تحصیلات در خارج از کشور

 

نگاهی به اسطوره ی جنبش دانشجويی ۱۹۶۸ اروپا (12)  سال شمار جنبش دانشجويی (۱۹۶۷ - ۱۹۵۵


 


 


 


 


 

 

|معرفی|نحصیل در خارج از کشور|صدای دانشجو|کنفدراسیون|نشریات|مصاحبه|جنبش دانشجویی در داخل کشور|                           سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

  اکنون عضو شوید
Register Member Services

   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 
02.07.2005 14:19

 

 

نگاهی به اسطوره ی جنبش دانشجويی ۱۹۶۸ اروپا (12)

سال شمار جنبش دانشجويی (۱۹۶۷ - ۱۹۵۵ )

نقل از ساید اخبار روز

 

• حمايت تشکل ها وسازمان های دانشجويی درآلمان ازکنفدراسيون دانشجويان ايرانی بخصوص در ١۹۶۷ وهمکاری وهمراهی با آن را نه تنها بايد به عنوان سرآغاز رابطه ی جديد کنفدراسيون با جنبش دانشجويی در آلمان و يک نقطه ی برجسته در تاريخ آن ارزيابی کرد بلکه آن را همچنان بايد نقطه ی عطفی درخود جنبش دانشجويی و جنبش راديکال غير پارلمانی کشور آلمان نيزبه حساب آورد.  جلال رستمی

سه شنبه ۷ تير ١٣٨۴ – ٢٨ ژوئن ٢٠٠۵

درسال شمار جنبش دانشجوی در اروپا تا سال ١۹۶۷ مابه طورمشخص به اخبار فعاليت دانشجويان ايرانی در آمريکا واروپا برخورد نمی کنيم درصورتيکه  کنفدراسيون دانشجويان ايرانی ازبدو تاسيس خود، يکی از فعال ترين گروه های دانشجويان خارجی حاضردر آمريکا واروپا بود. اين  کنفدراسيون که هفت سال پس از کوتادی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ آوريل ١۹۶٠ تشکيل شده بود (تاريخ بيست ساله کنفدراسيون حميد شوکت) بدون شک نمی توانست از جنبش دانشجويی دراروپا وامريکا تاثير نپذيرفته و همزمان از حمايت قاطع مجامع دانشگاهی وسايرسازمان ها وتشکل های غير دانشگاهی مترقي، از مبارزات خود برعليه حکومت ديکتاتوری سلطنتی در ايران ،بهره نگرفته باشد. به عنوان مثال، حمايت تشکل ها وسازمان های دانشجويی درآلمان ازکنفدراسيون دانشجويان ايرانی بخصوص در ١۹۶۷ وهمکاری وهمراهی با آن را نه تنها بايد به عنوان سرآغاز رابطه ی جديد کنفدراسيون با جنبش دانشجويی در آلمان و يک نقطه ی برجسته در تاريخ آن ارزيابی کرد بلکه آن را همچنان بايد نقطه ی عطفی درخود جنبش دانشجويی و جنبش راديکال غير پارلمانی کشور آلمان نيزبه حساب آورد. جنبش راديکالی که دردل جنبش دانشجويی آلمان  کم کم شکل گرفته بود وبا حمايت خود ازتظاهرات دانشجويان ايرانی برعليه حضورشاه دراين کشور درسال ١۹۶۷که توام با کشته شدن دانشجوی آلمانی بنامBenno Ohnesorg (بنو  اونه  زورگ) توسط پليس بود، وارد مرحله ی جديدی گرديد.  مرحله ی جديدی که تصوير ديگری ازراديکاليسم  جنبش دانشجويی وغيرپارلمانی درآلمان رابه نمايش گذاشت.  در شماره های بعدی به اين مسئله  بيشتر پرداخته خواهد شد.

(این چوب به دستداران همان ساواکی های شاه هستند که  خود شاه به آلمان آورده است. شاه از کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی وحشت داشته و خواب آرامی نداشت. در این عکس به صورت روشن نشان داده می شود که ساواکی ها به جان دانشجویان و مردم  آلمان افتاده  اند و آنان را مجروح می کنند. )

١٣.١

دربارسلون ، دانشجويان ازطريق نمايندگانشان  به برگزاری سالگرد اعتراض برعليه سرکوب سياسی دانشجويان فرا خوانند ه شدند.در پی اين فراخوان ١٠٠٠ دانشجو دريک حرکت اعتراضی شرکت می کنند.

١۴.١

در پارک Golden Gate  سانفرانسيسکو  برای اولين بارگروهای مختلف موسيقی روک يک کنسرت بزرگ در فضای آزاد بدون ورودی برگزار می کنند.

٢۶.١

 در برلين زمانی که رئيس جمهور آلمان کيسينگرمی خواهد برسر قبر افرادی که بدست حکومت فاشيست هيتلری اعدام شده بودند  تاج گل بگذارد مواجه با تظاهرات مخالفين خود می شود . عده ای از تظاهرات کنندگان توسط پليس دستگير می شوند.

کيسينگردرحکومت رايش سوم همکار گوبلز دروزارت تبليغات بوده است.

٢۷.١.-٣.٢.

سازمان های دانشجويی که  در اسپانيا غير قانونی اعلام شده اند تظاهراتی را در مادريد سازمان دهی می کنند که در طی آن ۷٠٠ دانشجو ساکن خوابگاه های دانشجويی مورد ضرب وشتم پليس واقع می شوند . عصر همان روز ١٠٠٠٠٠ کارگر با دانشجويان طی يک تظاهرات گسترده اعلام همبستگی می کنند. با درگيری که درخاتمه اين تظاهرات همبستگی بين پليس وتظاهرات کنندگان صورت می گيرد ٢٠٠ نفرازتظاهرات کنندگان دستگير می شوند. در پی اين حوادث يک روند دستگيری سراسری در تمام اسپانيا به راه می افتد که درطی آن حدود ۵٠٠ نفراز فعالين سياسی توسط پليس دستگير می شوند. دانشجويان با بايکوت کلاس های درس و اعتصاب وتظاهرات واجتماعات غيرقانونی به اين دستگيری ها واکنش نشان می دهند .

در والن سيا درپی همبستگی با دانشجويان ۶٠٠٠٠ کارگر صنايع صنعتی و٢٣٠٠ کارگر راه آهن دست از کار می کشند.

١.٢.-١١.٢.

در ايتاليا به منظور پيش برد رفرم دانشجويی تمامی دانشگاه های اين کشور دست به اعتصاب می زنند. ١٠٠٠٠ مربی و استاد و بعضی ازکارکنان دانشگاه ها تا روز ۴.٢. به اعتصاب می پردازند  اعتصاب ۴٠٠٠٠٠ دانشجو واستاد و دستيارتا ١١.٢ ادامه می يابد.

١١.٢

در فرانکفورت حدود ٨٠٠ دانشجو برعليه جنگ ويتنام در مقابل سفارت آمريکا در اين شهر دست به تحصن می زنند . از آنجايی که عمل تحصن با فرستاده شدن سربازان انگليسی  که درآلمان حضوردارند  برای حفاظت سفارت، بهم می خورد. دانشجويان به مرکز شهر رفته ورفت وآمد وسايل نقليه را در خيابان ها ی مرکزی اين شهرمختل می سازنند.

٢٢.٢

دانشجويان در مونيخ برعليه گران شدن بليط تراموا دست به تظاهرات می زنند.

٢۶.٣

برای اولين بار تظاهرات صلح(مصادف با عيد پاک در آلمان) در برلين با تبليغات برعليه تسليحات نظامی برگزارمی شود. ٣٠٠٠ تظاهر کننده در خيابان های شهر برلين دست به راهپيمايی می زنند. درخاتمه ی تظاهرت، ٣٠٠ نفر از تظاهر کنندگان درحالی که پرچم ويت کنگ دردست دارند با بسته های رنگی به خانه ی آمريکا در برلين حمله می کنند که در پی آن سه دانشجوتوسط پليس دستگير می شوند.

۵.۴

پليس برلين ١١ نفر از ساکنانان کمون های برلين که قصد داشتن بر عليه معاون رئيس جمهور آمريکا Hubert Humphrey يک سوء قصد پودينگی Puddingattentat)  ( را سازماندهی کنند دستگير می کنند. زمانی که در قصرCharlottenburg ( چارلوتن بورگ) ازاين شخصيت توسط مقامات دولتی آلمان استقبال رسمی صورت می گيرد، ٢٠٠٠ نفربرعليه جنگ ويتنام دست به تظاهرت می زنند. در ادامه ديدارهمفری ازبرلين ودر بازيد از ساختمان اشپرينگه" Springer -Hochhaus "ماشين حامل اوازطرف دانشجويان با پرتاب سنگ وبطری مورد حمله واقع می شود . ٢۴ دانشجو درپی اين حمله دستگير می شوند.

 

 

 

(این کار بزرگ هنری است و به صورت روشن نشان می دهد که پلیس آلمان از یک بربریت ویژه ای برخوردار است و همچنان ماهیت ضد انسانی خود را داراست. ما نمی دانیم تا به امروز چند ین نفر توسط پلیس و نیروهای کماندوی ویژه به قاتل و یا معیوب گردیده اند. حال این سئوال را باید مطرح کرد که آیا این تجسم ساز همچنان در محل خود باقیست !) 

١٢.۴.

محمد علی کلی بوکسور سنگين وزن آمريکايی و قهرمان جهان به دليل موانع مذهبی ودلايل سياسی (مخالفت او با جنگ ويتنام ) از رفتن به خدمت سربازی در آمريکا سر باز می زند.

کميسيون بوکس آمريکا عنوان قهرمانی و اجازه ی شرکت در مسابقات را از او می گيرد ودادگاه نظامی اورا به پنج سال زندان محکوم می کند اما اين حکم در نهايت به مورد اجرا، در نمی آيد.

١۹.۴

بعد از تصويب قوانينی برعليه حرکت های دانشجويی توسط سنای برلين، ٢٠٠٠ دانشجو به يک اعتراض نشسته دست می زنند که اين اعتراض آرام در نيمه شب بنا به درخواست مديريت دانشگاه ازپليس برای دخالت، به پايان می رسد. در پی اين واقعه دوتن از روسای آستای دانشجويی بعلت شرکت درتظاهرات نشسته دانشجويان برای هميشه ازمقام های اداری خود برکنارمی شوند. بعد از اين واقعه مجمع عمومی دانشجويان طی يک فراخوان برای انتخاب مجدد نمايندگان خود در ۹.۵  مجدداً همان دو دانشجو را به عنوان نماينده ی خود درآستا انتخاب می کند.

٢١.۴

در يونان کود تای نظامی تحت رهبری Papadopoulos صورت می گيرد. در پی اين کودتا پاپادوپولوس درزمان کوتاهی يک ديکتاتوری فاشيستی را برقرارساخته پارلمان راتعطيل ومطبوعات را تحت کنترل نظا می خود درمی آورد وهزاران نفر زندانی سياسی را به اردوگاها ی کار اجباری روانه ی جزاير يونان می سازد.

 

تفسير: درسال ١۹۶٠ که بحران داخلی در کشوريونان به اوج خود رسيد گروه محافظه کار نظامی حاکميت يونان به رهبری Georg Papadoulos  در ٢١ آوريل ١۹۶۷ با يک کوتادی نظامی واعلام شرايط اضطراری روزنامه ها را تحت کنترل خود درآورده وهزارها نفررادستگيرکرده وآنها را به ارودگاهای کاراجباری در جزايرJaros  و Lerosمی فرستد . درپی اين کودتا پادشاه يونان کنستانين دوم در دسامبر١۹۶۷ مجبوربه مهاجرت می شود.

Georg Papadoulos دراول يونی ١۹۷٣ يک جمهوری را اعلام کرده وخود را بعنوان رئيس جمهورآن اعلام می کند . چند ماه بعد در نوامبر ١۹۷٣ جنرالPhaidon Dimitriou Gizikis با يک کودتای بدون خون ريزی قدرت ومقام رياست جمهوری را بدست می گيرد، پاپادولوس را دستگير ساخته واو را به حبس ابد محکوم می کند. پاپادولوس پس از چندی در زندان فوت می کند.

٣٠.۴

جلسه ی مجمع موسس کلوپ جمهوری خواه Republikanischen Clubs در برلين برگزار می شود.

١٨.۵

در آلمان شرقی هيئت دولت اجازه سفر به خواننده معروف، ولف بيرمن Wolf Biermann که از طرف گروه های ضد جنگ ويتنام آلمان غربی برای اجرای برنامه موسيقی در يک تظاهرات ضد جنگ دعوت شده است را رد می کند.

٢٢.۵

دانشجويان ماربورگ آلمان در پی کم شدن بودجه فرهنگی که تاثيرمستقم بر محدود کردن امکانات دانشگاهی دارد، دست به يک اعتصاب دوروزه می زنند.

٢۴.۵

در پی يک حادثه ی آتش سوزی در يکی از فروشگاه های بروکسل که در آن ٣٠٠ نفر جان خود رااز دست می دهند، اهالی کمون ١ برلين مبادرت به پخش اعلاميه هايی می کنند با »عنوان کی فروشگاه های برلين در آتش خواهند سوخت«.

٢.۶

 بعد از تظاهرت ١۵٠٠ دانشجوی آلمانی و ايرانی در ٣٠.۵ درمخالفت با حضور شاه ايران درآلمان و درمونيخ، در روز١.۶ بهمن نيرومند در يک نشست تحليلی در Audimax  ( نام سالن تجمع بزرگ در دانشگاه ) دردانشگاه آزاد برلين درمقابل ٣٠٠٠ دانشجو موقعيت ايران وحکومت ديکتاتوری شاه را تحليل می کند بعد از اين سخنرانی ٢٠٠٠ دانشجو ودانش آموزدرمقابل شهرداری برلين Schöneberger Rathaus که شاه ايران به آنجا دعوت شده است جمع شده، با پرتاب تخم مرغ و پرتاب مشعل های دودزا بر عليه شاه دست به تظاهرات می زنند. گروهی از ايرانيان طرفدارشاه همراه با ماموران امنيتی ايرانی با ميله های آهنی به تظاهرات کنندگان حمله ور می شوند. برای باردوم  درگردهمايی مخالفان شاه درمقابل ساختمان اپرای برلين هنگام ورود شاه ايران به سالن اپرا درگيری خشنی بين دانشجويان مخالف اوبا پليس وماموران شخصی شاه بوجود می آيد. دراين تظاهرات ودرگيری ها دانشجوی ٢۶ ساله ی آلمانی بنو اونه زورگ Benno Ohnesorg درموطه ی يک پارک از پشت سرازطرف پليس جنايی آلمان بنام کوراس  Kuras  مورد اصابت گلوله قرار می گيرد. اگرچه ابتدا ازطرف حکومت برلين تلاش می شود به بهانه ی قانون منع تظاهرات که سنای برلين آنرا تصويب کرده است قتل دانشجو بنورا ازطرف پليس ، رفع وروجوع شود، اما با تجمع ۶٠٠٠ دانشجو درمحوطه ی دانشگاه آزاد برلين وبحث وبررسی اين قتل، آنها آنرا قتل عمد توسط پليس  اعلام می کنند که نمی توان آنرابا شرايط اضطراری واعلام ممنوع بودن تظاهرات دربرلين به هيچ وجه توجيه کرد. قتل بنو اونه زورگ يک طوفان بزرگ در تمامی دانشگاه های آلمان ايجاد می کند. بعنوان همبستگی ، مراسم ترحيم و بزرگداشت برای بنو درتمامی دانشگاه های آلمان برگزارمی شود .در ٨.۶ تابوت حامل جسد بنو بعد از مراسم سخن رانی هلموت کوهل ويتسر پرفسورالهيات، با بدرقه ی ماشين ها و اتوبوس ها ی متعدد حاوي١۵٠٠٠ نفر از برلين تا هانوفرتشجيع می شود. يک روزبعد ازمراسم به خاک سپاری بنو با حضور ۵٠٠٠ دانشجو واستاد که از سراسر آلمان به هانفر آمده اند يک کنگره بزرگ با عنوان "دانشگاه ودموکراسی ، مطالبات وتشکيلات های مقاومت در برابرحکومت "که در آن جامعه شناس وفيلسوف معروف آلمانی استاد دانشگاه فرانکفورت" يورگن هابرماس "برای اولين بارطی سخنرانی اش اصطلاح چپ فاشيست را در مورد رودی دوشکه بکار برده و از تشکيلاتSDS (مخفف دانشجويان آلمانی سوسياليست Sozialistischen Deutschen Studentenbund )  نيز با همين اصطلاح نام می برد. 

تفسير: بهمن نيرمند درسال ١۹٣۶ درتهران متولد شد. درآلمان در دانشگاه های شهرهای مونيخ، توبينگن وبرلين به تحصيل دررشته های زبان وادبيات آلماني، فلسفه وايران شناسی پرداخت او با نوشتن پايان نامه ی خود درمورد برتولت برشت نائل به اخذ دکترا گرديد وبعد عازم ايران شد ودر دانشگاه تهران دررشته ادبيات تطبيقی بعنوان استاد مشغول به کار گرديد . درکنار تدريس همزمان به کار نويسندگی و خبرنگاری نيزمشغول بود.

نيرومند درطی تدريس وزندگی درايران به سرعت با رژيم ديکتاتوری شاه در تقابل قرارگرفت وسرانجام به علت خطردستگيری که اورا تهديد می کرد درسال ١۹۶۵ مجبور به ترک ايران شد .

بهمن نيرومند مجدداً زمان کمی قبل از سقوط رژيم شاه وروی کار آمدن رژيم خمينی به ايران بازمی گردد عمر مدت اين بازگشت سه سال است چون نيرومند مجدداً مجبور به مهاجرت از ايران می شود اين بار ابتدا به پاريس وبعد در برلين اقامت می گزيند.

بهمن نيرومند دارای نوشته ها وترجمه های متعددی است که همگی آنها نزد ناشران معتبر آلمانی منتشر گرديده اند .  

(بهمن نیرومند امروز یکی از لابی گران حزب سبز ها است. رفیق صمیمی و هم رزم سابق  او امروز وزیر خارجه آلمان است و کار آن وزیر راه اندازی منافع استعماری امپریالیسم آلمان در جهان و همچنین در کشور استعمار شده ایران است. بهمن نیرومند از طرفداران جمهوری اسلامی و یکی از عوامل اصلی برای برگزاری کنفرانس برلین بود. او کوشش نمود که ساختمان بنیاد هنریش بل را برای برگزاری کنفرانس برلین در اختیار گنجی ، جلالی پور و دیگر آدمکشان جمهوری اسلامی قرار دهد. امروز نیرومند هیچگونه عملکرد انقلابی و چهرة  مترقی را  نداشته و دیروز یکی از فعالین  کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی بود و چهرة  معروفی در جنبش دانشجوی داشت. من نیرومند را در سمینارها و کنگره های کنفدراسیون دیده  و من یک بار او را در روزهای اویل انقلاب بهمن 1357 در میدان انقلاب بر حسب تصادف برخورد کرده و  در باره مسائل سیاسی آنزمان به بحث و گفتگو پرداختیم. - ساید ایرانی ما)

تفسير: بنو اونه زورگ  در ١۵ اکتبرسال ١۹۴٠ در هانوفر يکی از شهرهای آلمان متولد شده ودر تاريخ ٢ يونی در تظاهراتی در برلين غربی بر عليه شاه ايران با شليک اسلحه توسط پليس کشته می شود.

بنو اونه زورگ يک فعال ضد جنگ واز اعضای فعال کليسای پروتستان بود. او قصد داشت بعد از اتمام تحصيلاتش معلم دبيرستان شود. بنو برای اولين بار درتمام عمرش بود که در يک تظاهرات شرکت می کرد. اودر محوطه پارکينک يک ساختمان دربرلين درحالی که تظاهرات کنندگان با عوامل رژيم شاه وپليس آلمان در حال جنگ وگريز بودند از پشت سر مورد اصابت شليک گلوله ی يک پليس آلمانی واقع شده ودر جا کشته می شود.

بنو درحالی کشته شد که که همسرش کريستا ماهای پايانی دوران حامله گی خود را می گذراند.

در پای يک اثرهنری بنام" مرگ يک تظاهرکننده " که بنا به ياد بود مرگ اونه زورگ  توسط آلفرد هردلی کا Alfred Hrdlickaساخته شده وامروز آنرا می توان در خيابان بيسمارک اشتراسه جنب ساختمان اپرا نزديک محل ورود به ايستگاه تراموا در برلين ديد. نوشته شده:

»در روز دوم يونی ١۹۶۷ دانشجو بنو اونه زورگ  در محوطه ی يک ساختمان  واقع در خيابانKurmmestraße ۶۶ در حالی که مشغول انجام تظاهرات برعليه شاه مستبد ايران بود، بدست پليس کشته شد.

 

مرگ او اخطاری بود بر آغاز جنبش و مبارزات دانشجويی و حرکت های غير پارلمانی  که اعتراض و مبارزه ی خودش را بر عليه چپاول و غارت و سرکوب مبارزات مردم، مخصوصاً کشورهای جهان سوم و مبارزه برای دموکراتيزاسيون راديکال در کشور خودشان گره زده بودند. «