iranima@hotmail.com

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


پیکار کنیم در جبهه مبارزه طبقاتی با  توفان، راهی پیروز مند برای سرنگونی رژیم و برپایی جامعه سوسیالیستی می باشد

توفان الکترونیکی شماره 16  برای آذرماه  منتشر شد - توفان الکترونیکی نشریه دیگر از حزب کار ایران (توفان)

جانبداری کور کورانه از چهل سال رویزیونیسم حزب توده ایران - برگزیده  از توفان شماره 92 ، آبان ماه سال 1386 ، ارگان مرکزی حزب کار ایران

کلاف سردرگم ناسیونال شوینیسم در منطقه و زمینه سازان فاجعه- حزب کار ایران (توفان)

توفان شماره 92 منتشر شد - شماره دیگر که چراغ راه آینده انقلابیون و  کمونیست های داخل ایران در مقطع  حساس سرنوشت ساز مردم  در مبارزه آشتی ناپذیر  با امپریالیسم آمریکا و سگ های هار ایادی او در خارج از کشور (شاه - مجاهد-حزب کمونیست کارگری)  و ارتجاع حاکم مستبد و خونخوار ، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی  در داخل کشور می باشد.

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (9) مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم - برگردان: الف نسیم ، تنظبم : رفیق بهمن ادیب - پایان کتاب - سازمان ملل

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (8) - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب چهارم - برگردان : الف نسیم - تنظیم رفیق بهمن ادیب - شانزده لهستانی

بازهم در مورد حمله احتمالی به ايران و وظايف نيروهای انقلابی
مردم قهرمان ايران همه آنها را به سيخ کشيده کباب کرده و “می خورند“- نقل از توفان  الکترونیکی

توفان 91 منتشر شد -دانش کارگری، مارکسیست - لنینیست است ، که. مطالعه توفان ارگان حزب کار ایران آن دانش مبارزه را برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و ساختمان سوسیالیسم به شما می آموزد .

توفان الکترونیکی شماره 14 ، مهرماه سال 1386 منتشر شد . این نشریه یکی از انتشارات حزب کار ایران می باشد.

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (7) مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم- برگردان: الف نسیم - تنظیم: رفیق بهمن ادیب " مبارزه مردم اروپا بر علیه روسیه کمونیستی "

آیا اصولا حکومت شورایی و طبقه کارگر قادر است بدون رهبری به حیات خویش ادامه دهد؟- رفیق بهمن ادیب

ضد انقلاب در ضد انقلاب-برگزیده از توفان شماره 90 ، ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند  (6) - مایکل سرز - آلبرت کان - کتاب چهارم ، برگردان: الف نسیم، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - عقاب تنها

جلسه بحث آزاد- آیا همچنان احتمال حمله آمریکا به ایران وجود دارد؟ تاثیرات تحریم های اقتصادی و تهدیدات نظامی آمریکا بر جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران چگونه است ؟ وظیفه کمونیست ها، نیروهای انقلابی و مترقی ایران در قبال اوضاع کنونی کدام است ؟ - برگزار کننده : حزب کارایران (توفان) واحد استکهلم- زمان: شنبه 29 سپتامبر از ساعت یک وسی دقیقه بعد از ظهر الی هفت شب- مکان : Kista Traeff - javadaba2000@yahoo.se - تماس تلفنی : 0739520714

در دفاع از حقانیت اندیشه فنا ناپذیر مارکسیسم لنیینسم - رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند ، (5 ) - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم ، برگردان : الف نسیم و تنظیم : رفیق بهمن ادیب - کمیته دیز

توفان الکترونیکی شماره 13 را  که نشریه دیگر از حزب کار ایران است مطالعه کنید

یاداشتی پیرامون "کیبوس" های اسرائیلی- به قلم رفیق بهمن ادیب

طنز جدید تاریخ -کوتوله های صهیونیسم پرست، مارکسیسم را به " بحران زدگی" متهم می کنند-رفیق بهمن ادیب مفسر انقلابی در باره مارکسیسم - لنینیسم

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آن طوریکه که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند - (4) - مایکل سیرز - البرت کان - کتاب چهارم - برگردان: الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب - 2- " نجات آمریکا از کمونیسم "

مفهوم مبارزه دموکراتیک و رابطه آن با مبارزه ملی- توفان دیگر در اینترنت از حزب کارایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنگونه که امپریالیست ها جعل کرده اند (3) ، مایکل سیرز-آلبرت کان-کتاب چهارم -برگردان: الف نسیم، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - فصل 23 - آمریکایی های ضد کمینترن - ارثیه باقی مانده از طرف گروه های صد نفری سیاه

توفانالکترونیکی- نشریه الکترونیکی حزب کار ایران -مرداد 1386 -شماره 12

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طورکه بوده و نه آن طور که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (2) مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب چهارم، برگردان : الف نسیم و تنظیم : رفیق بهمن ادیب - جنگ جهانی دوم

بررسی تاریخ انقلاب  اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوزیکه بوده و نه آنطوریکه که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (1) مایکل سرز - آلبرت کان ، برگردان : الف نسیم -تنظیم : رفیق بهمن ادیب کتاب چهارم - از مونیخ تا سانفرانسیسکو

گزارش سخنرانی پیرامون جنبش مقاومت در عراق در نشست شهر ماینس- نقل از توفان الکترونیکی شماره 11 تیر ماه 1386

نقش رجاله ها و ارازل و اوباش در رویدادهای معاصر ایران- حزب کار ایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (20) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم، تنظیم : رفیق بهمن ادیب- اقدامات در ماه مه

هیجده تیر، هشتمین سالگرد قیام پرشکوه دانشجویی گرامی باد! - حزب کار ایران(توفان)

بازداشت نایب ریس سندیکای شرکت واحد را محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (19 ) - توطئه یزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه ، برگردان : نسیم ، تنظیم: رفیق بهمن ادیب - قتل در مکزیک

پیوندتان مبارک - همکاری صهیونیستها، نازیستها و مسلمین سابق - حزب کار ایران (توفان)

کودتای " دموکراتیک " امپریالیستی و صهیونیستی را محکوم میکنیم - حزب کار ایران ( توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه بوده و نه آنطوریکه که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (18) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم : ستون پنجم در روسیه ، برگردان نسیم - تنظیم از رفیق بهمن عزیز-دادگاه بر علیه ی مرکز ترتسکیستی

مشک آنست که خود ببوید ، نه انکه عطار بگوید - آهنگران و متاع ضد مذهبی اش"

دسیسه چینی در لبنان و فلسطین- حزب کار ایران (توفان)

از کوزه همان تراود که در اوست - بازهم در مورد "مسلمین سابق " - چکیده ای پیرامون نظریات فاشیستی حزب کمونیست کارگری- نقدی از حزب کار ایران (توفان)

دست امپریالیستها از ایران کوتاه باد! - گزارشی از تظاهرات جنبش ضد جهانی شدن سرمایه در آلمان - حزب کار ایران (توفان)

آسیای " وحشی " و غرب " متمدن " - حزب کارایران (توفان)

بیانیه کنفرانس بین الملی احزاب مارکسیست - لنینیست پیرامون نشست جی- 8 در آلمان - حزب کار ایران در گروه احزاب مارکسیست - لنینیست قرار دارد و در آن کنفرانس شرکت نمود - انتشار بیانیه به فارسی از طرف حزب کار ایران (توفان) است. این بیانه در کمپ روستوک ، در گردان اتحاد عمل ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی خوانده شد

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند (17) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه-برگردان: نسیم-فصل بیستم پایان - توخاچئفسکی-  تنظیم : توسط رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (16) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی – مایکل سیز،  آلبرت کان  – کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان :  نسیم و تنظیم : رفیق بهمن ادیبآخرین شانس  

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تعریف کرده اند  (15 ) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم - تنظیم رفیق بهمن ادیب  -- سفرهوایی به اسلو

توفان شماره 86 ارگان حزب کار ایران منتشر شد

توفان الکترونیکی نشریه دیگر از حرب کار اردیبهشت 86 شماره 9

نظر " توفان" پیرامون خلیج فارس و نام ایران

مصاحبه سایت گزارشگران با رفیق بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (14) ، توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی ،مایکل سیز- آلبرت کانِ کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه ، برگردان: الف نسیم ، تنظیم : رفیق بهمن ادیب

Toufan`s Statments-Erklaerung der Partei Arbeit des Iran (Toufan) ueber die Plaene der USA im Mittleren Ostenten- Stoppt den Krieg !-Keine Sanktionen, kein Bomben auf den Iran !

توفان شماره 85 منتشر شد-مقاله های  توفان راهنمای مبار ین انقلابی کمونیست و همچنین  درست ترین تحلیلگر در مسائل روز ایران و جهان می باشد- زبان توفان گویا و هر کسی با کمترین شناخت از فرهنگ سیاسی  مارکسیست - لنینیست  آنرا می فهمد و خواندن آن آموزشی برای فراگیری علم مارکسیست - لنینیست است.

گزارش تظاهرات ضد جنگ، در آمریکا، کانادا و اروپا -حزب کارایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بوده و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (13) - توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم و تنظیم رفیق بهمن ادیب -فصل نوزدهم -روزهای تعیین کننده ، جنگ به سوی غرب کشیده میشود

توفان الکترونیک شماره 8 متشر شد، نشریه دیگر از حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طوری که بود و نه آنطوری که  امپریالیستها جعل و تحریف کرده اند (12 ) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -  کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان نسیم  و تنظیم : رفیق بهمن ادیب

 

  نقش دول سنی مذهب متحد آمریکا در فشار به ایران در منطقه- برگزیده از توفان 84 ارگان حزب کار ایران 

سیاست راهبردی امپریالیست آمریکا در منطقه پس از شکست در انتخابات اخیر- برگزیده از توفان شماره  84 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری  که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (11)- توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم  در روسیه -برگردان: الف نسیم  ، تنظیم از رفیق  بهمن ادیب

Stop the war! No sanctions, no bombs against Iran-www.toufan.org

توفان 84 منتشر شد - (توفان) ارگان حزب کارایران

توفان الکترونیکی شماره   7 - نشریه دیگر از حزب کار ایران( توفان)

 

عمران صلاحی

من یک ضد انقلابیم!

من ضدِ انقلابم
من عاشقِ اراذل و اوباشم
من دوستدارِ اشرارم
من جانیان و راهزنان را
بسیار دوست دارم
مُزدور و سر‌سپرده‌ی بیگانه‌ام
من دوستدارِ خائنِ بالفطره، «حیدر»م
وقتی
حیدر عمو اوغلیِ خدا‌نشناس
در گُنبدِ امام رضا برق می‌کشد
من کِیف می‌کنم
وقتی جنابعالی
از انقلاب
معنایِ دیگری داری
من ضدِ انقلابم، آری!

ستار‌خان
این لاتِ کوچه‌گردِ یکه‌بزن را
بسیار دوست دارم
اما ز شیخِ نوری
این مردِ انقلابی
این چهره‌ی مبارز
بیزارم
من دوستدارِ روزبهِ خائنم
با حرف‌هایِ خائنانه‌ی گُلسرخی
من عشق می‌کنم

آری، انگار این‌جور است!
من آدمِ خطرناکی هستم
رذلم، شَرَف ندارم، پستم
رندم، شرابخوارم، مستم
دیگر به راهِ راست هدایت نمی‌شوم
با شیطان همدستم
گویند این لعین
یک‌لحظه نیز گوش به فرمان نیست
شیطان اگر جز این باشد
دیگر شیطان نیست!
شیطان
در کارخانه‌ها
ور می‌رود
با چرخ و دنده‌ها
هِی چوب لایِ چرخ گذارد
شیطان
در مزرعه
خوابیده پایِ ساقه‌ی گندم
تا بچه‌هایِ آدم را
بارِ دگر فریب دهد

گویند جن
می‌ترسد از تلاوتِ بسم الله
اما
سَمپات‌هایِ جن می‌گویند
بسم‌الله
از نامِ جن می‌ترسد!
از بچه‌هایِ شیطان هم
خیلی خوشم می‌آید
از بچه‌هایِ بی‌ادب و بی‌هنر
مخصوصاً از جنابِ علی‌مردان خان
فرزندِ با‌شهامتِ عباس‌قُلی!
خیلی خوشم می‌آید
من با علی رفیقِ صمیمی هستم
با آن علی که حرفِ مادرِ خود نشنید
و رفت و ناگهان
افتاد تویِ حوض
گویی
با ماهیِ سیاهِ نترسی قرار داشت

بگذار بیش‌تر
خود را معرفی بکنم
من خانه‌ای ندارم، اما
لعنت بر آن‌کسی که بگوید بیکارم
من
شغلم تحصن است
خشمم اضافه‌کار است
مُزدم...
باروت و سُرب!
تا خرخره
در باتلاقِ قرضم
با این حساب
از مُفسدینِ فی‌الارضم
قلبم
در قوریِ شکسته‌ی گُل‌نقشی
دَم کرده خون و ریخته تویِ دو استکان
در چشم‌هایِ من
در سینه‌ام
سازِ شکسته‌ای است
آویخته به دیوار
خاموش و در خیالِ مخالف نواختن...

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر |

 تشکیل کارزار وسیع و سازمان یافته برای سرنگونی مسلحانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران  و انقلاب سوسیالیستی

iranima@hotmail.com


 

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

پیام حزب کار ایران (توفان) برای اعتراض و پیکار دانشجویان بر علیه ارتجاع و امپریالیسم به مناسبت سالگرد 16 آذر 1332

16 آذر روز نبرد متحد دانشجویان علیه استبداد و امپریالیسم گرامی باد!

 

 یاران؛ حماسه به پاکنید ، یاران؛ آتش به پا کنید، یاران؛ اتحاد، مبارزه ، پیروزی

دانشجویان رزمتان مبارک و امسال در آستانه هفته 16 آذر باید حلقوم استبداد سیاه ارتجاع مذهبی را فشارداده  و با دست دیگر با مشت پولادین خود برسرامپریالیسم جهان خوار و یرانگر آمریکا که به سرکردگی امپریالیسم جهانی قرار دارد ، فرود آورید . بردمید بر آتش فروزان مبارزه انقلابی که تا شعله های دوان آن در آستانه  16 آذر به سرتاسر دانشگاه ،مدارس عالی و دبیرستانها  کشانده و هرجا که دانشجو و دانش آموز است در پیکار متحد در کنار شما قرار گیرد . باید صحن دانشگاه را ترک کرد و به خیابان آمد و بار دیگر مردم ایران در کنار شما فریاد بر خواهند آورد " دانشجو، دانشجو حمایت می کنیم".
باید به خیابان آئیم ، 18 تیر دیگری بر پا سازیم . کارگران و زحمتکشان از مبارزه به حق شما ، دفاع خواهند نمود ، زنان شیرزن در صفوف اول تظاهرات قرار خواهند گرفت و با دادن این شعار ها - " علیه تحریم اقتصادی، علیه تجاوز نظامی، نابود باد امپریالیم جهانی" ، "  همه یاران در بند: کارگر مبارز ، شیرزن حق طلب، دانشجوی انقلابی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و " زنجیر های استبداد شکسته، حلقهای ایران متحد، ماشین جنگی امپریالسم برای حمله و لشکرکشی نظامی درزنگ نشسته "  بر شعله آتش مبارزه بیافروزیم و
- به مردم جهان نشان دهیم که مردم ایران ، بیکار، فقیر ، گرسنه و حاشیه نشینی می باشند و عامل تمام بدبختی آنان ، رژیم مستبد و سرمایه دار جمهوری اسلامی است.
عفریت جنگ بر سر مردم ایران سایه گسترده و خطر جنگ کشور ما را تهدید می کند و با اتحاد خلقهایمان  نخواهیم گذاشت که  کار خانه ، کاشانه و مرز و بوم و در کلیت خود ایران ویران گردد.

 سرود شانزده آذر

         باردیگر شانزده آذر آمد و سر به سر    در قلوب مردم شعله افکند
       جنبش  دانشجویی ایران بخون شهیدان   در ره خلقمان خورده سوگند
                  که تا آخرین نفر ، آخرین نفس   کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس
                                               در ره آزادی ایران
               شریعت رضوی، قندچی، بزرگنیا   گشتند شهید در ره ستیز با ارتجاع
                خون آنها نهال همبستگی ما را    محکم کرد و استوار با جنبش توده ها
                                                یکدل و یکجان متحد
                                                 در ره آنها نهیم گام
                                   تا انقلاب ایران پیش رود تا سرانجام (2 )

سعید حبیبی در چنگال رژیم خون آشام جمهوری اسلامی - به گفته ی پدر سعید حبیبی، فعال دانشجویی که از صبح امروز ناپدیده شده بود، مأموران دادستانی حدود ساعت 3 بعدازظهر امروز با مراجعه به منزل وی، اقدام به تفتیش منزل نموده و مقداری از دست نوشته ها، کتاب ها و لوازم شخصی او را ضبط نموده اند. این افراد همچنین ضمن تأیید خبر بازداشت سعید حبیبی، اطلاعی در مورد مکان نگهداری وی در اختیار خانواده اش قرار نداده اند. گفتنی است، از وضعیت انوشه آزادفر، احسان آزادفر، الناز جمشیدی، مهدی گرایلو و نادر احسنی، دیگر فعالان دانشجویی بازداشت شده، تاکنون اطلاعی در دست نیست.... ادامه مطلب » »

مریم باید آزاد گردد - بار دوم من هم زنداني بودم. درست مثل همه آن زندانيان در بند. 30 نفر از فعالان زن در انفرادي بودند و من آشفته و نگران، ميان غم زناني كه هميشه از آنان مي نوشتم، و سرنوشت نامعلوم دوستانم سرگردان بودم. آن روز براي آنها مهماني بودم كه به زودي مي رفت.اين بار، بار سوم اما، همه چيز متفاوت است. حالا من با اين وثيقه صد ميليون توماني يكي از خودشان هستم. يكي از صدها زني كه سال ها است گرفتار ديوارهاي بلند اوین اند و هيچ دادرسي ندارند. نه قانون به فريادشان مي رسد، نه خانواده و نه هيچ كس ديگر. اصلا معناي بي پناهي را فقط اينجاست كه مي توان فهميد. در چشمان زناني كه اگر قانون كمي، فقط كمي، عادلانه تر بود آنها اينك در خانه هايشان در كنار فرزندانشان بودند. .. ادامه مطلب » »


افکنهای آمریکائی با استفاده از بمبهای اتمی مینیاتوری به نابودی شرایط مادی هستی مردم میهن پرداخته و موجب مرگ میلیونها نفر از هموطنان ما در حال و آینده گردند... ادامه مطلب » »

تاکتیک درست مبارزه و هواداران شرمگین تجاوز آمریکا به ایران- حزب کار ایران (توفان)تاکتیک مبارزه را باید بر اساس واقع بینی و نه بر اساس ذهنیگری و نابینائی سیاسی معین ساخت. آنکس که هوادار صلح است باید برای ایجاد شرایطی مبارزه کند که مانع شود تا امپریالیست آمریکا به ایران تجاوز کند و از مردم ایران قتل عام نماید و ایران را به ویرانه بدل کنند. وضع کنونی ایران صد ها بار ارجحتر است از وضع مشابهی که در عراق پس از اشغال آن کشور پیش آمده است و مردم بیچاره عراق را ده ها سال از قافله تمدن به عقب پرتاب کرده است، وضع مردم ایران هم اکنون حتی در زیر ساطور مرگ آور جمهوری اسلامی صدها بار ارجحتر از وضعی خواهد بود که بمب

 ملل ندارد. پس این امر برای هرانسان آگاه و دور اندیشی روشن است که آمریکا با همه امکانات نظامی و سلاحهای کشتار جمعی اش قصد حمله به ایران را دارد. آمریکا عین همین سیاست را درعراق و افغانستان اجرا کرده است. حال اگر علل تجاوز و اهداف آمریکا علیه مردم ایران روشن است پس باید به عواقب و نتایج شوم این تجاوز پرداخت و سوای حب و بغض های گروهی ومنیت های روشنفکرانه و به ظاهر چپ، سیاستی برگزید که مانع این تجاوز و هجوم نظامی به ایران گردد. نیرویی که قصد بمباران ایران را دارد، نامش امپریالیسم آمریکاست... ادامه مطلب » »

جمیله کاتب فر آذر ماه  1386  - فضولی در امور داخلی مردم ایران موقوف! -اپوزیسیون همه فن حریف چه می گوید؟ امپریالیسم آمریکا علیرغم ادعای های دروغین دموکراسی خواهی اش  و جنجالهای کاذب درمورد خطراتمی ایران، لیکن هیچگاه نیت اش را از تجاوز نظامی به ایران پنهان نکرده است. آمریکا به عنوان یک ابر قدرت جهانی که برای  تثبیت سرکردگی خود بر سایر رقبای نیرومند امپریالیستی به خاورمیانه لشکرکشیده است ، هدفی جز کنترل انرژی و نفت و مناطق مهم ژئوپولیتیک و غارت و به اسارت در آوردن ساکنین این

  فیزیکی نیست محصول ایمان عمیق کمونیستی به راهی است که می رویم. برای حزب ما هرگز تعیین کننده نیست که تعداد شرکت کنندگان در این جشن چند نفر باشد. برای ما حقانیت این جشن مطرح است و اینکه باید دستآوردهای این انقلاب بزرگ بشریت را ارج بگذاریم، زنده نگهداریم و به نسل آتی منتقل کنیم. مگر وقتی یاران ما در ایران در حوزه ها و محافل کوچک خود یاد نودمین سال انقلاب اکتبر را با غرور و سربلندی جشن می گیرند موفقیت آنرا بر اساس تعداد خویش می سنجند؟ مگر یاران ما در خارج از ایران که در جشنهای رفقای کمونیست سایر کشورها شرکت می کنند درجه موفقیت کار خویش را بر اساس کمیت قرار می دهند؟ هرگز! برگزاری جشن انقلاب اکتبر یک اقدام کیفی و ناشی از درجه ایمان و اعتقاد به مارکسیسم لنینیسم است. ناشی از آن است که حزب ما به سوسیالیسم، به امکان تحقق آن و پیروزی آن اعتقاد راسخ دارد. به همین جهت یاد جهان نوینی را که لنین و استالین برپا داشته بودند همواره زنده نگاه می دارد.

جشن با خواندن ترانه هائی به زبان فرانسه، فارسی، افغانی، کردی و آلمانی در بخش آغازین برپا شد. آیلین با گیتار و صدای پرطنین و زنگ دار خویش، با صدای پر از احساس و عواطف انسانی خویش حاضرین را بشدت تحت تاثیر قرار داد.

اشعار وی گردا گرد  گیرنده امید بود، امید به آینده بهتر، امید به پیروزی، امیدی که همواره الهامبخش مبارزات مردم جهان برای کسب زندگی بهتر بود. در شعر کردی وی امید مردم کردستان که برای حق زندگی برابر مبارزه می کنند پژواک داشت و حاضرین را در آوای پست و بلند خویش به اوج کوهستانهای و اعماق دره های کردستان رهنمون می شد. ... ادامه مطلب » »

گزارش جشن نودمین سالگرد انقلاب اکتبر  - حزب کار ایران (توفان) جشن پر شکوه انقلاب اکتبر گواهی بر زنده بودن مارکسیسم لنینیسم - در روز 24 نوامبر سال 2007 جشن یادبود نودمین سالگرد انقلاب اکتبر با شرکت حدود 130 نفر با حضور رفقای کمونیست آلمانی و آمریکای جنوبی و فرانسوی با شکوه فراوان برگذار شد. شرکت رفقای کمونیست خارجی بیان همبستگی انترناسیونالیستی کارگران جهان است که با حضور خود و همکاری در برگزاری برنامه های جشن یگانگی و خویشاوندی انسانی و کمونیستی خویش را با کمونیستهای ایران بیان می کنند. محل جشن با تصاویر مارکس، انگلس، لنین، استالین، عکس تمام قد لنین، و شعارهای زنده باد مارکسیسم لنینیسم، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم، حزب کار ایران(توفان) مزین شده بود. در گوشه ای از مجلس تصاویر رفقا قاسمی و فروتن و سغای از پیشروان مبارزه ضد رویزیونیستی به چشم می خورد. رفقا قاسمی و فروتن بنیان گذاران سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان بودند. در روی میز انتشارات و کتب توفان تصاویر ده ها تن جانباختگان توفانی راه سوسیالیسم در قابهای از قبل تهیه شده به چشم می خورد و الهامبخش رفقای حزبی ما بود. آنها شاهد بودند که راهشان ادامه دارد و مسلما روزی بر پیروزی سوسیالیسم در جهان نظاره خواهند کرد. سیل شهیدان گواه بیرحمی مبارزه طبقاتی است و باید همواره به اصل این مبارزه وفادار ماند. 

حزب کار ایران(توفان) تنها تشکل ایرانی است که این جشن بزرگ را که بیاد بلشویکهای قهرمان شوروی به رهبری لنین و استالین که دنیای نوینی را برپا ساختند برگزار می کند. هیچ مانعی نمی تواند ما را از یاد و یادآوری این روز بزرگ که دنیا را تکان داد باز دارد.برگزاری جشن انقلاب اکتبر محصول توان


از ماهیت این جنبشها بر می آید که جنبش ضد جنگ جنبش سرنگونی رژیمها نیست و نمی تواند و نباید هم باشد. یک حزب اللهی لبنانی همانقدر حق دارد از استقلال وطنش لبنان دفاع کند که یک مسیحی مارونی و یا یک مسلمان دروزی و یا یک کمونیست انقلابی لبنانی ...ادامه مطلب » »

 جنبش ضد جنگ و خرابکاری بنفع تجاوز به ایران و کشتار مردم - حزب کار ایران - (توفان) هر چه امپریالیسم آمریکا و نوکرانش در جهان محکمتر بر طبل جنگ می کوبند، بهمان نسبت جنبش ضد جنگ که سرشار از انسانهای آزادیخواه، دموکرات، بشردوست، ضد فاشیست، انقلابی و مترقی است گسترده تر شده و تقویت می شود و بهمان نسبت خشم خرابکاران جنگ طلب و ستیزه جو و پرخاشگر افزونتر می گردد. جنگی پنهان و آشکار قبل از وقوع احتمالی تجاوز به ایران برای مهیا سازی شرایط درگرفته است.طبیعتا جنبش ضد جنگ همانگونه که از نامش پیداست جنبشی است که بر ضد جنگ است. این جنبش کاری باین ندارد که ممالک قربانی تجاوز دارای رژیمهای انقلابی یا مترقی هستند یا نیستند.

پنتاگون تعداد واقعی سربازان از پای درآمده  در عراق را پنهان می نماید ، ولی تعداد سربازان از پای در آمده بالا تر از رقم 15.000 نفر می باشد. 17 نوامبر 2007 ، از " ویتس متنی "  از " این فورمیشن کلرینگ هاس "- یک تیم تحقیقاتی از طرف ایستگاه تلویزیونی " سی بی اس " یک گزارشی را در باره تعداد سربازان امریکایی که در عراق دست به خود کشی زده بودند تهیه می نماید. این تیم درخواستنامه ای را تنظیم  و با استفاده از ... ادامه مطلب » »

اعتصاب غذای سرتاسری در اعتراض به : صدور احکام حبس برای 3 دانشجوی بی گناه پلی تکنیکی – بازداشت علی عزیزی، پدرام رفعتی – بسته شدن و یک جانبه شدن فضای دانشگاه – ضعف مدیریت در زمینه های علمی ، فرهنگی و صنفی- سایت ایرانی ما- مبارزه ای آشتی ناپذیر دانشجویان دانشگاه های ایران در سرتاسر کشور  برای پیکار بر علیه استبداد حاکم بر فضای انقلابی و دموکراتیک مدارس عالی و دانشگاه بدون کوچکترین قدمی به عقب بردارند ، ادامه دارد. دانشگاه به صحنه جولان اوباش های ریش دار بسیجی ، خواهران کلاغ زاغی ، مامورین امنیتی آدم ربا ، و نیروهای حراست برای شناسایی دانشجویان مترقی و باز داشتن آنان به دانشگاه و کلاس های درس تبدیل شده و دانشجویان با قاطعیت به تعرض ارتجاع سیاه مذهبی پاسخ گفتند. .. ادامه مطلب » »


 “توفان“ حکایت می کند: ... ادامه مطلب » »

  چهل سال از تیرباران رفیق ارنستو“چه“ گوارا  گذشت چهل سال از تیرباران رفیق “چه“ گوارا، پزشک آرژانتینی تبار و وزیر دارائی کوبا پس از انقلاب آن کشور می گذرد. وی خدمت به بشر را نه در خدمت از طریق حرفه پزشکی بلکه در مبارزه انقلابی برای رهائی بشریت از قید بهره کشی انسان از انسان و نابودی نظام بربرمنش سرمایه داری جستجو کرد. رفیق “چه“ گوارا سرانجام در مبارزه انقلابی در بولیوی به اسارت ارتش مزدور بولیوی در آمد و بدست ماموران سازمان “سیای“ آمریکا که در تعقیب وی بودند تیرباران شد.“توفان“ در چهل سال پیش نظر خود را در مورد راه “چه“ گوارا که پس از وی به گواریسم و کاستریسم بدل شد و سرانجام به راه جدائی از مبارزه توده ها و انتظار از معجزه قهرمانان انجامید اعلام داشت. این موضع پس از چهل سال هنوز به قوت خود باقی است و بیان آن از روشن بینی

مواضع صریح دکتر ناصر زرفشان - نشریه " آوای دانشگاه " - طرف سومی هم وجود دارد: در خصوص حمله احتمالی آمریکا در مناقشه ی جاری در مورد ایران، سئوال اصلی و پایه این است که هدف واقعی آمریکا در خاورمیانه و ایران چیست؟ زیرا تا زمانی که برای این سئوال یک جواب یقینی و قابل اتکا نداشته باشیم، یا زمانی که ندانیم نیت ...ادامه مطلب » »


است که خردادماه سال گذشته (ژوئن 2006) به هنگام تجمع در میدان هفت تیر تهران، در اعتراض به برخی قوانین تبعیض آمیز مربوط به زنان در قوانین ایران، با برخورد فیزیکی نیروی انتظامی روبرو شده و بیش از سی نفر از آنها، از جمله خانم حسین خواه، همان روز بازداشت شدند. - بی بی سی

بازداشت یک فعال حقوق زنان در ایران - مریم حسین خواه، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان در ایران، روز یکشنبه با قرار بازداشت موقت راهی زندان اوین شد. مریم حسین خواه از اعضای مرکز فرهنگی زنان، از سازمان های فعال در زمینه حقوق زنان، و عضو تحریریه سایت زنستان، وابسته به مرکز فرهنگی زنان، است.چند روز پیش بخش اینترنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دستور توقیف سایت زنستان را صادر کرد و در پی صدور این حکم، شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سایت زنستان نیز سرویس خود برای ادامه کار سایت را متوقف کرد.خانم حسین خواه در پی دریافت برگه احضاریه روز شنبه به دادسرای ویژه امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کرد و بعد از بازپرسی به او گفته شد مجددا روز یکشنبه به دادگاه مراجعه کند. اتهام مریم حسین خواه نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.به گفته شیرین عبادی، یکی از وکلای مدافع خانم حسین خواه، روز یکشنبه و در پی مراجعه او به دادسرای امنیت برای او قرار بازداشت موقت صادر شده و ساعت 2 بعدازظهر روز یکشنبه به زندان اوین منتقل شده است.خانم حسین خواه همچنین از فعالان کمپین یک میلیون امضا است. در این کمپین تعدادی از فعالان حقوق زنان در ایران تلاش می کنند برای طوماری که خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز در قوانین ایران است، یک میلیون امضا جمع کنند.مریم حسین خواه از جمله ده ها نفری

تحریم بیشتر بر ایران پیش بروند.اما روسیه و چین پیشتر مخالفت خود را با اعمال تحریم بیشتر بر ایران ابراز کرده اند و در آستانه انتشار گزارش آژانس نیز وزیرخارجه چین سفری به تهران کرد و در بازگشت گفت که به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر اینکه به دنبال سلاح اتمی نیستند اعتماد دارد.در مقابل، زلمی خلیلزاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته که چینیها پشت شورای امنیت را در صدور قطعنامه تازه ای علیه ایران خالی کرده اند و به نظر او چینیها نباید سبب شوند که کار به جایی برسد که مسئول به بن بست رسیدن روند دیپلماتیک حل مناقشه اتمی ایران شناخته شوند. اعضای شورای امنیت برای تصمیم گیری در مورد ایران قرار است بر اساس گزارش آژانس و نظر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمل کنند. با اینکه ایران گزارش آژانس را مثبت و به نفع خود قلمداد کرده اما محتوای آن به گونه ای نیست که خواست آمریکا و متحدان اروپایی اش را برآورده کند. خاویر سولانا نیز اعلام کرده که تا پایان نوامبر به بررسی گزارش آژانس خواهد پرداخت و دیداری نیز با مسئول مذاکرات اتمی ایران خواهد کرد تا بر این اساس نظر خود را ابراز کند.

نشست 1 + 5 در مورد ایران به دلیل غیبت چین لغو شد – بی بی سی - به گفته منابع دیپلماتیک، نشست اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت هسته ای ایران به دلیل عدم شرکت چین لغو شده است.این جلسه قرار بود دوشنبه آینده (نوزدهم نوامبر) برگزار شود و لغو آن در واقع تصمیم گیری شورای امنیت برای تحریم بیشتر ایران را به تأخیر می اندازد.اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراهی آلمان که درگیر مناقشه اتمی ایرانند، در نشست پیشین خود در لندن تصمیم گرفته بودند برای گام بعدی در قبال ایران در انتظار گزارش تازه ای از آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت اتمی این کشور بنشینند.در گزارش آژانس که دیروز منتشر شد آمده که هرچند ایران در شفافسازی فعالیت اتمی خود گامهای قابل توجهی برای همکاری با آژانس برداشته اما همچنان پرسشهایی در این زمینه برای آژانس مانده استبدین ترتیب انتظار می رود که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با توجه به موضعی که از پیش گرفته بودند به سمت تصویب قطعنامه تازه ای در شورای امنیت برای اعمال

“نوعدوستی“  مسیحیت  و  “بربریت“ اسلامی – برگزیده از توفان 92 ارگان حزب کار ایران - برای کشتار دستجمعی مقاومانِ مقابل امپریالیستها، برای کشتار مردمانی که سرزمینهای زندگیشان مملو از مواد اولیه مورد نیاز امپریالیستهاست، برای کشتار مردمانی که سرزمینهایشان از نظر سیاستِ راهبردیِ نظامی و دوراندیشی برای تسلط یکجانبه بر جهان در رقابت با رقبا از اهمیت وافری برخوردار است، نیاز بیک جنگ روانی احساس می شود. مسلمان کشی و تبلیغات ضد اسلامی و نه ضد مذهبی عرصه پیکاری است که در این مبارزه طبقاتی در سراسر گیتی در گرفته است. بدون شناخت از این سیاست راهبردی امپریالیستی تشخیص سره از نا سره در دنیای کنونی ممکن نیست. امپریالیسم آمریکا برای مقابله با رقبای خویش و در درجه نخست چین بخاطر بازار عظیم فروش و نیروی ارزان کارش و روسیه کشوری با منابع غنی انرژی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع امپریالیستی غرب به آن نیاز دارد که ... ادامه دارد » »

فرخنده باد نودمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر - با پرچم لنینیسم به پیش - حزب کار ایران (توفان)- نودسال ازانقلاب عظیم پرولتری شوروی می گذرد. انقلاب عظیمی که جهان سرمایه داری را بشدت لرزاند وبه وحشت مرگ انداخت. درهفتم نوامبر 1917 شوراهای کارگران،دهقانان و سربازان پتروگراد درقیام مسلحانه به رهبری حزب کمونیست بلشویک روس، لنین و استالین به قصر زمستانی تزار هجوم آوردند و با بر انداختن " حکومت موقت" ، مظهر بورژوازی و خیانت سوسیالیستهای اپورتونیست، دوره نوین سوسیالیسم را بنیان گذاردند. لننیسم مظهر این انقلاب سوسیالیستی کارگری با مشی قاطع خویش بر گنجینه مارکسیسم و سوسیالیسم علمی افزود، پرولتاریا و خلقهای ستمکش را با سلاحهای برائی مسلح نمود. پیکار سهمگین طبقاتی پرولتاریا که ثمره اولین خود رادرکمون پاریس بسال 1871 داد، شیپور مرگ طبقات ستمگر و ظالم ، طبقات بورژوا و فئودال را دمید. ..ادامه مطلب » »

انقلاب اکتبر راه رهایی بشریت - نود سال از انقلاب کبیر و دورانساز اکتبر روسیه می گذرد. در نود سال پیش در 17 اکتبر 1917 برای نخستین بار بشریت توانست دنیایی را پی ریزی کند که تا به امروز تحق آن به مخیله کسی نیز خطور نمی کرد. در نود سال پیش بورژوا ها با تمسخر و کنایه، کمونیستها را خوشخیالانی به ... ادامه مطلب » »


و همچنین کشورهایی که دارای مذهب اسلام می باشند ، ترکیه ، بنگال دژ ، هندوستان، کشورهای آمریکای لاتین : کوبا ، ونزوئلا ، بولیوی، نیکاراگوئه ، آرژانتین، مکزیک در فعالیت یک جنبش مقتدر ضد جنگ می باشند ، به کار گرفته ایم. لذا تمام وقت ما برای ایجاد آن دژ عظیم که در هر کجای جهان می باشیم متمرکز شده است. سایت ایرانی ما اکنون در این راه قدم بر برداشته و تمام نیروی خود را به کار گرفته است. به خاطر کمبود  وقت برای نوشتن مقاله ضرورت دیده شد که یکی ازمقالات نوشته شده بدست رفیق بهمن ادیب  به نام " اکتبر سرخ بیان فشرده لنینیسم " را منتشر نمائیم . برای خواندن مقاله اینجا را کلیک کنید » »

رفیق بهمن ادیب محقق ، تحلیلگر در  مسائل دانش مارکسیسم  - لنینیسم  و همچنین کارشناس در جنبش کارگری و مسائل روز مبارزه طبقاتی می باشد. سایت ایرانی ما ، برای تشکر از زحمات او سایتی را برای آن دانشگر  فراهم و بخشی از مقالات او را در آن صفحه گرد آورد که در سمت چپ سایت با اهتراض در آمدن  یک پرچم سرخ که بر روی آن آرم داس و چکش است و نام او ، می توانید به آن کارهای بزرگ او مراجعه کنید. رفیق بهمن ادیب مقالات زیادی در باره انقلاب اکتبر نوشته است و تعدادی از آن در صفحه تخصص داده شده برای آن رفیق آورده شده است. ما خود ضرورتی برای نوشتن مقاله در باره انقلاب  اکتبر  نمی بینیم و نیروی کار اصلی سایت را برای حمایت از ساختن دیواری سرتاسری در پیرامون تمام مرزهای  ایران است . ارتفاع آن بلند تر از پرواز هواپیما های آمریکایی و موشک های او بر روی آسمان سرزمین گهن و باستانی ما می باشد. این دیوار دژ عظیمی هست که جلوی تمام توطئه های امپریالیست آمریکا و  تبلیغات او و طرفداران جنگ  و حمله نظامی توسط : مجاهدین ضد خلق ایران ، سلطنت طلبان فاشیست و حزب فریبکار ضد کارگری که نام حزب کمونیست کارگری بر روی خود نهاده و بخشی از چپ های چپول ترتسکیستی " راه کارگر ! " و فرصت طلب را می گیرد . ما در حال ساختن  آن دیوار عظیم می باشیم! و تمام نیروی خود را برای ایجاد آن در کنار  میلیون ها نفر از  مردم جهان به کار خواهیم گرفت و امروز بخش وسیعی از آن نیرو ، در؛  آمریکا ، کانادا ، انگلستان ، آلمان ، سوئد ، فرانسه ، هلند، نروژ، دانمارک ، ایتالیا، در تمام کشورهای عربی ... ادامه در ستون مقابل


 مخوف، در مناطق ملل تحت ستم، توسط "نیروهای مخصوص" آمریکا و اسرائیل، سازمان یافته و آماده اند تا در صورت آغاز جنگ، با هدف گیج کردن مردم و فلج کردن نیروهای مبارز، جنایت آفرینی کرده و رعب و وحشت بر دلها بیفکنند. .. ادامه مطلب » »  

آغاز فروپاشی سوسياليسم در شوروی - قسمت دوم - یک بازنگری مجدد - تدارک : تحقق تزهای رویزیونيستی   - رویزیونيستها نخست با حمله به رفيق استالين آغاز کردند تا زمينه را برای افکار انحرافی خود باز کنند. گزارش محرمانه خروشچف به کنگره بيستم که در واقع مخفی از طبقه کارگر و خلق شوروی مطرح گردید نخست توسط "سيا" سازمان جاسوسی امپریاليسم آمریکا در جهان منتشر شد(روزنامه نيویورک تایمز در آمریکا) و موجی از دشمنی با استالين توسط ترتسکيستها، تيتوئيستهاا، فاشيستها، بورژوازی جهانی در عرصه جهان و همه دشمنان طبقاتی کمونيسم ایجاد نمود. شورش ضد انقلاب مجارستان که با حمله به مجسمه های استالين شروع شد با سخنرانی خروشچف آغاز گردیده بود. آنگاه کمونيستهای صدیق و مخالفين رویزیونيستها از حزب کمونيست اخراج شده و به زندان افتادند و در عوض "قربانيان" استالين بدون رسيدگی به پرونده های آنها اعاده حيثيت گردیده، با احترام از زندانها بدر آمده، حق رای گرفته، به عاليترین  ... ادامه مطلب » »


 با فاصله از پرستش مذهبی شوروی صرف نظر از ماهیت حکومت آن در  گذشته بهتر می توان داوری منصفانه کرد  که  رویزیونیستها چه خرابی وحشتناکی ، چه زمین سوخته ای از خود  ... ادامه مطلب » »

آغاز فروپاشی شوروی بخش اول - یک بازنگری مجدد  - برگزیده  از توفان الکترونیکی شماره 15 ، نشریه دیگر از حزب کارایران- هیئت تحریریه - مهرماه 86 - هنوز که نظری به منظره سیاسی ایران می افکنید می بینید که جراحت های هولناک رویزیونیسم بر بدن بسیاری از نیروهای صمیمی هوادار طبقه کارگر التیام نیافته است . ضربه هولناک رویزیونیسم که از قله بلند شوروی بر مغزهای کمونیست ها فرو کوفته شد سرگیجه پدید آمده را پایان نداده است. مدلهای از پیش ساخته رویزیونیستی از قبیل " کشورهای سوسیالیستی واقعاً موجود " که توجیهاتی برای انحراف از راه سوسیالیسم بودند درهم می ریزند و بسیاری از هواداران راه طبقه کارگر را سر درگم کرده اند . هر چه بیشتر می گذرد ضربه سهمگین رویزیونیستها به جنبش کارگری  و همدستی آنها با سرمایه داری وامپریالیسم بیشتر نمایان می گردد .  حال با فاصله از گذشته و

احکام صادره علیه منصور اسالو و ابراهیم مددی را قویا محکوم می کنیم - حزب کار ایران - (توفان) - طبق اخبار رسیده ، بیدادگاه انقلاب اسلامی منصور اسالو دبیر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ابراهیم مددی نایب رئیس  این سندیکا را به پنج سال و نیم زندان بدون حق تجدید نظر خواهی محکوم کرده است... ادامه مطلب » »

 دسیسه های امپریالیسم و صهیونیسم درایران و لزوم مبارزه  ... - برگزیده توفان 92 ادامه مطلب » »

رهبری اسلامی در جنبش آزادیبخش -برگزیده از توفان 91 ... ادامه مطلب » »

 اختلافات سیاسی میان روسیه که قدرت نو برخاسته درشرق که سهم گذشته خود را از قدرتهای امپریالیستی کشورهای اروپایی و مخصوصا امپریالیسم آمریکا می خواهد ، برای آخرین بار است که  در نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت می نماید. نشست روسیه – اتحادیه اروپا  دیروز و امروز  در " مافرا " در کشور پرتقال در بحران سختی به سر می برد و نزای سختی میان بلوک امپریالیسم امریکا و کشورهای مخالف او در گرفته است و مخالفین به دنبال هویت دیگری برای شکل دادن خواستهای خود می باشند.

روسیه تحریم اقتصادی بر علیه ایران بر حذر داشت-خبرگزاری آسوشیدت پرس پنج شنبه 25 اکتبر- لیسبان مرکز شهر پرتقال (ا – پی) – ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روز پنج شنبه تحریم اقتصادی جدید و بین المللی را بر علیه ایران بر حذر داشت. تحریم اقتصادی شرایط جدید را ایران را برای مذاکره  و گفتگو خرابتر خواهد کرد. ولادمیر پوتین به تصمیم جدید برای تنگ تر کردن فشار اقتصادی بر مردم ایران توسط دولت آمریکا اعلام گشت ، اشاره نمود. در ادامه رئیس جمهور فدارسیون کشورهای روسیه بیان می نماید: " تنها راه حل نزاع در باره برنامه اتمی ایران بر حسب مذاکرات امکان پذیر است. او مثال زنده ای را شاهد گرفته و بیان می کنند: " مذاکره و شیوه انتخاب روش با صبرو صلجویانه  درباره کشور شمالی نتیجه مثبت را حاصل نمود." رایس وزیر خارجه آمریکا و هنری پالسون وزیر اقتصاد آن کشور در چند لحظه قبل از سخن رانی پوتین مجازات های گوناگونی را بر علیه وزارت جنگ ایران و سپاه پاسداران و همچنین بر علیه تعداد زیادی بانک های فعال ایرانی درخارج از آن  کشور را تصمیم گرفته و اعلام نمودند.آنگونه که سایت ایرانی ما باور دارد،

نودمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 - نمایش فیلمی از انقلاب اکتبر - سخنرانی: انقلاب اکتبر و اوضاع کنونی - برنامه هنری : اجرای زنده ترانه سرود های انقلابی بین المللی  و برای اطلاع بیشتر  اینجارا کلیک کنید » »


تعریف از ریش مارکس وحمله به مغزوی- توفان الکترونیکی 14 - امروز بسیاری شاهدند که برخی مدعیان هواداری از منافع  طبقه کارگر از راهی که رفته اند وشاید ازروز نخست به آن اعتقادی نداشته اند، سراسیمه برمی گردند. درگذشته اگربودند کسانی که ازمارکسیسم لنینیسم چون پذیرش مارکسیسم مد روزبود یک ذره نزول نمی کردند، همان کسان امروز ازمخالفان سرسخت مارکسیسم لنینیسم شده و با استفاده ازمنابع قدیم و جدید آنتی کمونیستی درنکوهش مارکسیسم لنینیسم سینه چاک میدهند و کاغذ سیاه می کنند. این طور بنظر می آید که فریادهای ناهنجار و گوشخراش آنها بیشتر از ... ادامه مطلب » »

بمناسبت شرکت در جشن 25 سالگی تاسیس حزب مارکسیست لنینیست آلمان- سخنرانی ائتلاف جبهه ملی عراق - رفقای م ل پ د! - درود صمیمانه و شادی آفرین خویش را بمناسبت 25 مین سال تاسیس سازمانتان به شما تقدیم می کنیم. ما به شما تبریک می گوئیم و برایتان آرزوی موفقیت در پیکار علیه امپریالیسم جهانی را داریم. ما در درون ائتلاف با جبهه ملی عراق مطمئنیم که مقاومت ما بر ضد ستم نیروهای امپریالیستی بخشی  از پیکار مشترک جهانی ضد امپریالیستی است.دوستان عزیز! مقاومت عراق و حملات وسیعش بر ضد قوای نظامی اشغالگر آمریکا و دستیارانش در حکومت عراق خواب راحت آمریکا از اشغال و سرکوب را بر هم زد. این مقاومت به تمام دنیا نشان داد که توانائی آنرا دارد این باصطلاح قدرت برتر را چنان مورد اصابت قرار دهد که خلقهای خاورمیانه  و همچنین جهان را ترغیب کند که با احساس قدرت برای رهائی خویش پیکار کنند.ما هم اکنون در پنجمین سال مقاومت خویش هستیم و به دشمنان و متحدین آنها(حتی رژیم ایران) نشان داده ایم که آنها در طرف بازنده قرار دارند.دوستان عزیز! اشغالگران سرزمین ما را کاملا ویران کرده اند. آثار فرهنگی ما را نابود ساخته اند، ذخایر نفتی و منابع زیرزمینی ما را چپاول کرده اند، صنایع زیربنائی، نظام بهداشت و آموزشی را از بین برده اند. اشغالگران آمریکائی در همکاری با شبه نظامیان عراقی که با رژیم ایران همدستی می کنند موجب شده اند که بیش از نیم میلیون عراقی به قتل برسند  و 4 میلیون به خارج بگریزند. علاوه بر این 190 هزار پیکارگران جنبش مقاومت در زندانهائی بسر می برند که تحت نظر دولت عراق، آمریکا و انگلیس قرار دارند... ادامه مطلب » »

یاداشتی پیرامون مقوله اعدام، دکتاتوری پرولتاریا به مثابه دستاورد درخشان اکتبر سرخ- رفیق بهمن ادیب
" کشتن انواع گوناگون دارد.
می توان به شکم کسی چاقو فرو کرد.
نان کسی را قطع کرد،
کسی را از بیماریش نجات نداد.
کسی را در خانه بد مسکن کرد.
با کار جانش را گرفت،
کسی را به جنگ فرستاد.
فقط برخی از آنها در دولت ما ممنوعند." - برتولد برشت
... ادامه مطلب » »

رئیس جمهور فاشیست! دانشگاه جای تونیست!

خدمت احمقی نژاد به سیاست های استعماری جرج بوش-حزب کار ایران (توفان) -آمریکا همه دنیا را بر ضد فنآوری هسته ای در ایران بسیج کرده است. احمقی نژاد ریاست جمهوری ایران نیز در این تبلیغات گسترده همدست جرج بوش است. هر جا جرج بوش کُمیت استدلالش لَنگ می شود، احمقی نژاد هوار زنان از راه می رسد و به آتشی که وی بر افروخته است هیزم می ریزد. رجزخوانیهای بی بو و خاصیت وی طوری است که شنونده ... ادامه مطلب » »


احمدي نژاد و سياست هاي اقتصادي و دانشگاهي او شعار سر دادند. ...ادامه مطلب » »

برگزیده از میان مطبوعات خود سانسورگر رذژیم جمهوری اسلامی ایران – " دیدار احمدی نژاد و دو چهره دانشگاه " – اعتماد - گروه سياسي، معصومه ستوده؛ محمود احمدي نژاد روز گذشته در حالي براي سخنراني افتتاحيه سال تحصيلي به دانشگاه تهران آمد که به خاطر ممانعت از ورود دانشجويان منتقد به محل سخنراني، تشنجات و تحصن سياسي در محوطه دانشگاه شکل گرفت. از يک سو دانشجويان عضو انجمن هاي اسلامي نسبت به اعمال محدوديت براي ورود به محل سخنراني اعتراض مي کردند و از سوي ديگر اعضاي بسيج دانشجويي هم به حمايت از احمدي نژاد وارد عمل شدند و عليه دانشجويان منتقد شعارهاي تندي را سر دادند. همزمان دانشجويان منتقد هم عليه


 تریبون را بر پا کرده اند خود نمایندگان حاکمیت هستند و نه دانشجویان. "  دانشجویان فاشیست که  فرزندان ملایان می باشند ، با قلدری میکرفون را از دست شیخ پور بیرون کشیدند. تریبون ارتجاع و افراد گردانندگان آن مورد هوی دانشجویان قرار گرفت. رشید اسماعیلی یکی از دانشجویان دانشگاه علامه محروم شده از تحصیل صحبت کرد و سپس مجید شیخ سخنان نیمه کاره خود را  ادامه داد و گفت : " دار ودسته بسیجیان را به سالن می برند و برای هوراچیان دعوت نامه می فرستند. در طول تابستان 21 دانشجو دسنتگیر شده اند و اعتبار  42 اتحادیه ثبت شده ، لغو گردید ..." احمدی نژاد از فضای اعتراضی دانشگاه به وحشت افتاده بود و سخنان خود را کوتاه کرده و فورا سالن را ترک نموده که با اتومبیل ضد گلوله دانشگاه را ترک نماید که دانشجویان از خروج او مطلع گردیده و به دنبال اتومبیل او روان میشوند و او مانند سگی از دانشگاه فرار میدهند . راننده او از وحشت که دانشجویان به اتومبیل نزدیک خواهند شد از درب دیگری پا به فرار می نهد و در این هنگام نیروهای ویژه سرکوب وارد کارزار شده با اسپری فلفل و گاز اشگ آور کوشش مذبوهانه می کنند که دانشجویان را پراکنده کنند.

احمقی نژاد سرچماقدار بسیجی سابق ، پاسدار تیر خلاص زن زندانیان اعدام شده در هولوکوس سال 67 ، از دانشگاه تهران فرار کرد! - گزارشگر سایت ایرانی ما از دانشگاه تهران- مجموعه اکثریت به اتفاق دانشجویان حاظر در دانشگاه تهران در یک میتینگ و چند راه پیمایی اعتراضات خشمگانه خود را بر علیه حضور و سخنرانی رئیس جمهور دیوانه و فاشیست و بر علیه نظام استبدادی رژیم ملایان به نمایش قدرت گذاشتند. آنها فریاد می زدند " احمدی نژاد، عامل تنعیض و فساد، توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد ، حکومت حیا کن ، دانشگاه رو رها کن، حکومت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایم، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، دانشجو می میرد ، ذلت نمی پذیرد. دارو دسته بسیج اقلیت کوچکی در محاصره دانشجویان انقلابی و دموکراتیک قرار داشتند.
بنابر اطلاع مستقیم ما از جنبش دانشجویی در دانشگاه تهران ، روز های قبل از طرف مامورین سازمان امنیت رژیم به منازل دانشجویان نیمه شب زنگ زده و آنها را برای جلوگیری از رفتن به دانشگاه تهران در روز 16 مهر تهدید نمودند. بنا بر گزارشگر سایت ایرانی ما ، دو تهدید تلفنی بر روی نوار ضبط  و سپس بر روی سی دی منقل شده است. نیروهای ویژه سرکوب در اولین ساعات بامداد در دو منطقه جنوبی و غرب دانشگاه در خیابان اطراف مستقر شده بودند . درهای دانشگاه در همان اوایل توسط نیروهای امنیتی و پلیس مزدور دانشگاه " حراست بسته میشود و درهای فرعی برای ورود به دانشگاه قفل و  در مقابل در اصلی نیروهای ویژه سرکوب صف کشیده بودند. نیروهای پلیس دانشگاه کارتهای دانشجویان را کنترل کرده و دو  چهره بر جسته از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به نام های کوروش دانشیار و محمد سلمانپور را  از دانشگاه اخراج نمودند.   و  احمدی احمقی نژاد را از درب پشت کتابخانه مرکزی وارد دانشگاه نمودند.  تمام تلاش دانشجویان معترض آن بود که میتینگ اعتراضی خود را در مقابل کتابخانه شروع نمایند ، تجمع بسیجیان در مقابل دانشگاه ادبیات در حال انجام گرفتن بود که دانشجویان مترقی محل آن تجمع بسیجیان و هوداران ارتجاع مذهبی را ترک نمودند و سپس به سمت کتابخانه به حرکت در آمدند. نیروهای ضد مردمی بسیجی را به داخل دانشگاه آورده در حوالی تالار جمع نموده بودند. در تالار علامه احمقی کوتوله ای کوتاه تر از قد میکروفن سخنرانی نمود. پس از آنکه تجمع ارتجاع در مقابل دانشکده ادبیات بدون هوادار ماند ، آنها مجبور شدند که به کمک بسیجیان در مقابل کتابخانه روند. در هنگام راپیمایی دانشجویان شعارهایی را که در آغاز گزارش  آمده است بیان نمودند. بر حسب اجبار دانشجویان ، میکرفون بدست یکی از دانشجویان افتاد و او چنین گفت: " احمدی نژاد که در دانشگاه کلمبیا ادعا کرده در دانشگاه های ایران آزادی ا  وجود دارد ، باید رفقای ما را از زندان آزاد کند...آقای احمدی نزاد شما باید دانشجویان و اساتید ما را سر کلاسهای درس بازگردانید. اساتید ما به اتهام توهین به مقدسات از دانشگاه اخراج می شوند ، آقای احمدی نژاد شما جزء " مقدسات " نیستید." یکی دیگر از  دانشجو یان  میکروفن را به دست گرفت و از گروه فرصت طلبان برای آرام کردن دانشجویان صحبت کرد که مورد اعتراض و هوی دانشجویان قرار گرفت . یکی از دانشجویان شکنجه شده  در بند 209 زندان اوین به نام  مجید شیخ پور  که دانشجوی امیر کبیر است سخن گفت: "  من برای دانشجویان تهران که 30 هزار نفرند متاسفم که نتوانستند یک تریبون آبرومند برگزار کنند. چیزی که به دست ما داده شده یک بوق است ، نه سیستم صوتی و در ادامه گفت :  " آنهائیکه این

 بدهیم ، شکم مان را تو بکشیم و بگوئیم". جانمی، ما آمریکائیم". ! ... ادامه مطلب » »

شنیده های من- از الیوت واین برگردر آمریکا- ** من شنیده ام - ژنرال جی گارنر می گوید: ما باید به آینه نگاه کنیم ،افخار کنیم، سینه امان را جلو

تلویزیون 24  ساعته !!! سعید قنبری

توی این خنده بازار صدا و تصویر
پاز رنگ و ریا و تزویر
این یکی پرچم شیر می فروشه با خورشید
اون یکی انداخته پشتش عکس به کاخ سفید!
همه محتاج کمک تشنه پول !
مردمان بی پناه، همه جامشغول
آگهی های جفتگ و ریتمیک
تبلیغ فش فشه و رژ و ماتیک !!
جلو دوربین " وطنم خاک تنم " "وطنم جان و تنم "
پشت دوربین همه خاک و آب فدای یه موی سرم
" چو ایران نباشد تن من مباد "
بعد از اینکه پول رسید، هرچه باداباد
به من بگو تاکی باید اسیر جنجال باشم؟
بیا بهت نشون بدم که حرف حق رنگ نداره!
آزادی و دموکراسی نیازی به جنگ نداره !!

چپ ستیزی و تجلیات آن- توفان - حزب کار ایران-“چپ ستیزی، بخصوص در میان "وادادگان" سیاسی گذشته که پیشینه هواداری از چپ داشته اند، این روزها شدت گرفته است. ریشه این کینه کور نسبت به چپ را در عناصری که چنین پیشینه ای دارند، من خوب می شناسم. در سالهای دهه چهل و پنجاه با آن شرایط ویژه مبارزه مسلحانه و شکنجه ها و مقاومتهای باور نکردنی و حساسیت شدیدی که در مورد امنیت سازمانهای مخفی مسلح وجود داشت، ننگی بالاتر از همکاری یک فرد دستگیر شده با رژیم وجود نداشت. من فضای سیاسی آن روزها، مخصوصا فضای حاکم بر زندانهای سیاسی را بخاطر دارم و میدانم کسی که با پلیس همکاری میکرد، چه خفتی را از ناحیه دیگران و در مجموعه شرایط حاکم، چه در زندان و چه پس از آزادی در فضای سیاسی خارج از زندان تحمل میکرد. ریشه کینه عجیب و غریبی که در ... ادامه مطلب » »


معوقه  و اضافه دستمزد، جلوگیری از بیکار سازیها، انعقاد قرارداد های دستجمعی و تشکیل سندیکاهای  مستقل کارگری و... می تواند بسیج کننده همه کارگران باشد. تنها با سراسری شدن اعتصاب و همسبتگی همه کارگران است که می توان سرمایه داران و دولت حامی آنها را به عقب نشینی واداشت و سرانجام کمر رژیم سرمایه داری را درهم شکست... ادامه مطلب » »

پیروز باد پیکار متحد کارگران نیشکر هفت تپهحزب کار ایران -   (توفان) -امروز چهارشنبه 11 مهرماه، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان پنجمین روز اعتصاب خود را آغاز کرده و اعلام نموده اند تا تحقق کامل خواسته های خوداز جمله حقوق معوقه  به مبارزات خود ادامه خواهند داد. کارگران رزمنده نیشکر هفت تپه در خلال دوسال اخیر حدود  16 بار دست به اعتصاب زده و نارضایتی خویش را نسبت به سیاستهای ضد کارگری  و ارتجاعی دولت جمهوری اسلامی ابراز داشته اند. اکنون مدتهاست که کارگران سراسر ایران دراعتراض به رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که از سیاستهای اقتصادی و نئولیبرالی  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول الهام می گیرد و به پیروی ازهمین سیاست وضعیت مشقتباری را برای مزدبگیران جامعه آفریده است ، دست به تحص و اعتصاب و دیگر اشکال مبارزاتی زده  ودربرخی موارد نیز سرمایه داران را واداربه عقب نشینی هایی کرده اند. این اعتصابات اگرچه محدود و فاقد رهبری اند، لیکن قدم به قدم گسترش می یابند وتاثیرات مهمی بر سایر حرکات اعتراضی مردم می گذارند. درحال حاضرمهم سازمان دادن مبارزه کارگران است. مبارزه برای دریافت حقوق


 

سازمان ملل متحد، سال 2007 میلادی را، خونین ترین سال پس از سقوط طالبان در افغانستان نامیده است. –بی بی سی - در گزارشی که اخیراً از سوی سازمان ملل متحد منتشرشده گفته شده است که حملات تروریستی و فعالیت گروه های شورشی در افغانستان، در مقایسه با سال گذشته میلادی، حدود بیست درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، تنها از آغاز سال جاری میلادی، صد مورد حمله انتحاری در افغانستان روی داده که منجر به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی افغان شده است.
آدرین ادواردز سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل می گوید افزایش تولید مواد مخدر، فساد در اداره‌های دولتی، ضعف حاکمیت دولت در شماری از ولایات افغانستان و تغییر تاکتیک های جنگی طالبان در افغانستان ازعوامل عمده افزایش ناامنی ها در افغانستان است که باید به گونه فوری به آن رسیدگی شود.
آقای ادوارز گفت: "چیزی که ما در سال
۲۰۰۷ دیدیم، افزایش جنایات و حملات تروریستی در افغانستان بوده است. افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در برخی موارد ضعف حاکمیت دولت و فساد در ارگانهای دولتی در شماری از ولایات افغانستان و تغییر تاکتیکهای جنگی طالبان سبب افزایش نا امنی ها در افغانستان شده است. -"'نگران کننده'-
سخنگوی سازمان ملل افزود: "درماه های گذشته، موارد آدم ربایی نیز به گونه نگران کننده ای در افغانستان افزایش یافته است."
مقامات سازمان ملل متحد می گویند رشد سریع گروه های تبهکار، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های مسلح مخالف دولت در افغانستان، مبارزه با گروه های شورشی و تروریست‌ها را در این کشور، پیچیده تر کرده است.
 ... ادامه مطلب » »

در حاشیه سفر احمدی نژاد به آمریکا-  برگزیده از توفان الکترونیکی شماره 14 –مهرماه 86 -حضور احمدی نژاد دردانشگاه کلمبيا وهمينطور سخنرانی وی در اجلاس سازمان ملل انعکاس گسترده ای درمطبوعات ورسانه های آمريکايی و اروپايی داشته است. طرح زيرکانه سئوالاتی نظير" همجنسگرايی، واقعه هلوکاست و نابودی اسرائيل، مسئله زنان وانرژی هسته ای..." در دا نشگاه کلمبيا، بشدت احمدی نژاد، نماينده ولايت فقيه جمهوری اسلامی را درموضع دفاعی قرار داد ،عملا وی و دولت اسلامی رادرانظارعمومی خلع سلاح نمودادامه مطلب ...» »


 انصاری را به ۵/۴ حبس تعزیر محکوم نمود. این دادگاه همچنین با صدور قرار عدم صلاحیت برای خود، پرونده جهاندار و انصاری را در خصوص چند فقره از موارد اتهامی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد. هفته گذشته دادگاه رسیدگی به این موارد اتهامی جهاندار و انصاری بدون حضور وکلای مدافع برگزار شد. انصاری، درخشندی و جهاندار در فروردین ۸۶ به احکام صادره اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از اعتراض این سه نفر و پس از مراجعه مکرر خانواده و وکلای آن ها احکام تجدیدنظر ایشان را ابلاغ نمود. دادگاه تجدیدنظر احکام اولیه سعید درخشندی و ابولفضل جهاندار را عینا تایید نمود ولی حکم کیوان انصاری را به یک سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درمی آید، تبدیل نمود."

برای مردم ایران و سایت ایرانی ما خبر آزادی دکتر کیوان انصاری ، خبری بسیار خوشحال کننده است. حال باید تلاش کرد که دو یار دانشگاهی دیگر از خوفناک بند 209 زندان اوین آزاد و پیش خانواده ، اقوام و مخصوصا دوستان دانشگاهی برگشته و از حقوق کامل ادامه تحصیل و فعالیت شغلی و صنفی در دانشگاه بر خور دار شوند. کیوان انصاری یک فعال سیاسی جنبش دانشجویی و از چهره های برگزیده توسط دانشجویان نه تنها در دانشگاه امیر کبیر ، بلکه در تمام دانشگاه های ایران می باشد. او در 27 شهریور سال گذشته بازداشت شد و دیروز؛ چهارشنبه 4 مهرماه 1386 پس از یک سال شکنجه جسمی و روحی آزاد شد. او یعنی کیوان همراه سعید درخشنده و ابوالفضل جهاندار به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. سه ماه در بی خبری مطلق و سپس در دادگاه بدوی متهم به داشتن ایمیل محرمانه، طرح ریزی جهت تسخیر رادیو و تلویزیون و توهین به مقامات ، عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان دانشگاه و غیره بهانه آورده شد. " دادگاه بدوی در پاییز ۸۵ تشکیل شد و حکم بدوی این سه فعال سابق دانشجویی در اسفندماه ۸۵ صادر شد. دادگاه بدوی ابوالفضل جهاندار را به ۵/۲ سال حبس تعزیری، سعید درخشندی را به ۳ سال حبس تعزیری و دکتر کیوان


جعلی آنها و نتایج عملی “شاهکارهای“ دشمنان لنینیسم که کار شوروی را به روسیه امپریالیستی کشاندند بسیار آسان می نماید، ولی به توانائی و ظرفیت ایدوئولوژیک و ایمان طبقاتی نیاز بود که کسی در مقابل دروغهای خروشچف سر بلند کند و آنها را ضد مارکسیستی ارزیابی نموده رد نماید. قاسمی و فروتن از زمره چنین رهبرانی بودند. " ادامه محبث با تیتر " واقعیت چیست "  در توفان شماره 90 متشر شد . ما شخصا بار ها این مقاله آموزشی را خوانده و نکات مهم آنرا یاداشت نموده  و حتما در میان هواداران مارکسیسم - لنینیسم  در ایران خوانندگان بسیاری دارد. چشم امید کارگران آگاه و انقلابی ، دست یافتن به چنین منابعی است ، تا دنیایی جدید بر روی آنان باز شود و همانا تنظیم قطب نما و همچنین عزم راسخ در سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و در تلاش پر ثمر که با روح همبستگی برای جوش و پیوند میان خلق ها در مبارزه قاطع و شجاعانه ضد امپریالیستی، که وحدت کامل را برای هژمونی طبقه کارگر کسب می نماید نبرد کنیم. حال با فشار دادن بر روی آدرس مقاله ، آنرا شخصا مطالعه نمائید... ادامه مطلب » »

بزرگ کار دیگر از حزب کار ایران (توفان) - سایت ایرانی ما - شیردل -بار دیگر حزب کار توفان در ویژه نامه منتشر شده که در ارگان 89 می باشد بزرگ کاری را انجام داد. حزب کار ایران تنها تشکیلاتی است که یک کوله بار تاریخی تجربه طبقه کارگر جهانی را بر دوش می کشد . پیشکواتان بزرگ در توفان دوران اول در ده سال  ، 1340 مبارزه سختی را بر علیه رویزیونیسم آغاز کردند . بخشی از اسناد مبارزه بر علیه رویزیونیسم  در آن شماره قید گردید. این اسناد نه تنها سیر رویداد ها را بر شمرده است ، بلکه " نشانه مبارزه بزرگی است که جنبش کمونیستی ایران علیه رویزیونیسم جهانی به رهبری  اتحاد جماهیر شوروی رویزیونیستی به انجام رسانده است و طبیعتا این مبارزه سترگ، مبارزه ای تاریخی است و ارزش آموزش دارد. انتشار این اسناد در عین حال باید نشان دهد که سازمانهای مدعی انقلابی و یا کمونیستی در آن دوران، خود چه روش و برخوردی نسبت به این تحولات جهانی که نقش قاطعی در سرنوشت بشریت داشت و دارد داشتند و چه مواضعی نسبت به آن اتخاذ کردند. افراد، گروههای مدعی کمونیست، و یا طبیعتا اگر کسانی پیدا شوند که سالها بعد به مصداق “معما چو ن حل گشت آسان شود“ ادعای هل من مبارز بکنند کار کارستانی انجام نداده اند مهم آن است که در آن دوران فشار جهانی رویزیونیسم وامپریالیسم تا به چه حد از خود مقاومت و  استواری ایدئولوژیک نشان داده اند، تا به چه حد در آن دوران راه درست را به طبقه کارگر نشان داده اند و نقش خائنانه رویزیونیسم را برملا کرده اند. حمایت از رفیق استالین پس از رو شدن دست رویزیونیستها و امپریالیستها و اسناد


شدید کودکان و تشدید بیماری افراد مسن گردیده است. مامورین وزارت اطلاعات در پاسخ به اعتراضات همسایه ها، خود را از مامورین مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده اند... ادامه مطلب » »

 آزادی تمام بازداشت شدگان از خانواده های زندانیان سیاسی که در فاجعه کشتار دسته جمعی  سال 67 به قتل رسیدند و کوتاه یاد دست جنایتکاران اطلاعاتی ها در آزار و  اذیت آنان و سرنگون باد رژیم  ترور ، آدم کش و پیگرد پلیسی -خانواده های زندانیان سیاسی گزارش میدهند - بنابر این گزارش تعداد اعضای خانواده های دستگیر شده قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 و شرکت کنندگان در ۱۹ مین سالگرد این مراسم به ۱۲ نفر رسیده است.این گزارش می گوید: مامورین وزارت اطلاعات از روز ۱۱ شهریور 1386 یورش به منازل خانواده های قربانیان کشتار زندانیان 1367 را آغاز کردند. این یورش ها در فاصله ی نیمه شب تا ساعت پنج صبح صورت گرفته است. بازرسی از منازل وحشیانه و غیرانسانی بوده و از آنجائی که بعضی از خانواده ها دارای بچه های خردسال و یا افراد مسنی که بعضی از آنها دارای ناراحتی قلبی هستند، موچب وحشت


 و کانون های فرهنگی – هنری هر چه محدودتر شود و با فعالان دانشجویی در حوزه های مختلف به شدت برخورد شود. به همین منظور کمیته ای متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، وزارت علوم، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه ها و نمایندگان تعدادی از نهادهای امنیتی موازی تشکیل شده است... ادامه مطلب » »

همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی؛ محمود احمدی نژاد دستور بستن فضای دانشگاه ها را صادر کرد- خبرگزاری امیر کبیر -  در آستانه سال جدید تحصیلی دانشگاه ها اقدامات دولت نهم برای بستن فضای دانشگاه ها بیشتر می شود.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر برخوردهای صورت گرفته در دولت نهم و به ویژه در یکساله اخیر در راستای سیاست های محدود کننده دولت احمدی نژاد در دانشگاه ها می باشد. گفته می شود محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به زاهدی وزیر علوم ضمن نگرانی از وضعیت دانشگاه ها دستور اکید صادر کرده است که فعالیت های گروه های مستقل دانشجویی از جمله انجمن های اسلامی ، انجمن های علمی،  شوراهای صنفی

نمونه ای از وابستگی اقتصادی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به سرمایه و کالای کشورهای امپریالیستی – سایت ایرانی ما – شیردل -در مقاله قبلی به صورت روشن نشان دادیم که ... ادامه مطلب » »


 منتشر شده سایت بی بی سی همانگونه است در سایت ایرانی ما آورده و خوانندگان با احتیاط بسیار زیاد جهت اصلی حرکت سیاست خارجی کشور امپریالیستی فرانسه با سفرهای پی در پی " برنارد کوشنر " وزیر خارجه به عراق ، فلسطین ، لبنان ، بعد از پایان یافتن سفر دیپلماسی " کندالیزا رایس " برای فروش اسلحه آمریکا به : - اسرائیل ، عربستان سعودی، کشورهای خلیج، مصر و اردن ، مورد مطالعه قرار دهند... ادامه مطلب » »

ادامه  جنگ قهر آمیز بر علیه اشغال عراق و بیرون راندن  امپریالیسم آمریکا از آن کشور برای پایداری ایران ضروری است و یک شعار ملی با به کار گرفتن همبستگی عملی با آن خلق است-سایت ایرانی ماشیردل - انگیزه های پشت پرده پرخاش گری و تهدیدات فرانسه به رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی توسط  تفسیر احمد زیدآبادی لژ نشین انگلیسی  ( یک بار در باره او در سایت ایرانی ما نقدی داشتیم ) با دیدگاه سیاست خارجی  امپریالیسم انگلستان به تحلیل مسائل ایران و خاورمیانه و جهان مشغول می باشد ، ضروری است و از تحلیل آن شخص نامبرده که با زبان نیم روشن  و در هاله پیچیده  شده  فرهنگ دیپلماسی کشورهای سرمایه داری است ، می توان بخشی از نیت های شوم کارگزاران سیاست خارجی فرانسه بعد انتخابات در کابینه سرکوزی مطلع گشت.ما این مقالهسازمان برگشتگان از جنگ ویتنام و عراق ، جنبش زنان، سازمانهای دانشجویی، محیط زیست، جنبش ضد جهانی کردن ، کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در آمریکا و دفاع از حقوق زندانیان . کانون تلاش برای از میان بردن اعدام در آمریکا و دیگر سازمان های حقوق شهروندی در  آن تظاهرات شرکت داشتند...ادامه مطلب » »

آنچه بعد از سخنان بوش در عراق و آمریکا به وقوع پیوستسایت ایرانی ما – شیردل - در روز جمعه ساعت 14 سپتامبر ، ساعت  3:30 به وقت اروپای مرکزی جرج بوش سخنرانی نابخردانه خود را انجام داد و در آن سخنرانی نکات مهم برنامه استعماری امپریالیسم آمریکا در عراق به صورت روشنی معرفی نمود . سخنان بوش باعث خشم مردم آمریکا گشت و بر حسب گزارشگر سایت ایرانی ما در روز شنبه تظاهرات بزرگی که بیش  100.000 هزار نفر بود ، معترضین ضد جنگ و ضد سیاست خارجی و داخلی بوش را به خیابان آورد . گرو های مختلف مردم ، شامل سربازان بازگشته از جنگ اشغال گرانه عراق، سربازان زخمی ، خانواده های سربازان اعزامی و مادران سرباز انی که فرزندان آن ها توسط بوش به قتلگاه فرستاده و در آنجا جان خود را از دست دادند، مردم صلح دوست آمریکا، جنبش مبارزه بر علیه راسیسم و فاشیسم  و جنبش مهاجرین آمریکایی که برای برابری حقوق شهروندی برای دریافت اجازه اقامت و تبعیت مبارزه می کنند و دیگر ، احزاب مترقی، کمونیست های انقلابی آمریکا، سازمانهای ضد امپریالیستی،


 مردم آمریکا خرج مخارج جنگ شده  و به جیب صاحبانکارخانه های اسلحه سازی ریخته می شود. در طول چهار سال عمر جنگ مخارج غیر تصور برای جنگ که بالغ بر 450.000 میلیارد دلار است از ثروت مردم آمریکا که برای مخارج بیمه بازنشستگی، بیکاری ، بیمه درمانی و پزشکی ، برای ساختن و تعمیر بنای بیمارستان ها و تجهیز لوازم پزشکی لازم ، ساختن شهرهای ویران شده توسط گردباد های عظیم  خرج شود ،  دزدیده و برای مخارج جنگ ویران کننده کشور عراق ،  پرداخت شده است.بوش فکر می کنند که می تواند 130000 سرباز را تا سالهای طولانی در عراق نکه دارد. ولی روند حرکت سیاسی در  آمریکا بر علیه سیاست جنگ طلبانه بوش ، خیلی سریعتر طی میشود و حرکت تغییر دیالکتیکی کیفی به کمی و نقطه عطف را طی خواهد نمود. و اگر مردم آمریکا بزودی و به طور مستقیم وارد مبارزه گردند ،  حتی دیگر  وقت کافی  برای بوش نیست که چاره اندیشی کرده و بتواند "چرخ زمان را کمی به عقب برگرداند"  هنوز بحران اقتصادی آمریکا نقطه اوج خود نرسیده است . در پائیز سال 2008 ، اولین شاخص ها روشن عمق بحران اقتصادی آمرکا بنا بر گفته کمیته تحقیقی دانشگاه هاوارد ظاهر خواهد شد. و بحران  اقتصاد ی  در سراشیبی وحشتناک و غیر قابل کنترل  فرو رفته  و از هم اکنون بسیاری از کشورهای صنعتی جهان کوشش می نمایند که پشتوانه پولی خود را که دلار می باشد ، با ایورو تعویض نمایند تا شاید ویروس بی ارزشی  روزنانه دلار شامل حال پول آنان  نشود!

جرج بوش هذیان می گوید سایت ایرانی ما –شیردل - جرج دبلیو بوش  در سخنان روز جمعه خود ، صحبت از  برنامه اشغال نظامی عراق  برای مدت زمان  بسیار ا کرد .  بوش هدف اصلی ماندن آمریکا در عراق را علاقمندی اقتصادی نامید ، حفظ منافع آمریکا در منطقه و تضعیف قدرت سیاسی و نظامی ایران ، ریشه کردن نیروهای رادیکال شیعه در عراق و گسترش نفوذ سیاسی آمریکا در میان مردمی که دارای مذهب شیعه می باشند.  در زمینه اقتصادی به پایان رساندن خصوصی سازی استخراج ، تولید و حمل نفت عراق  و همچنین در بصره در جنوب آن کشور می باشد . مسئله تجزیه عراق به سه  کشور جمهوری ، کار مستعمره کردن عراق را توسط رژیم های مزدور محلی آسانتر می کند . نقشه جدا کردن بغداد به دو منقطعه ، با کشیدن دیوار در بغداد و مهاجرت دادن شهروندان عرب در موسل به اطراف بغداد به صورت کامل تمامیت ارضی کشور عراق نابود خواهد کرد.   آنچه را انگلیسی ها از قرن شانزدهم تا کنون تخم  میراث استعماری خود را در کشور ایرلند کاشته و باعث کشتار وسیع و جنگ های داخلی  در آن کشور شدند ،  امروز آمریکا به دنبال همان نقشه در عراق ، افغانستان و فردا در ایران است.آینده سرنوشت عراق در بر آینده  حل تضاد طبقاتی میان متحد ین میهن پرست عراقی با  امپریالیسم آمریکا و بیرون راندن یانکی و شکست کامل او نتیجه خواهد داد. راه دیگر در مفهوم دقیق خود ،  تجزیه عراق است .وضع عراق در آینده تغییر پیدا نخواهد کرد. آنچه بوش در سخنرانی خود بیان نموده ، وعده و وعید برای مردم سخت ناراضی  که  مخالف جنگ می باشند. تا کنون بنا بر گفته خود پنتاگون تعداد کشته های سربازان آمریکایی 3800 و تعداد زخمی ها 28000  می باشد ، که در مجموع تعداد 32600 نفر است که از میدان جنگ بیرون برده شده اند و نشان میدهد که 25% از نیروی نظامی آمریکا از دست رفته است. پیامد آن ، خشم بخش وسیعی از  83 %  خانواده های سربازان آمریکایی را در بر گرفته است. جدال مردم آمریکا با اقلیت جنگ طلب ، انعکاس خود را در تمام رسانه های امریکا منعکس نموده است.با جمع آوری میلیونها دلار از جا کشان و لمپن های قمار خانه های لاس وگاس  ، بتوانند با شعار "  جنگ ، جنگ ، جنگ کامل " که شعاری   مصرف شده وعاقبت آن شکست است ،  توسط  هیتلر و نیکسون در آخرین روزهای ریاست جمهوریش  بیان می شد ،  در گوش های پرشده  مردم از تبلیغات  در کثیف ترین روزنامه های بلواری و رسانه ها ی فاکس نیوز پخش نمایند. بوش و دارو دسته اش ، جنگ سرد و کثیفی را  در آمریکا راه  انداخته اند. ارقام سربازان کشته و زخمی شده را  که پنتاگون خود بیان نموده تغییر داده اند. ایران و سوریه را مقصر اصلی شکست نظامی آمریکا معرفی می کنند. روز ی نیست که برای یک ساعت تبلیغات در رسانه های تلویزیونی  میلیونها دلار خرج نشود.ماهیانه 12 میلیارد دلار از مالیات


دام بعدی دشمنی با تشکل در حزب طبقه کارگر ایران است که هدفش بی سر گذاشتن جنبش کارگری و بی ضرر کردن و سرکوب آن است. دام دیگر این ادعای کاذب است که گویا جنبش خودبخودی کارگران می تواند مستقل از سیاست پرولتری که توسط حزب طبقه کارگر ترویج و تبلیغ می شود به قدرت سیاسی دست پیدا کند. حزب کار ایران (توفان) بمنزله حزب طبقه کارگر ایران در تمام این زمینه ها سخن خواهد گفت ولی در این مقاله تنها بیکی از این موضوعات که ... در ادامه مطلب » »

تشکیل سندیکا حق مسلم کارگران است- برگزیده از توفان شماره 90  ارگان حزب کار ایران - جنبش کارگری ایران دارد پس از سالها رنج، پیکر مجروح خویش را از زیر بار افکار انحرافی چپ خرده بورژوایِِ پس از انقلاب بدر می آورد و نظریات انحرافی آنها را تحت نام “شورا“ که مغز کارگران را شستشو داده بود بدور می افکند. جنبش کارگری در عمل کمر خویش را راست می کند و می آموزد که باید دست جمعی از حقوق طبیعی خویش دفاع کند. شعار “تشکیل سندیکا حق مسلم کارگران است“ در عین حال تجلی این مبارزه با چپرویها و ماجراجوییهای گذشته است. کارگران می فهمند که آنها به اتحادیه کارگری نیاز دارند تا بتوانند از حقوق صنفی خویش دفاع کنند. طبقه کارگر با این اقدام، خویش را از یک دام چپروانه می رهاند ولی نباید فراموش کند که دامهای دیگری را بورژوازی بر سر راه وی افکنده است. یکی از مهمترین این دام ها سیاست آنارکوسندیکالیستی است که ما در باره آن سخن گفته و باز هم سخن خواهیم گفت.


 من « آلگوکين»  و «ايروکزن»؟  چه بر سر آن ها آورده ايد؟ و با انزجار به شهر در دود فرو رفته که سلطان هاي سرمايه , سوداگران اسلحه , نفت و اوراق بهادار سرنوشت مردم کره خاکي  در دست خود گرفته اند لعنت مي فرستد و مي گو يد ، آيا کبوتران  سفيد ديگري از افق دور ، از دل آسمان آبي ظاهر خواهند شد و بر سر برج های دیگر کوبند؟ ... ادامه مطلب »  »

یک سال بعد از واقعه 11 سپتامبر  و نظرات  سایت ایرانی ما که تمام پیش بینی ها دقیقا درست از آب در آمد – شیردل -
   نيويورک شهر 18 ميليوني (بر طبق سرشماري  سال 1990) ، شهر باد کرده از جمعيت ، در هر تنگ سوراخ و زاغه آن   گرسنگان و بخت برگشتگان از واقعيت تلخ و سنگدلانه رؤيا آمريکايي ، در دام بينوايي تدريجي در آن شهر اسير گرديده اند. در آن آنجا گرمي انسانيت در پس تلاش ها براي سير کردن شکم از بين ميرد و آنگه می میرد و بی هویت و قبری ندارد برای اقامت در آن دیار وحشی غرب .  جسد او  در کنار ده ها بینوا که  سرنوشت تلخ آنان پایان یافته در گودال دسته جمعی بدون نام و نشان ، فراموش شده  تر  از گذشته  به خواب ابدی میرود . این ماجرای تلخ  هر روز در گوشه و کنار مانهاتان  تکرار می شود . عابران سنگدل روی بر گرفته از چهره مرده برای فروش نیروی کار خود سرعت بر قدم می نهند ، تا شاید با فرار از جسد مرد گمنام که ساعت ها از مرگش گذشته ، به سرنوشت او دچار نشوند!   اما آن جسد بر روی زمین می ماند و سیه چهره ای از نسل بردگان سرزمین آفریقا فریاد بر می آرد:" آه برادر بی نام من و با کلاه خود از عابران  خیابانی برای دفن برادر گمنامش  پول جمع می نماید و شامگاه بچه های آواره محله عکس  آن گمنام  را به دست داشته تا  در کنار در ورودی رقاص خانه  مخارج دفن را تهیه کنند.

        نيويورک شهر فروش دروغ ، شهر هفت تيرکشان ، شهر خشونت ، شهر دفن آرزوهاي بربادرفته مهاجرين که در سرماي بزرگترین کشور ثروتمند جهان ، گرمي انسانيت را از دست ميدهند.   
       نيويورک شهر سقوط تمدن , بروي دماغه اي که موج هاي انتقام جويانه  آتلانتيک ، روزي آنرا خواهد بلعيد! زيرا دست  انتقام قهر طبيعت براي نابودي محيط زيست توسط انرژي خوار ان امپرياليستم  آمریکا که گاز گل خانه توليد مي نمايد ، دراز مي باشد.
        نيويورک  شهر قماربازان در خيابان وال استريت ، در گردا گرد کامپيوتر ها ، به پاي میزهای قمار بورس نشسته اند. شهر فساد ، که سوداگران دلار چون  زنبوران که در جعبه هاي بر روي هم انباشته شده در دماغه شبه جزيره نيويورک در جنوب «مانهاتان» ، در پشت «باتري پارک» و در امتداد خيابان « برادوي» و در مقطع «وال استريت» با آن خيابان   ،به کار تجارت ، تنزيل و جهانخواري مشغولند.
     نیویورک محل تردد ميلياردرهايي  است که  مفت خور ، بيکار و تن آساي که  بدنبال شكار «ماه پاره ها» ، در کلوب هاي شبانه ، در حمام هاي عشرت شب را به صبح مي کنند و مخارج عياشي آنان  براي يادبود و جشن تولد ها ، بالغ 10 ها هزار دلار شده و در هتل هاي مجلل برگزار مي شود و بهاي بد مستي و ولخرجي آنان برابر با بهاي نان شب تمام مردم گرسنه به خواب رفته در کابل ويران گشته است. 
       نیویورک شهر جويندگان غذا در سطل هاي آشغال ، شهر سه مليون محروم و رنج کشيده از تمدن بشري است.  
        نیویورک شهر بدنام که بر تول برشت شاعر کمونیست و دیالکتیکر آلمانی در شعر خود از روزه هاي باد هاي سرد آن که از ميان آسمان خراش ها بر پيکر مردم بي خانمان و آوره  شلاق مي زند ، صحبت  مي کند . آورگان در شب هاي سرد يخبندان ،  زندگي پر درد و پر حسرت را براي هميشه ترک مي کنند. و آنچه هستي آنان است در زنبيل چرخ دار که از مقوا هاي بريده شده و صفحات  روزنامه هاي «وال استريت» و «نيورک تايمز»  مي باشد  که در نقش جوهر آن اخبار جنگ افغانستان ، سخنان بوش ، مصاحبه با کسينجر و تنش بازار بورس ، و در صفحه ديگر آن ، عکس «پري دريايي» که نام او «مادونا» ، نيمه لخت است ديده ميشود و از ماجراي  عشق بازي او با سلطان چا هاي نفت که پير مردي در حال مرگ است ، سخن سرداده اند.
           نيويورک شهر  سر خورده دگان که در محله هاي غم ، مانند  ها رلم است ،جیره  گرسنگی،  فقر و جنایت را به تساوي  توسط  امپرياليسم آمريکا دريافت مي کنند. ديوار هاي محله هاي غم ,  از تصاوير گرافيتي  بزرگ از قربانيان است که در اثر گلوله پليس فاشيستي نيويورک جان خود را از دست داده اند. مادران داغدار هرروز به هنگام خروج از خانه ، عکس عزيزان را ديده و بر پليس نژاد پرست دشنام مي ميدهند و آرزوي مرگ شهردار را مي کنند  و شهردار آن امروز زني مي باشد که با سنگ دلي شهردار سابق و نام آن زن «هيلاري رود هُيم کلينيتن همسر رئیس جمهور سابق آمریکا» است! – ( نام شهردار جدید نیویورک "میشائل برومبرگ " – 11 سپتامبر 2007 )
در جدال درونی خود از خیابان ها که به مانند ستون های عمودی و افقی جدول سخت و حل نشده شهر نیو یورک عبور می کنم و در اخرین مقصد به محل واقعه 11 سپتامبر می رسم و به فکر فرو می روم و از خود سئوال می کنم- آيا ضرورتي ديده ميشود براي اشگ ريختن ، گريه سردادن و شيون نمودن بخاطر مرگ عده اي که شغل آنان بهره سازی و دلالی برای استعمار جهان می باشد و محبوس در مجرا  دو آلت  تناسلی امپریالیسم آمريکا و صهیونيسم بين الملل به کار اشتغال داشتند که جهان را به جنگ ، آتش ، خون و ویرانی کشانده اند. ؟ و آيا
نبايد به سرنوشت تلخ محرومان ميليوني رنگين پوست نيويورک فکر کرد و  خود را در غم مادراني که در هر ساعت سه نفر از فرزندانشان به قتل ميرسند ، شريک دانست ؟ پاسخ دهيد عوام فريبان پاسخ دهيد و اگر « جو واني وارازانو» ، سياح ايتاليايي کاشف نيويورک براي ديدن مجدد  نيويورک وارد شود ، از خود مي پرسد ؛ کجا مي باشند دوستان سرخ پو ستان ادامه در ستون مقابل »

ادامه خبر ها

آرشیو اخبار

 

 
 

90. Jahrestag der Großen Oktober-Revolution


به یک زبان نیست به دها زبان دیگر منتشر شده ، نام او افتخار و سمبل اراده پرولتاریاست

به مناسبت هشتادو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر

حزب کار ایران (توفان)

 از نفی استالین تا نفی مارکس

 

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

زنان

One Million Strike vs. French Bosses' Privatization `Reform'

  پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران