخشی  از ارقام آن صورت حساب را تشکیل میدهد. بوش مبلغ 500 میلیون دلار برابر با 380 میلیارد یور ...ادامه مطلب » »

نوروز خجسته باد-پیام نوروزی حزب کارایران (توفان)- بار دیگر نوروز، این عید باستانی و ملی  مردم ایران فرا میرسد. نوروزی که مردم باید همانند طبیعت جامه نو برتن کنند و خود را با آن هماهنگ سازند. لیکن امسال نیز مانند سالهای پیش، سفره اکثر مردم شریف و آزاده ایران از برکت رژیم تاریک اندیش جمهوری اسلامی خالی تر ازگذشته است و نوروزشان همانند هرروزشان شده است. فقر و گرانی بیداد میکند و حلقوم  مردم را میفشارد. حزب ما در آستانه نوروز هزار و سیصد و هشتاد وشش خورشیدی فرصت را مغتنم شمرده  به همه کارگران، به همه زحمتکشان، به همه فرهنگیان، به همه دانشجویان، به همه خلقهای ایران، به همه زنان مبارز ایران، به همه خانواده های جانباختگان راه آزادی، به زندانیان سیاسی  ..ادامه مطلب » »

مشروح اخبار تظاهرات ضد جنگ در روز 17 ماه مارس در سرتاسر گیتی - تنظیم از شیردل و ارسال گزارشات از طرف رفقای هوادار سایت ایرانی ما

درشهر لندن برگزار شد. و ده ها هزار نفر در آن شرکت کردند.

Stop the War-No to Trident -Protest in London


در روز شنبه  24 فوریه تظاهرات بزرگ بر علیه  احتمال زیاد حمله نظامی امپریالیسم امریکا به

اطلاعیه- 20 اسنفند 85 - حزب کارایران (توفان) بمناسبت تظاهرات جهانی ضد جنگ  در 17 مارس -دست امپریالیست ها از ایران و منطقه کوتاه باد!-  بمناسبت چهارمین سالگرد اشغال بربرمنشانه عراق و اعتراض به تهدیدات نظامی علیه ایران در سراسر جهان  روز شنبه 17 مارس  میلیونها نفر به خیابانها آمده و دست به تظاهرات میزنند. خواست خروج بی قید و شرط قوای اشغالگر از خاک عراق شعار محوری این تظاهراتهای عظیم جهانی است. لیکن هم اکنون بخاطر تحریم و تهدیدات نظامی و خطر جنگ علیه ایران موج بزرگی از همدردی و همبستگی با  مردم  ایران  در سراسر جهان بوجود آمده است....ادامه مطلب » »

اخبار نسبتا کامل در باره تجمع و اعتصابات فرهنگیان - شیردل - جمعه 25 اسفند - سازمان امنیت رژیم جمهوری اسلامی توسط نیروهای پلیس شخصی در شهرهای مختلف بدنبال معلمان که به دفاع از خواستهای صنفی خود بر خواسته بودند  می باشد. تمام تلاش رژیم برآن است که اعتصابات حمایتی فرهنگیان را از میان بردارد. و با تلاش مذبوحانه کوشش می کند که فضای ترس ایجاد کرده و مبارزه فرهنگیان ادامه پیدا نکند. تا آنجا که اطلاعاتی که بدست خبرنگاران ساست ایرانی ما از نقاط مختلف ایران بدست آمده  حاکی از ان است که رقم دستگیر شده  1000 نفر، بنا بر گزارش مطبوعات و سایت ها نادرست، بلکه تعداد دستگیر شدگان بیش از 2 هزار فرهنگی می باشد. تنها دستگیرشدگان در مقابل مجلس  برحسب برآورد مطبوعات هزار نفر می باشد. تحصن در بسیاری از مدارس در جریان می باشد. مدارس کردستان و آذربایجان شرقی26 ، 27، 28  در اعتصاب بوده  و  رژیم جمهوری  اسلامی مدارس به صورت کامل تعطیل خواهد کرد و بعد از تعطیلات سال نو اعتصابات ادامه خواهد داشت . ...ادامه مطلب » »


 همچنان ادامه پیدا خواهد کرد -شیردل
خبرآزادی ناصر زرفشان باعث خوشحالی   کارکنان سایت ایرانی ما گشت    و ما خود را  شریک شادی خانواده او  دانسته  و  خبر آزادی او را به تمام ایرانیان در داخل  و خارج از کشور تبریک می گوئیم.کم نبودند در میان ما در داخل و خارج کشور ،  برای نجات جان  ناصر زرفشان دست به  تلاشهای فراوان زدند. مانند: میتینگ، تظاهرات ،  اعتصاب غذا ، جمع آوری امضاء .  سایت ایرانی ما هم  بارها  برای  آزادی  ناصر زرفشان  مقلاتی را منتشر نمود.  ناصر زرفشان  5  سال از زندگی  پرارزش  خود را در زندان های جمهوری اسلامی  سپری کرد .  زرفشانها، شادی صدر  ها  وکلای حقوق دادن می باشند  و  برای  امر رهایی زن و  جامعه دست به مبارزه زدند . شادی صدر بزودی  در میان ما خواهد بود. نام آنها همیشه به نیکی یاد خواهیم برد  و  آنان محبوب  ما و در قلب ما جای گرفته اند و  مبارزه  آنان

مضمون پیشنهاد ایشان این بود که باید دین رسمی کشور مذهب برحق شیعه اثنی عشری باشد. مسخره بودن این پیشنهاد در آن بود که  تکیه را بر “برحق“ می گذاشت و از “برادران سنی“ و نمایندگان ارامنه و آسوریها و یهودیان می خواست که به این بند قانون اساسی رای موافق دهند. وضعیت مضحکی که پدید آمده بود همه را دستپاچه کرد. اگر نماینده سایر ادیان با این بند قانون اساسی موافقت می کردند به آن مفهوم بود که همه آنها به دین اسلام شیعه اثنی عشری گرویده اند و بر برحقی این دین و بطلان دین مورد قبولشان تا به آنروز رای موافق داده اند. اگر با این پیشنهاد به مخالفت بر میخاستند به آن مفهوم بود که مذهب شیعه اثنی عشری را بر حق ندانسته و با یکی از اصول قانون اساسی که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است مخالفند. مخالفت آنها مخالفت با اساس جمهوری اسلامی بود و مفسد فی الارض و محارب با خدا محسوب می شدند. تصویب چنین بندی علیه حداقل ده در صد ایرانیان غیر شیعه به حساب می آمد دید.  ...ادامه مطلب » »

 امپریالیسم و استفاده از ابزار مذهب پیرامون نزاع شیعه و سنی - 22 اسفند 85 - برگزیده از توفان 84 ارگان حزب کار ایران - تاریخچه امر در بعد ازانقلاب-بخاطر آورید مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را. آنروزها هنوز آقای منتظری نایب امام خمینی بود و دارای ارج و قربی بود. ایشان به علت همین نزدیکی با ارباب قدرت ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بعهده گرفته بود و یکه تازی می کرد. همین آقای منتظری که امروز پشم و پیله اش ریخته است و گاه و گداری تجویز دموکراسی و آزادی و حتی آزادی زندانیان سیاسی را می کند در آن روزها حتی برای “برادران سنی“ اش پشیزی ارزش قایل نبود. ایشان پیشنادی را برای تصویب به مجلس خبرگان ارائه داد که محتوی آن تفرقه افکنانه و خطرناک بود و اگر پا در میانی معاونش بهشتی نبود معلوم نبود چه وضعیت خطرناکی در ایران پدید می آمد. ایشان سنگی را به داخل چاه انداخته بودند که صدها عاقل در پی آن بودند آنرا بی سر و صدا و بدون آبروریزی بیرون بیآورند. ادامه مطالب در ستون مقابل

 'قرار بازداشت موقت' برای دو تن از زنان در بند – بی بی سی 21 اسنفند     85  با گذشت یک هفته از بازداشت دسته جمعی گروهی از فعالان جنبش زنان ایران، و با وجود آزادی اکثر آنها، دو نفر از این زنان همچنان در زندان اوین به سر می برند.شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده که روز چهارم مارس (سیزدهم اسفند ماه) - همراه با حدود سی نفر دیگر - در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بودند، هنوز آزاد نشده اند و بنا به گفته بستگانشان، روز یکشنبه یازدهم مارس (بیستم اسفندماه) برای آنها 'قرار بازداشت موقت صادر شده است.'مقام های قضایی ایران هنوز توضیحی در مورد دلایل بازداشت این دو نفر ارایه نکرده اند و بنا به گزارش ها، به خانواده این دو نفر گفته اند امکان تبدیل قرار بازداشت موقت وجود ندارد.به گفته یکی از وکلای خانم صدر، تنها خود "متهم" می تواند به قرار بازداشت موقت اعتراض کند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست آیا خود بازداشت شدگان ...ادامه مطلب » »

اولین هشت مارس در تاریخ دانشگاه - 19 اسفند 58 ما تاریخ سازانیم. ما تاریخ خویش را با دستان خود خواهیم ساخت. تاریخی که در آن دیگر انسان ها را بر اساس نقش های تحمیلی به نام جنسیت تقسیم نکنند. تاریخی که درآن جنس دوم نداشته باشیم. تاریخی که در آن سنگسار تنها افسانه ای دهشتناک مربوط به دوران بربریت باشد. تاریخی که در آن دیگران به خود اجازه ندهند که به ما بگویند چه چیزی بپوشیم و چه چیزی نپوشیم. تاریخی که در آن تبعیضی به نام جنسیت وجود نداشته باشد. ...ادامه مطلب » »

زمان : شنبه 10  مارس از ساعت یک و سی دقیقه بعد ازظهر الی هفت بعد ازظهر -مکان:Kistaträff شماره تلفن تماس: 087815594 آدرس تماس الکترونیکی    javadaba2000@yahoo.se برگزار کننده :  حزب کارایران(توفان) واحد استکهلم

دست امپریالیستها از ایران کوتاه باد!جلسه سخنرانی و بحث آزاد پیرامون تشدید  تحریم اقتصادی، احتمال تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش جهانی صلح علیه جنگ امپریالیستی

یارانه های امپریالیستی به اپوزیسیون تقلبی ایران و نظر “توفان“ - حزب کار ایران (توفان)- 18 اسفند 1385 -اخیرا  مجددا بازار چشم امید داشتن به سخاوتمندی امپریالیستها گرم شده است. بوی پول که می آید بازار استدلالهای گوناگون نیز گُل می کند. عده ای بجای محکوم کردن این سیاست امپریالیستی و محکوم کردن سازمانها و یا گروههائی که سرشان به آخور امپریالیستها و سازمانهای امنیتی غرب و وزارتخانه های خارجه و داخله آنها وصل است و برای سیر کردن شکم خود تئوری بافی “انقلابی“ می کنند تا زمینه اسارت خلقهای ایران را فراهم آورند، می گردند تا استدلالکی در تاریخ به سبک باستانشناسان پیدا کند تا یارانه های امپریالیستی را به استناد ...ادامه مطلب » »

ادامه خبر ها

آرشیو اخبار

 

 
 

به یک زبان نیست به دها زبان دیگر منتشر شده ، نام او افتخار و سمبل اراده پرولتاریاست

به مناسبت هشتادو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر

حزب کار ایران (توفان)

 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

زنان

One Million Strike vs. French Bosses' Privatization `Reform'

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران